Gör valet 2010 mer begripligt

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Aftonbladet.

Uppdaterad 2011-03-11 | Publicerad 2010-01-10

Debattörerna: Lättläst svenska behövs för att nå ut till alla som ska rösta

Många stängs ute från valet för att valbudskapen och informationen är för svårläst och krånglig.

Det nya året 2010 är ett viktigt år. Då är det både valår och det år då Sverige ska vara tillgängligt för alla. Det är dags att staten, landstingen och kommunerna tar sitt ansvar och gör sin information tillgänglig för människor med lässvårigheter. Men också vi som är politiker eller aktiva i samhällsdebatten måste bli bättre på att skriva på lättläst svenska.

För att vår demokrati ska fungera måste nyheter och valinformation finnas för alla. Alla människor har rätt vara med i samhällsdebatten. Det är speciellt viktigt när det är val. Ändå står många väljare utan information och utan kunskap därför att informationen är för krånglig, kommer för sent eller är skriven för människor som redan är informerade.

Många människor i Sverige behöver nyheter, samhällsinformation och litteratur på lättläst svenska. En fjärdedel av Sveriges vuxna befolkning har någon typ av lässvårighet. De kan vara personer med annat modersmål än svenska, de kan vara personer med dyslexi eller ha andra funktionsnedsättningar som gör det svårt att läsa. De kan också vara ovana läsare eller helt enkelt ointresserade.

Sverige har skrivit under FN-konventionen om rättigheter för personer med funktionshinder.

I den står det att ”Konventions­staterna ska vidta alla ändamålsenliga åtgärder för att säkerställa att personer med funktionsnedsättning kan utöva yttrandefri­heten och åsiktsfriheten, inklus­ive friheten att söka, ta emot och sprida uppgifter och idéer på lika villkor som andra och genom alla former av kommunikation som de själva väljer”.

Riksdagen har också sagt ja till den nationella handlingsplanen för handikappolitiken. Den säger att Sverige ska vara tillgängligt för alla år 2010. Förvaltningslagen säger att informationen till alla medborgare ska vara begriplig. Den nya språklagen talar också om hur viktigt det är att myndigheterna använder ett enkelt och begripligt språk.

Kommuner och myndigheter använder allt oftare sina webbplatser för att ge medborgarna viktig information. De personliga mötena blir allt färre liksom möjligheterna att ställa frågor direkt till en person. Ibland är webbplatsen det ända stället där informationen finns. Trots detta har bara 43 procent av 277 myndigheter och knappt 13 procent av landets alla 290 kommuner information på lättläst svenska på sina webbplatser.

Riksdagen har också gett 14 myndigheter ett särskilt ansvar att driva på genomförandet av handlingsplanen. Av dessa är det bara nio som har lättläst information som går enkelt att hitta från webbplatsens första­sida.

Vi tycker därför att staten och kommunerna måste bli betydligt bättre på att ge information på lättläst svenska. Det borde vara självklart att alla myndigheter och kommuner följer lagarna om begriplig information till medborgarna. Regeringen har talat om för de statliga myndigheterna att de måste ha information på lättläst svenska. Vi vill att Sveriges kommuner och landsting, SKL, ska ge riktlinjer för kommuner och landsting hur de ska ha information på lättläst svenska.

För att ett val ska vara demokratiskt måste alla människor kunna använda sig av yttrandefriheten och åsiktsfriheten. Alla måste också kunna söka, ta emot och sprida information på lika villkor. SCB:s siffror för valet 2006 visar att färre utländska än svenska medborgare, bara 35 procent, röstar i kommunvalen. De unga, förstagångsväljarna röstar inte lika mycket som den övriga befolkningen. I år har vi en halv miljon förstgångsväljare som kan behöva information som är lättare att ta till sig. Vi vet också att unga män röstar mer sällan än unga kvinnor.

Vi tror att valinformation på lättläst svenska gör att fler personer kommer att kunna rösta i valet i september. Därför vill vi att regeringen ser till att valinformationen är tillgänglig för personer med lässvårigheter och att Valmyndigheten skickar information på lättläst svenska till alla som ska rösta för första gången.

Men det räcker inte. Också partierna, politikerna och alla andra i samhällsdebatten måste ge lättläst information. I takt med att informationssamhället utvecklas och mängden information ökar, ökar också klyftorna mellan de som kan vara delaktiga och de som står utanför. Vi vill ändra på detta och göra valet 2010 till ett lättläst och tillgängligt val.

Per Lodenius (C)
Marietta de Pourbaix-Lundin (M)
Maria Lundqvist-Brömster (Fp)
Lars-Axel Nordell (KD)

Följ ämnen i artikeln