Nog nu – våra barn gifts fortfarande bort

Debattörerna: Vi kräver att Sverige blir en ledande röst för nolltolerans mot barnäktenskap

Publicerad:

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Aftonbladet.

Sverige måste bli en ledande röst internationellt mot barnäktenskap. Fler länder måste införa, stärka och implementera relevant lagstiftning och länder som bryter mot internationella överenskommelser måste ställas till svars, skriver debattörerna.
Foto: GETTY
Sverige måste bli en ledande röst internationellt mot barnäktenskap. Fler länder måste införa, stärka och implementera relevant lagstiftning och länder som bryter mot internationella överenskommelser måste ställas till svars, skriver debattörerna.

DEBATT

DEBATT. Medan många barn njuter av sommarlovet, oroar sig andra för att tvingas in äktenskap. Varje dag gifts 33 000 flickor bort - var femte flicka i världen är gift. Vi kräver att Sverige blir en ledande röst globalt för nolltolerans mot barnäktenskap och säkerställer att det också gäller i Sverige.


En majoritet i riksdagen vill att det ska gå att utföra reseförbud när ett barn riskerar att bli bortgift utomlands. Det är ett oerhört viktigt steg mot nolltolerans. Men barn gifts bort också i Sverige – i smyg, genom fullmakt eller via videouppkoppling mellan Sverige och ett annat land. Vi möter fortfarande barn som inte känner till att de har rätt att själva välja om och med vem de ska gifta sig, trots att de går i svensk skola.

Över hela världen tvingas flickor gifta sig. Många isoleras från familj och vänner och tvingas sluta skolan. De arbetar hårt i hemmet, utsätts för sexuella övergrepp och blir mammor när de själva är barn. Maktobalansen i äktenskapen minskar flickors handlingsutrymme och ökar risken för att de ska utsättas för våld och kontrolleras av sin make.

Ojämställdhet, diskriminering, fattigdom, avsaknad av respekt för barns rättigheter och viljan att kontrollera flickors och kvinnors sexualitet är några av de faktorer som driver på barnäktenskapen. Utbildning är avgörande – globalt sett löper flickor som inte går i skolan tre gånger så hög risk att tvingas gifta sig jämfört med de som har gymnasieutbildning.

Trots att den svenska lagstiftningen skärpts gifts barn bort också här. Även om äktenskapen inte erkänns i Sverige kan de vara juridiskt bindande i det land där de ingås eller enligt de religiösa eller traditionella regler en grupp följer. I det sociala sammanhang flickan befinner sig ses hon som gift med allt vad det innebär och saknar möjlighet att ta sig ur äktenskapet.

Därför bör det bli straffbart att tillåta eller förmå ett barn att ingå äktenskap och att som vuxen gifta sig med ett barn. Att kunna utfärda reseförbud och beslagta pass vid risk för att ett barn förs utomlands är andra centrala åtgärder.

Skolan är avgörande både för att tidigt upptäcka barn som far illa och för att förmedla och förankra mänskliga rättigheter och demokratiska värderingar. Tyvärr finns tendenser, bland annat hos Skolverket, att undvika begreppet hedersrelaterat våld och förtryck vilket bidrar till att osynliggöra de som utsätts.

Kunskapen och beredskapen varierar stort mellan landets kommuner och statistiken om bortförda barn är bristfällig. I de allra flesta fall har det funnits varningstecken innan ett barn förts utomlands för att giftas bort. Därför krävs tydliga rutiner som är kända hos all personal inom skolan och andra berörda verksamheter om hur och när en orosanmälan ska göras. Samverkan mellan kommunala aktörer behöver stärkas.

Samtidigt som andelen gifta flickor i världen minskar totalt, på grund av ett omfattande och systematiskt arbete i bland annat Indien där man satsat på utbildning och att höja allmänhetens kunskap, ser vi att utvecklingen går långsamt eller till och med avstannat i andra regioner. Om vi ska nå målet att utrota barnäktenskap till år 2030 måste utvecklingen ske tolv gånger fortare än i dag.

Vi kämpar för att fler flickor i låg- och medelinkomstländer ska kunna gå i skolan, för att de ska få ökad makt över sina liv och för att minska det sociala tryck som får familjer att fortsätta gifta bort sina döttrar.

Medan vi arbetar dagligen direkt med flickor och deras samhällen måste Sverige bli en ledande röst internationellt mot barnäktenskap. Fler länder måste införa, stärka och implementera relevant lagstiftning och länder som bryter mot internationella överenskommelser måste ställas till svars.

Flickor kan inte vänta. Medan du läste den här artikeln tvingades över 100 flickor gifta sig. Vi är skyldiga att lägga i en högre växel både på hemmaplan och globalt.

Mariann Eriksson, generalsekreterare Plan International Sverige
Leila Qaraee, ordförande Kvinnors Nätverk
Azam Qarai, verksamhetschef Linnamottagningen


Häng med i debatten och kommentera artikeln
– gilla Aftonbladet Debatt på Facebook.

Läs fler artiklar i ämnet här

Publicerad:

LÄS VIDARE