Nog nu, politiker – ta klimatkrisen på allvar

1 944 svenska forskare och anställda i forskarvärlden: Vad är det ni inte förstår?

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Aftonbladet.

Vad krävs för att ni politiker ska ta forskningen och krisen på allvar? Läget är akut – utsläppen fortsätter att öka när de tvärtom behöver minska drastiskt. Nu vädjar vi till alla Sveriges politiker: Sätt klimatkrisen högst på agendan! skriver 1 944 forskare och anställda i forskarvärlden.
Vad krävs för att ni politiker ska ta forskningen och krisen på allvar? Läget är akut – utsläppen fortsätter att öka när de tvärtom behöver minska drastiskt. Nu vädjar vi till alla Sveriges politiker: Sätt klimatkrisen högst på agendan! skriver 1 944 forskare och anställda i forskarvärlden.

DEBATT. Som forskare och medborgare är vi arga och förtvivlade över den senaste tidens utveckling. Vi ser hur en majoritet av våra politiska partier överger klimatpolitiken och i stället föreslår eller genomför politik som går stick i stäv med Parisavtalet och Sveriges klimat- och miljömål.

Våra politiker måste ta krisen på allvar och leda omställningen till ett framtida samhälle inom planetens gränser. Forskningen visar att en sådan framtid är möjlig. Det skriver 1 944 forskare och anställda från 45 svenska lärosäten och forskningsinstitut.

En sommar med livshotande värmeböljor i stora delar av världen. Dödliga bränder, långvarig torka, varmare hav och extrema temperaturer. Stormar och översvämningar. Stora viktiga floder torrlagda, förödande effekter för matproduktion, handel och energiproduktion.

Skogsbränder som de i Sverige 2018 kan kopplas till extrema temperaturer och torka till följd av klimatförändringarna, och långt värre katastrofer sker just nu i många delar av världen. Listan på klimatförändringarnas allvarliga konsekvenser kan göras ännu längre.

Klimatförändringarna påverkar inte bara vårt välbefinnande, utan det handlar om vår egen och andra arters överlevnad och att civilisationer hotas.

Trettio miljoner människor tvingades på flykt redan år 2020 på grund av extrema väderhändelser. Samtidigt är den biologiska mångfalden hotad vilket minskar ekosystemens motståndskraft.

Forskningen om klimatet och den biologiska mångfalden visar tydligt att de globala kriserna inom dessa områden huvudsakligen är kopplade till ohållbar konsumtion.

Resursutnyttjandet är dessutom extremt ojämlikt fördelat både mellan och inom världens länder. Forskare och internationella organisationer har påpekat att världens rikaste tiondel, där majoriteten av Sveriges befolkning ingår, och som står för cirka 50 procent av de globala utsläppen, behöver ändra sin livsstil och drastiskt minska sina utsläpp.

För det krävs en genomgripande omställning av hela vårt samhälle.

I framtiden kommer samhället i ännu högre grad att behöva hantera flera kriser samtidigt. Då krävs samarbete, såväl inom landet som internationellt, med ett modigt, tydligt och starkt ledarskap.

Historiskt har Sverige ofta framstått som ett föregångsland. FN:s första konferens om människans miljö hölls 1972 i Stockholm på initiativ av Sveriges regering och ledde till flera viktiga framsteg på miljöområdet.

I början av juni i år träffades representanter från hela världen i Stockholm för att uppmärksamma 50-årsjubileet av Stockholmskonferensen.

Det var tyvärr ingen vacker bild av Sverige som visades upp: sänkt bensin- och dieselskatt, pengar till nya motorvägsbyggen, förslag på halverad miljöbudget, minskade anslag till skydd av natur och ett minskat klimatbistånd.

Många politiker ser ny teknik som lösningen på samhällets omställning, men forskningen visar tydligt att en stor del av omställningen måste ske genom att vi ändrar våra beteenden: konsumerar mindre, flyger mindre, äter mindre kött. Det krävs både personliga och strukturella förändringar.

Världens forskare har lyft fram den här kunskapen, först lågmält och återhållet på det sätt som vi brukar genom vetenskapliga artiklar och rapporter, sedan mer artikulerat och högljutt i olika sammanhang.

Nu vill vi ryta: ”Vad är det ni inte förstår?”

Kunskapen är tydlig och manande. Det krävs ett modigt och starkt ledarskap som tar krisen på allvar och vågar säga att läget kräver att alla hugger i.

