Debatt

De flyr krig – och EU köpslår med deras liv

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Aftonbladet.

DEBATT

Amnesty vädjar till EU:s ledare – stoppa migrationsöverenskommelsen med Turkiet

Att som EU byta ett liv för ett annat är att schakra med människor. Amnesty International vädjade i mars till att Europas ledare att stoppa överenskommelsen med Turkiet.

Foto: AP

DEBATT. Natten till den 8 mars förra veckan enades EU:s ledare och Turkiet i en överenskommelse vars uttalade syfte var att stärka samarbetet kring migration och flyktingmottagande.

Men överenskommelsen innebär direkta överträdelser av internationella regelverk och är en kränkning av grundläggande mänskliga rättigheter.

Amnesty International uppmanar därför i dag EU att stoppa överenskommelsen.

Under EU-toppmötet i Bryssel beslutade EU:s stats- och regeringschefer tillsammans med Turkiets premiärminister Ahmet Davutoglu om ett antal åtgärder för att hantera den rådande flyktingsituationen.

Bland annat föreslogs att alla migranter och flyktingar som reser från Turkiet till de grekiska öarna ska skickas tillbaka.

De människor som lyckas med den farliga resan över medelhavet och kommer fram till EU:s yttre gräns vid Grekland kommer alltså att skickas tillbaka till Turkiet utan att få möjlighet att söka asyl och få sin flyktingsstatus prövad.

Uppenbarligen behöver samtliga EU:s ledare bli påminda om de folkrättsliga bestämmelser som gäller för flyktingar och om de skyldigheter som EU:s medlemsstater har åtagit sig.

Rätten att söka asyl är en grundläggande mänsklig rättighet som återfinns i FN:s allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna.

Rätten att söka asyl återfinns även i FN:s konvention angående flyktingars rättsliga ställning från 1951 tillsammans med dess tilläggsprotokoll från 1967. 1951 års flyktingkonvention har ratificerats av samtliga EU-medlemsstater och samtliga EU-medlemsstater är bundna av dess innehåll. 

EU:s egen rättighetsstadga anger att rätten till asyl ska garanteras med iakttagande av folkrättsliga regler och i enlighet med fördraget om Europeiska unionen och fördraget om Europeiska unionens funktionssätt. De åtgärder som föreslås i EU:s och Turkiets överenskommelse strider alltså inte bara mot FN:s regelverk utan även mot EU:s egna grundprinciper.

Överenskommelsen innebär vidare ett ”en-för-en-system”; för varje flykting från Syrien som återtas av Turkiet från de grekiska öarna ska en annan flykting från Syrien från Turkiet vidarebosättas i ett EU-land. Amnesty International ser många rättsliga och moraliska problem med ett sådant system. Att byta ett liv för ett annat på det sättet som föreslås är att schakra med människor. Det är ett sätta att avhumanisera människor på flykt och det är ovärdigt EU.

Det går också att fråga sig varför systemet bara ska gälla en flykting från Syrien? Av de människor som just nu befinner sig på flykt är en del flyktingar från Syrien, men det finns förstås också människor som flyr undan förtyck och konflikter i andra delar av världen - eritreaner, irakier, afghaner för att nämna några. Det föreslagna systemet är med andra ord dessutom även diskriminerande inom flyktinggruppen.

Överenskommelsen riskerar vidare att resultera i massutvisningar eller kollektiva utvisningar, något som är förbjudet enligt Europakonventionen om skydd för de mänskliga fri- och rättigheterna.

De föreslagna åtgärdernas laglighet hänger ytterligare på om Turkiet ska anses vara ett säkert tredje land, det vill säga ett land där en asylsökande kan få en tillfredsställande prövning av sina asylskäl och få sina rättigheter tillgodosedda.

Turkiet är inte en medlemsstat i EU och  är därför  inte bundet av de EU-rättsliga bestämmelser som ska skydda flyktingar.

Turkiet har visserligen ratificerat 1951 års flyktingkonvention men inte dess tilläggsprotokoll, vilket gör att konventionens bestämmelser är begränsade till att endast gälla européer och alltså inte de tusentals syrier, irakier, somalier, eritreaner, bland andra, som just nu befinner sig på flykt.

Vi har dessutom sett att Turkiet inte fullt ut har lyckats implementera dess nationella lag om utlänningar och internationellt skydd från år 2013.

Amnesty International fruktar att för dem som tvingas återvända till Turkiet väntar överfulla flyktingläger och ur humanitär synpunkt odrägliga förhållanden. Om Turkiet ska anses vara ett säkert tredje land måste avgöras från fall till fall, men Amnesty International ställer sig mycket skeptisk till att Turkiet skulle kunna leva upp till de krav som ställs på att vara ett så kallat “säkert land” - och att då återsända flyktingar dit skulle i så fall innebära brott mot den internationella flyktingrättens bestämmelser.

Tilläggas kan att i Amnesty Internationals årsrapport listar vi en rad kränkningar av de mänskliga rättigheterna som Turkiet gör sig skyldig till idag - bland annat är situationen när det gäller pressfriheten, mötesfriheten och yttrandefriheten katastrofal i Turkiet och vi har sett en oroande användning av övervåld från polisens sida. Även rättsväsendets oberoende kan starkt ifrågasättas.

Flyktingsituationen utgör i dagsläget en humanitär katastrof. De åtgärder som föreslagits efter EU:s toppmöte riskerar att förvärra situationen ytterligare. Med anledning av EU:s överenskommelse med Turkiet vill Amnesty International uppmana EU om att inte svika de mest utsatta - de som på grund av krig och förföljelser tvingas lämna sina hem och riskera sina egna och sina familjers liv.

Amnesty International vill uppmana den svenska regeringen och övriga europeiska ledare att respektera de skyldigheter som följer av bindande folkrättsliga instrument och att respektera den grundläggande mänskliga rättigheten att söka asyl samt allas rätt att erhålla en individuell prövning av sina skyddsbehov.

Vi begär i dag att EU:s stats- och regeringschefer inte fattar beslut om de överenskomna åtgärderna.

Vi uppmanar alla de som delar vår oro och kritik att göra likadant.

Anna Lindenfors

Madelaine Seidlitz

Häng med i debatten – följ Aftonbladet Debatt på Facebook.

LÄS OCKSÅ

Syrienkriget – 5 år av död, terror och krossade liv

Det flyr de från – och så många får stanna i Sverige
Publisert:

Aftonbladet

/

Debatt

/

Flyktingkatastrofen

ÄMNEN I ARTIKELN

Flyktingkatastrofen

Debatt

EU

Turkiet

Flyktingsituationen

Syrien