Ge alla äldre rätt till samma vaccinationer

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Aftonbladet.

DEBATT

Pensionärsorganisationer: Inför nationellt vaccinationsprogram för äldre

DEBATT. I dag är närmare två miljoner svenskar över 65 år, och dessutom lever vi allt längre. En viktig förebyggande hälsoåtgärd är vaccinationer, men i dag finns det inget nationellt vaccinationsprogram för äldre i Sverige. Istället skiljer sig kostnaderna, informationen och tillgången till vaccination åt i landstingen. Täckningsgraden för till exempel influensavaccinationer i Sverige är dessutom låg, långt under WHO:s rekommendation på 75 procent.

I Sverige har vi sedan länge ett barnvaccinationsprogram med goda resultat. Äldre precis som de allra yngsta har sämre immunförsvar och löper större risk för att drabbas av komplikationer vid sjukdom.

I europeiska länder som Storbritannien, Frankrike och Holland finns redan vaccinationsprogram för äldre. Det är inte värdigt en välfärdsstat som Sverige att vi nu halkar efter när det gäller preventiva insatser för äldres hälsa.

Trots att vacciner är framgångsrika ur skyddssynpunkt utgör de offentliga vårdkostnaderna för vaccinationer endast en liten del, cirka 0,4 procent, av samhällets totala kostnader för hälsa och sjukvård. Ett vaccinationsprogram för äldre bestående av vaccinationer mot influensa, pneumokocksjukdom (lunginflammation) och bältros skulle uppskattningsvis kosta 315 miljoner kronor per år för att vaccinera samtliga cirka 1,8 miljoner personer i gruppen 65 år och äldre. Men om fler äldre vaccinerar sig så medför det direkta besparingar för hälso- och sjukvården.

Vi har genomfört en undersökning om vaccinationer bland våra medlemmar. Majoriteten (86 procent) av de 2909 som svarat på enkäten är positiva till införandet av ett vaccinationsprogram för äldre, och mer än hälften skulle vaccinera sig mot fler sjukdomar om det var billigare eller gratis. De sjukdomar som de svarande oroar sig mest för är influensa, pneumokocksjukdom och bältros.

Det är även dessa sjukdomar man ser en ökad känslighet hos i gruppen äldre. Även om individen tillfrisknar från svår sjukdom så kanske aldrig hälsan kommer tillbaka på samma nivå som innan sjukdomen och ökade resurser behövs i form av vård och omsorg.

Äldre kallas i dag inte automatiskt till att vaccinera sig, utan för detta krävs eget initiativ och kunskap från den äldres sida. Trots att lite mer än hälften av de svarande får sin information om vaccinationer från hälso- och sjukvården så upplever ändå drygt 50 procent att hälso- och sjukvården inte uppmuntrar till eller informerar tillräckligt om vaccinationer.

PRO och SPF Seniorerna anser att det ska införas ett vaccinationsprogram för äldre. Ett vaccinationsprogram innehållande vaccin mot influensa, pneumokocker och bältros skulle ge äldre bättre livskvalitet, ökad trygghet samt färre döds- och sjukdomsfall.

Då skulle också olikheterna mellan landstingen försvinna. Färre sjuka i förebyggbara sjukdomar innebär minskade kostnader för vård och omsorg och en betydande samhällsvinst i form av att resurser kan frigöras inom sjukvården. Vaccinerna det handlar om finns i dag och är välbeprövade, både i studier och genom att de använts under lång tid internationellt. Ett nationellt vaccinationsprogram för äldre skulle därför kunna sjösättas på relativ kort tid.

Införandet av ett program för vaccination är en politisk fråga och vi vänder oss därför till regering och riksdag att fatta beslut om ett vaccinationsprogram för att maximera möjligheterna till friska år, i stället för sjuka år, för oss äldre. Ett nationellt vaccinationsprogram för äldre måste genomföras så snart som möjligt!

Christina Rogestam

Christina Tallberg

Publisert:

LÄS VIDARE

ÄMNEN I ARTIKELN

SPF Seniorerna, Sveriges Pensionärsförbund

Vård & omsorg

Influensa