Det kräver nytänkande, kreativitet och omprioriteringar, att vi avstår från sådant vi kommit att betrakta som självklart och i stället ser nya möjligheter till ett gott liv. Det krävs genomtänkta avvägningar för att åstadkomma en omställning som är rättvis.

Politiker talar om teknisk utveckling, men den omställning som måste ske genom livsstilsförändringar tiger de flesta om. Vissa politiker förnekar till och med öppet att det behövs en omställning till hållbar konsumtion.

De flesta partier säger sig ha en klimatpolitik, men samtidigt fortsätter politikerna att lova att alla ska få allt. Det svenska forskarnätverket Researchers Desk har räknat på partiernas klimatmål, och resultatet ger en djupt deprimerande bild: sex av åtta partier missar helt Parisavtalets 1,5-gradersmål där hänsyn tagits till avtalets rättviseaspekt.

Vi måste tro att det handlar om flagrant aningslöshet, för alternativet vore att politikerna struntar i att hantera klimatkrisen, eller säljer sig för att kortsiktigt vinna röster.

Den förda politiken har fått svidande kritik av Klimatpolitiska rådet. Som forskare är vi förtvivlade, vanmäktiga och rasande.

Vad krävs för att ni politiker ska ta forskningen och krisen på allvar?

Ibland sägs det att politiken är oförmögen till krishantering och snabb omställning. Det stämmer varken med historisk forskning eller med nutida erfarenheter. I samband med covid-pandemin såg vi kraftfulla åtgärder och en dramatisk samhällsomställning.

Detta visar att förändring är möjlig!

FN:s generalsekreterare António Guterres framförde vid Stockholms-konferensen nu i juni skarp kritik mot politisk handlingsförlamning i de rika länderna: ”Vi måste stoppa vårt meningslösa och suicidala krig mot naturen. Vi vet vad vi behöver göra och vi har allt fler verktyg att göra det, men vi saknar fortfarande ledarskap och samarbete. I dag vädjar jag till ledare i alla sektorer: led oss ut ur den här röran.”

Läget är akut – utsläppen fortsätter att öka när de tvärtom behöver minska drastiskt. Nu vädjar vi till ALLA Sveriges politiker: Sätt klimatkrisen högst på agendan! Använd den tillgängliga vetenskapliga expertisen, börja med att genomföra de rekommendationer ni redan fått från Klimatpolitiska rådet.

Behandla klimatkrisen som den akuta och livsavgörande kris den är, och visa starkt politiskt klimatledarskap!  


