Släpp snuset fritt i EU

Publicerad:
Uppdaterad:

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Aftonbladet.

Ewa Björling: Diskriminerande att vårt näringsliv inte får slåss på lika villkor

Foto: Frida Lenholm

EU:s förbud mot export av svenskt snus inom unionen är diskriminerande. Som handelsminister är det min uppgift att företräda den svenska linjen och där

för kommer jag nu att trappa upp arbetet mot vad jag ser som en av de tydligaste överträdelserna mot den interna frihandeln inom EU, skriver Ewa Björling.

Den europeiska unionen vilar på den tilltalande och framgångsrika principen om ett gränslöst Europa. Redan i Romfördraget 1957 slogs det fast att personer, varor, tjänster och kapital ska få röra sig fritt över gränserna.

Som EU-medborgare har vi därför rätt att studera, arbeta och bo var vi vill, samtidigt som våra företag har möjlighet att konkurrera på lika och rättvisa villkor inom hela unionen. Medborgarna bestämmer mer – politikerna mindre.

I ljuset av den centrala ställning som den fria rörligheten har haft genom hela EU:s historia är den unika särlagstiftning som förbjuder export av svenskt snus att betrakta som något av en absurditet.

Det är, för att låna ur näringsutskottets enhälliga blocköverskridande betänkande från 2003, ”fullständigt ologiskt att snusförsäljning är förbjuden i övriga EU, medan ett antal produkter som är långt mer hälsovådliga kan cirkulera fritt på den inre marknaden”.

Den fria rörligheten för varor är förvisso inte helt ristad i sten. Restriktioner som begränsar handeln kan tillåtas om de motiveras av bland annat ”hänsyn till allmän moral, allmän ordning eller allmän säkerhet eller intresset att skydda människors och djurs hälsa och liv”.

Men den fria rörligheten är normen – protektionismen ska vara undantaget. Handelshinder får inte utgöra medel för ”godtycklig diskriminering” står det tydligt skrivet i de fördrag som bygger unionen, och restriktioner som ändå vidtas måste stå i rimlig proportion till den ekonomiska skada som de medför. Annars ska de bort.

Den ensidiga och tydligt specialutformade lagstiftning som förbjuder ”utsläppandet på marknaden av tobak ej avsedd att rökas eller tuggas” kan inte med den bästa viljan i världen ses som något annat än diskriminerande. Och det är bara svenskt snus som drabbas.

Även proportionaliteten brister. Förbudet riskerar att slå ut en svensk bransch som stängs ute från den inre marknaden, samtidigt som den utsätts för aggressiv rivalitet från europeiska konkurrenter.

Svenska jobb och investeringar ska givetvis inte skyddas från konkurrens, men våra europeiska vänner kan inte heller förvänta sig att vi stillasittande ska acceptera att vårt näringsliv bakbinds och fråntas möjligheten att slåss på lika villkor.

Det exportförbud som riktas mot svenskt snus är lika orimligt som ett exportförbud riktat mot franskt vin eller danskt kött. Jag skulle som frihandelsvän lika orubbligt motsätta mig sådana förbud.

I Sverige har det sedan vårt inträde i EU 1994 funnits ett motstånd mot exportförbudet på snus. Det rimmar väl med den breda samsyn som vi har kring frihandelns värde.

Som handelsminister är det min uppgift att företräda den svenska linjen och därför kommer jag nu att trappa upp arbetet mot vad jag ser som en av de tydligaste överträdelserna mot den interna frihandeln inom EU.

Jag har i dag skrivit till EU-kommissionären Charlie McCreevy, som ansvarar för frågor som gäller den inre marknaden, och klargjort att vi från svenskt håll anser att exportförbudet av svenskt snus inte uppfyller kraven på icke-diskriminering och icke-proportionalitet.

Jag har begärt att frågan tas upp för vidare diskussion och bett om en redogörelse för om han, som har till uppgift att värna och stärka den inre marknaden, verkligen kan se något rimligt skäl till att behålla förbudet.

Jag vill även bjuda in till dialog kring hur vi bäst går vidare och jobbar för en handelsliberalisering och hur innehållet i en långsiktig och ansvarsfull produktreglering av svenskt snus bör utformas. Under början av nästa år kommer jag att bjuda in till samtal för att diskutera detta med de berörda parterna.

Det finns de som hävdar att upphävandet av exportförbudet på snus är en omöjlig uppgift. Att de intressenter som av olika anledningar motsätter sig en normalisering är för starka, resurs- och storleksmässigt.

Principerna bakom förbudet är fel. Ur ett handelsperspektiv vore det därför snarare orimligt ifall förbudet står orubbat i mer än på sin höjd fem år.

Om inte något banbrytande sker som förändrar den allmänna synen på den inre marknadens betydelse – de värden som den fria rörligheten bidragit och bidrar till – måste våra unionsvänner snarare förr än senare inse det orimliga i ett förbud som går emot allt vad de säger sig tro på och kämpa för.

Ewa Björling

Publicerad: