ÅSIKT

Misstag av Alliansen att slopa värnplikten

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Aftonbladet.
DEBATT

Moderat: Rysshotet kräver att vi återinför värnpliktiga soldater

Under det kalla kriget stod Sverige neutralt. Detta krävde ett starkt försvar som byggde på värnplikt så att vi i krig skulle kunna klara oss själva och upprätthålla vår alliansfrihet. Idag är vi inte längre neutrala men säkerhetsläget i vårt närområde börjar återigen svalna och ska Sverige kunna följa utvecklingen så krävs ett återtag av värnpliktssystemet.

Värnpliktens existens måste alltid utgå ifrån säkerhetsläget och det behov Sverige har för att upprätthålla en beredskap som lämpar sig för dagens hot. Om vi utgår från Rysslands numera oförutsägbara agerande kan vi konstatera att Sverige återigen behöver öka antalet förband för att möta hotbilden och därmed återta värnplikten.

Idag består det svenska försvaret enbart av anställda soldater. Detta innebär att de numera lyder under ett antal anställningsregler som vilken annan medarbetare som helst. Till exempel ska soldaterna ges en extra daglig ersättning om cirka 800 kronor då de förläggs i fält för att kompensera obekväma arbetstider. Dessutom ska soldaterna kompenseras med omfattande ledighetsuttag för att de inte har kunnat komma hem på kvällarna. Det är självklart att de anställda soldaterna ska erhålla dessa ersättningar och åtnjuta samma anställningsvillkor som vilken annan anställd som helst.

Dock kvarstår faktum att det system vi har också innebär att övningar i dag kostar väldigt mycket och att personalen tvingas till långa ledigheter vilket i sin tur leder till en lägre beredskap. Resultatet av detta innebär i sin tur att Försvarsmakten inte har råd att öva sina soldater tillräckligt och bristen av övningsdygn är påtaglig. Kontentan blir alltså att skattebetalarna får betala betydligt mer för att dagens anställda soldater ska få öva mindre jämfört med gårdagens värnpliktiga soldater.

De anställda soldaterna utgör däremot en viktig roll för det svenska försvaret. De är insatsberedda och kan användas till mer än vad en värnpliktig kan. Sverige måste alltså bibehålla en andel anställda soldater i syfte att kunna genomföra skarpa insatser internationellt såväl som här hemma.

Utifrån ett demokratiskt perspektiv kan vi konstatera att hälften av Sveriges befolkning är för ett återtag av värnplikten. Att vi i Alliansen valde att rösta bort värnplikten och lägga den vilande är djupt beklagligt. Ett system som folket vill ha och som så länge har bevarat freden i vårt land kan inte på ett år läggas ned och glömmas bort.

Ska vi även se på värnplikten utifrån soldaternas egna perspektiv, kan vi se att våra unga män och kvinnor utvecklas mycket positivt under en tjänstgöring. Som officer har jag ansvarat för flera inryck av soldater och sjömän och sett hur man från individualister med samarbetssvårigheter gått till goda kamrater som tar hänsyn till varandra. Min bedömning utifrån detta är att tjänstgöringen utvecklar våra unga vuxna till goda samhällsmedborgare. Detta leder i sin tur till minskad brottslighet och ökad förståelse.

Utifrån ett säkerhetspolitiskt perspektiv har behovet av värnplikt nu åter blivit högaktuellt. Vi inom Moderaterna, som alltid har värnat vår säkerhet och tagit försvarsfrågan på största allvar måste nu visa våra väljare och vår befolkning att vi fortfarande gör det genom att satsa mer pengar på försvaret och återta värnplikten.

Ingebrikt Sjövik