Politiker, förbjud de religiösa friskolorna

Debattörerna: Skolors värdegrund ska vila på demokrati och alla människors lika rättigheter

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Aftonbladet.

Ulf Gustafsson, Emilia Ericsson, Patrik Lindefors och Christer Sturmark från Humanisterna tycker att de religiösa friskolorna går emot Barnkonventionen.
Ulf Gustafsson, Emilia Ericsson, Patrik Lindefors och Christer Sturmark från Humanisterna tycker att de religiösa friskolorna går emot Barnkonventionen.

DEBATT. Humanisterna har i många år kämpat för ett förbud mot religiösa friskolor. Nu har Socialdemokraternas kongress fattat beslut att förbjuda religiösa friskolor:

”Skollagen ska ställa samma krav på fristående skolor som redan gäller för offentliga skolor: att utbildningen i sin helhet vid dessa ska vara icke-konfessionell”.

Detta är ett historiskt beslut och mycket bra. Nu måste riksdag och regering agera skyndsamt för att genomföra denna viktiga reform.

Skolverket har vid upprepade tillfällen uttalat kritik mot specifika konfessionella friskolor på områden som direkt har med den konfessionella inriktningen att göra.

Till exempel har Andreasgymnasiet flera gånger fått utstå kritik då man på biblisk grund kränkt homosexuella och förmedlat ovetenskaplig information om evolutionsteorin.

Den av Plymouthbröderna kontrollerade Laboraskolan (som i praktiken, men inte officiellt, är konfessionell) har flera gånger kritiserats för att censurera skollitteratur, isolera sina elever och hindra flickor i deras studier.

Nu senast handlar det om den islamiska Al-Azharskolan i Vällingby som ertappats med att dela upp pojkar och flickor utifrån kön på skolbuss och i gymnastiken (det senare med godkännande av Skolinspektionen).

Enligt en färsk väljarundersökning som Novus har genomfört på uppdrag av Humanisterna, är för majoriteten av svenskarna för att stoppa religiösa friskolor (friskolor med en konfessionell inriktning) som en del av det skattefinansierade och obligatoriska skolväsendet. För att få ett rättvisande resultat ställdes frågan på tre olika sätt. Svaren var samstämmiga.

Hela 59 procent anser på en direkt fråga att religiösa friskolor bör förbjudas, medan 24 procent inte anser detta.

2 av 3 (66 procent) anser att religiösa friskolor inte ska få drivas med skattefinansierad skolpeng, medan endast 15 procent stödjer nuvarande ordning.

73 procent anser att all utbildning och verksamhet ska vara livsåskådningsneutral och att samma krav ska gälla för både friskolor och kommunala skolor.

Endast 13 procent är nöjda med nuvarande ordning: att undervisningen på lektionerna ska vara neutral, men att raster och kringverksamhet på friskolor ska kunna ha en religiös inriktning. Argumenten för att undervisning och utbildning i den allmänna skattefinansierade skolan ska vara icke-konfessionell är egentligen solklara.

Segregation

Konfessionella friskolor separerar barn utifrån livsåskådning. Detta i ett läge då Sverige nyligen tagit emot många nya invånare och människor från olika bakgrunder därför behöver mötas, inte separeras från varandra. Här brukar förespråkare för religiösa friskolor hävda att barn till religiösa elever kan bli mobbade eller inte behandlas likvärdigt med andra barn. Men mobbning och likabehandling är generella problem som varje skola måste arbeta med, inte genom separation och segregation utan genom samtal, intervention och utbildning.

En jämförelse är situationen för elever i småorter som upptäcker att de är homosexuella. Många har vittnat om det utsatta i denna situation. Men lösningen är givetvis inte att separera ut dessa elever i speciella skolor för homosexuella, utan att tolerans och integration ska vara en viktig del i både utbildning och undervisning överallt.

Vetenskaplighet

Vissa av de extremare religiösa inriktningarna som driver friskolor har ovetenskapliga föreställningar om exempelvis Big Bang och evolutionsteorin. Alla barn förtjänar att få en korrekt utbildning baserad på den mest uppdaterade och verifierade kunskapen.

Religionsfrihet

Alla människor har rätt att själva välja sin livsåskådning. Enligt Barnkonventionen gäller detta även barn. Konfessionella friskolor begränsar denna möjlighet.

Det här brukar vägas mot föräldrarnas självklara rätt att skola in barnen i en livsåskådning de valt, som är inskriven i Europakonventionen. Men den allmänna och skattefinansierade skolan är faktiskt till för barnen – inte för föräldrarna.

Som komplement till frågorna om religiösa friskolor tillfrågade Novus väljarna om deras syn på barns religionsfrihet i förhållande till deras föräldrar.

Här anser 87 procent att föräldrarna inte har rätt att bestämma religion eller livsåskådning åt sina barn.

Ingen kan rimligtvis leva under villfarelsen att den allmänna skolan i alla avseenden är neutral. Alla människor bär med sig egna åsikter om ideologi och livsåskådning, så även lärare. Det är exakt därför det är så viktigt med en allmän skola där många ideologier och livsåskådningar finns representerade både bland lärare och elever.

Skolor ska sträva efter en grundläggande värdegrund med fokus på demokrati och alla människors lika rättigheter, men i övrigt stå för saklighet och neutralitet – en skola för alla.

Vi vill nu se att regering och riksdag snarast sluter upp för alla elevers religionsfrihet:

Stäng de konfessionella friskolorna. I detta har ni både Barnkonventionen och det svenska folket med er.


Emilia Ericson, vice ordförande
Ulf Gustafsson, förbundssekreterare
Patrik Lindenfors, styrelseledamot
Christer Sturmark, ordförande


Häng med i debatten och kommentera artikeln – följ Aftonbladet Debatt på Facebook.

Publisert:

LÄS VIDARE