ÅSIKT

Finn fem fel om fildelning

DEBATT

Henrik Pontén vill hyfsa debatten om piratkopiering

Foto: Hittar du felen? Gömda i bilden finns fem påståenden som är vanliga i debatten om fildelning. Hittar du dem inte finns de även i texten här nedanför.

I debatten kring fildelning förekommer en rad påstående från olika politiker. Många av dessa påstående är felaktiga vilket missleder debatten.

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Aftonbladet.

Möjligen är det den felaktiga bilden av fildelningen som har fått vissa politikerna att resignera inför utvecklingen.

Förhoppningsvis kan nedanstående fakta ge dem lite välbehövligt stöd.

1. Fildelning är ett ungdomsbrott

Fel, den genomsnittlige nedladdaren av långfilm är en 30-årig man som bor i storstad och tjänar något mer än genomsnittet. Denna bild bekräftas helt av de domar som avkunnats mot personer som har delat ut filmer. Dessa män är i snitt 30 år och med normala inkomster. Att se detta som en ungdomsföreteelse som grundar sig i brist på pengar är felaktigt och missledande.

2. Det pågår en häxjakt på fildelare

– riv upp den nya lagen

Runt 15 miljoner filmer fildelas årligen olagligt i Sverige, vilket sannolikt gör det till det vanligaste brottet i vårt moderna samhälle. Sammanlagt har sju personer dömts för olaglig fildelning. Om man ser till värdet på det som piratkopieras så är det mycket små polisresurser som satsas för att komma till rätta med problemet. Det är fel att tala om häxjakt.

De personer som hittills dömts har tillgängliggjort film vilket var förbjudet redan enligt den gamla lagen. Tekniken som används av Pirate Bay innebär att en användare både laddar upp och ned och därmed automatiskt bryter såväl den nya som den gamla lagen. Att mot bakgrund av de fällande domarna kräva att den nya lagen ska rivas upp är meningslöst.

3. Lagen är verkningslös

I debatten sägs ofta att lagen är verkningslös. Detta är direkt felaktigt, få lagar har en sådan tydlig effekt. När lagen prövades för första gången sjönk antalet bredbandsinnehavare som laddade ned långfilm från sexton procent till knappt fem procent. Det finns sannolikt ingen annan lag som haft en sådan stor effekt. Rent allmänt har andelen bredbandskunder som laddar ned långfilm minskat från 40 procent till knappt 13 procent 2006. Denna minskning förtas i stort sett av att antalet personer som har tillgång till bredband ökar.

4. Ska lagen följas måste

vi ha en enorm övervakning

En vanföreställning är att man behöver bygga upp en gigantisk övervakningsapparat för att skapa en fungerande upphovsrätt på internet. Tanken är helt orimlig men tyvärr typiskt för den allmänna mystifieringen av internet framförd av olika förståsigpåare. Bara för att man inte kan övervaka varje brottslig handling betyder det inte att lagen är felaktig. Skulle vi ställa samma krav på alla lagar skulle vi ha väldigt få av dem kvar. I konsekvensens namn skulle vi då även ändra lagstiftningen kring fortkörning, användandet av svart arbetskraft och så vidare.

Påståendet om den kommande övervakningen bygger på antagandet att polisen skulle agera mot alla upphovsrättsbrott på internet. Med den logiken skulle polisen ha konstaplar vid varenda brevlåda som öppnade alla brev för att se om någon skickade olaga hot. Ingen har frågat efter en sådan ordning.

Så länge ingen har bevisat motsatsen får vi utgå från att de principer som gäller för att bekämpa vanliga brott även är godtagbara beträffande brott som begås via internet. Upphovsrättsbrott är ett brott där avskräckning fungerar mycket väl. Det begås överlagt efter en avvägning mellan riskerna och den eventuella nyttan

5. Undersökningar tyder på att

fildelning inte skadar filmbranschen

Den senaste tillförlitliga mätningen som gjordes visade att 15 miljoner filmer laddades ned 2004 i Sverige. Hur mycket av detta som resulterade i utebliven försäljning eller uthyrning vet ingen. Hittills publicerade undersökningar har gjorts av antingen de som är för eller emot fildelning och har närmast karaktären av partsinlagor. I många fall kan man dra rakt motsatta slutledningar av samma undersökning. Sanningen är att ingen egentligen vet vilka effekterna blir. Filmbranschens utgångspunkt är att den som har laddat ned en film och sett den endast i undantagsfall går och hyr eller köper denna film.

Dagens debattör

Henrik Pontén