Menar regeringen att barn ska bli statslösa?

Debattörerna: De föreslagna lagändringarna kring värdmoderskap äventyrar säkerheten för barnen

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Aftonbladet.

Barnets bästa borde alltid vara i fokus. Det är allvarligt om lagförslaget stöder sig på en utredning som inte hämtat fakta och empiri från dem det faktiskt berör – svenska föräldrar som bildat familj med hjälp av värdmoder, skriver debattörerna.
Barnets bästa borde alltid vara i fokus. Det är allvarligt om lagförslaget stöder sig på en utredning som inte hämtat fakta och empiri från dem det faktiskt berör – svenska föräldrar som bildat familj med hjälp av värdmoder, skriver debattörerna.

DEBATT. Vill regeringen att barn riskerar bli föräldralösa och statslösa? Våren 2016 presenterades slutbetänkandet av utredningen ”Olika vägar till föräldraskap, SOU 2016:11".

Utredaren Eva Wendel-Rosberg vill inte att altruistiskt värdmoderskap tillåts i Sverige och negligerade dessutom att utreda ett av uppdragen; ”att ta ställning till om det behövs särskilda regler för de barn som har tillkommit genom surrogatmoderskap utomlands”.

Utredningen skulle skyndsamt se till att barnens rättigheter tillgodosågs, detta utreddes inte. I stället föreslås lagändringar som allvarligt kommer äventyra rättssäkerheten för de barn som föds via värdmoderskap i utlandet till svenska föräldrar.

* Utredaren föreslår en vägransgrund, att Sverige aktivt ska neka barn rätt till sina föräldrar och därmed göra barn föräldralösa och statslösa. Förslaget riskerar nu bli ny lag i Sverige.

* I utredningen föreslås att det inte ska införas några regler som utvidgar möjligheterna att erkänna utländska fastställelser av moderskap, faderskap eller föräldraskap.

* Ej heller införa tydliga regler hur föräldraskap ska fastställas ur ett barns bästa perspektiv för barn födda av värdmoder utomlands.

* Det föreslås att utländska fastställelser av faderskap och föräldraskap inte längre ska kunna erkännas i Sverige, och dessutom kunna ogiltigförklaras när barnet kommit till med hjälp av värdmoder. Detta trots att vi i regel godkänner andra fastställelser av föräldraskap och faderskap från samma land.

* Dessutom föreslås att familjer som bildats via värdmoderskap och som bott i annat land, och flyttar till Sverige, inte erkänns som föräldrar till sina barn utan riskerar få sitt föräldraskap fråntaget vid en inflyttning till Sverige. Detta då deras föräldraskap är fastställd av utländsk domstol, varför den föreslagna vägransgrunden skulle få effekt.

Denna nya vägransgrund är därför direkt diskriminerande mot just barn som fötts av värdmoder och inte ur ett barns bästa perspektiv. 

Förslaget är helt i strid med Europeiska Domstolen för mänskliga rättigheter, Europadomstolen, som har fastslagit att medlemsländer inte kan neka barn som kommit till via värdmoderskap i annat land deras medborgarskap och rättigheter till vårdnadshavare.

Barnets bästa borde alltid vara i fokus. Det som nu är allvarligt är om det lagförslag som justitieminister Morgan Johansson sagts sig ska komma med nästa vår är i linje med utredningen. En utredning som inte hämtat fakta och empiri från dem det faktiskt berör – svenska föräldrar som bildat familj med hjälp av värdmoder. 

Eva Wendel-Rosberg har erbjudits möjligheten att träffa ett flertal familjer men avböjde. Om utredarens förslag blir regeringens lagförslag kan nyfödda barn till svenska föräldrar komma vägras medborgarskap och ställas utan vårdnadshavare.

Men redan idag utsätts de barn som föds via värdmoder för en stor rättsosäkerhet och riskerar ställas utan vårdnadshavare under lång tid. Detta på grund av otydliga regler och en godtycklighet i hur myndigheter i Sverige hanterar dessa fall. 

Ur barnperspektivet är det akut att införa tydliga regler som förenklar och skyndar på processen. Det har utredaren alltså vägrat att utreda.

Regeringen måste därför omgående tillsätta en ny utredning som de facto ser över hur rättsläget kan stärkas för barn som tillkommit genom värdmoder utomlands och faktiskt lyssnar till de som det handlar om. Det är inte acceptabelt att barn riskerar att bli stats- och föräldralösa.

Anna Kullendorff, ledamot, föreningen för surrogatmödraskap
Mats Nordström, förbundsordförande, HBT-Liberaler
Barbro Westerholm, riksdagsledamot (L)

Häng med i debatten och kommentera artikeln – följ Aftonbladet Debatt på Facebook.

Publisert:

LÄS VIDARE