Karin Gerhardt, forskare i hållbara livsmedelssystem & biologisk mångfald, Sveriges lantbruksuniversitet
Deliang Chen, professor i fysikalisk meteorologi, Göteborgs universitet
Alasdair Skelton, professor i geokemi och petrologi, Stockholms universitet
Lars Tranvik, professor i limnologi, The Centre for Environment and Development Studies (CEMUS), Uppsala universitet
Alexandre Antonelli, professor, biologisk mångfald, Göteborgs universitet
Anna Olofsson, professor i sociologi, Mittuniversitetet
Sverker Sörlin, professor i miljöhistoria, KTH Environmental Humanities Laboratory, KTH
Johan Jansson, professor i företagsekonomi, Umeå universitet
Jan Olsson, professor i statsvetenskap, Örebro Universitet
Flora Hajdu, professor i landsbygdsutveckling, Sveriges lantbruksuniversitet
Maria Wolrath Söderberg, docent i retorik/forskar om klimatkommunikation, Södertörns högskola
Kimberly Nicholas, docent i miljövetenskap, Lunds universitet
Liselotte Schäfer Elinder, professor i folkhälsovetenskap, Karolinska Institutet
Maria Forsberg, universitetslektor i miljörätt, Uppsala universitet
Almas Heshmati, professor i nationalekonomi, Jönköping university
Katarina Andreasen, docent i biologi, Uppsala universitet
Eléonore Fauré, forskare i strategiska hållbarhetsstudier, Lunds universitet
Susanna Sternberg Lewerin, professor i epizootologi & smittskydd, SLU Future One Health, Sveriges lantbruksuniversitet
Jeannette Eggers, forskare skoglig planering, programchef, Sveriges lantbruksuniversitet
Johan Lindsjö, doktorand i djurvälfärd, Sveriges lantbruksuniversitet
Marie Kvarnström, konsulent, biologisk mångfald/traditionell kunskap, Sveriges lantbruksuniversitet
Elin Röös, lektor hållbara livsmedelssystem, Sveriges lantbruksuniversitet
Tina Ringenson, postdoktoral forskare, Uppsala universitet
Thomas Norrby, samverkare, Sveriges lantbruksuniversitet
Jan Bengtsson, professor i ekologi, Sveriges lantbruksuniversitet
Carl Ekstrand, docent, Sveriges lantbruksuniversitet
Georg Carlsson, professor i hållbara odlingssystem, Sveriges lantbruksuniversitet
Emil Planting Mollaoglu, forskningsassistent i landsbygdsutveckling, Sveriges
lantbruksuniversitet
Louise Bartek, doktorand, Sveriges lantbruksuniversitet
Fredrika Mårtensson, docent, Sveriges lantbruksuniversitet
Göran Ågren, professor emeritus i systemekologi, Sveriges lantbruksuniversitet
Glenn Bark, lektor i malmgeologi, Luleå tekniska universitet
Jennifer McConville, docent, Sveriges lantbruksuniversitet
Mattias Vass, forskningsassistent i växtekologi, Uppsala universitet
Cecilia Lalander, docent, Sveriges lantbruksuniversitet
Camilla Widmark, docent, Sveriges lantbruksuniversitet
Cecilia Mark-Herbert, docent, Sveriges lantbruksuniversitet
Maria Eriksson Baaz, professor i statsvetenskap, Uppsala universitet
Theresa SIbáñez, postdoktor i skogsekologi, Sveriges lantbruksuniversitet
Nick Wiltsher, Biträdande universitetslektor i filosofi, Uppsala universitet
Andréas Litsegård, lektor i globala studier, Göteborgs universitet
Mattias Hallquist, professor i atmosfärskemi, Göteborgs universitet
Erik Swietlicki, professor i fysik, Lunds universitet
Håkan Pleijel, professor i miljövetenskap, Göteborgs universitet
Joakim Öjendal, professor i freds- och utvecklingsforskning, Göteborgs universitet
Andreas Korn, docent i astronomi, Uppsala universitet
Olle Risberg, forskare i filosofi, Uppsala universitet
Christina Lundström, forskare, Sveriges lantbruksuniversitet
Kristina Petrova, doktorand i freds- och konfliktforskning, Uppsala universitet
Helena Fornstedt, postdoktor, Uppsala universitet
Ulrike Schnaas, pedagogisk utvecklare, Uppsala universitet
Sachiko Ishihara, doktorand i kulturgeografi, Uppsala universitet
Cecilia Gustavsson, universitetslektor i fysik, Uppsala universitet
Fouad El Gohary, doktorand i industriell teknik, Uppsala universitet
Frida Buhre, postdoktor i klimatpolitik, Linköpings universitet
Shervin Shahnavaz, universitetsadjunkt, Karolinska Institutet
Ewert Bengtsson, professor emeritus, Uppsala universitet
Sebastian Sobek, professor i biologi, Uppsala universitet
Ronny Alexandersson, utbildningssamordnare, Uppsala universitet
Åsa Nyblom, klimat och hållbara samhällssystem, IVL Svenska miljöinstitutet
Karolina Isaksson, senior forskare, VTI Statens väg- och transportforskningsinstitut
Lotta Jons, universitetspedagogisk utvecklare, Stockholms universitet
Ida Wallin, forskare i skogspolitik och landsbygdsutveckling, Sveriges lantbruksuniversitet
Ingrid Strid, forskare inom matsvinn och livsmedelsförluster, Sveriges lantbruksuniversitet
Fredrik Johansson, postdoktor i strategiska hållbarhetsstudier, KTH
Walter Osika, docent, Karolinska Institutet
Klara Fischer, docent, forskare i landsbygdsutveckling, Sveriges lantbruksuniversitet
Cecilia Stenfors, docent, Stockholms universitet
Christer Svensson, professor emeritus i elektroniska komponenter, Linköpings universitet
Christina Lindkvist, docent i urbana studier, Malmö universitet
Thomas Hörberg, forskare i psykologi och lingvistik, Stockholms universitet
Mattias Höjer, professor i miljöstrategisk analys och framtidsstudier, KTH
Liv Fjellander, projektledare hållbar konsumtion, IVL Svenska Miljöinstitutet
Sofie Hellsten, forskare inom skog och klimat, IVL Svenska Miljöinstitutet
Patrik Hall, professor i statsvetenskap, Malmö universitet
Stacey Felgate, postdoktoral forskare i kemi, Uppsala universitet
Nathalie Bergame, doktorand i strategiska hållbarhetsstudier, KTH
Anna Björklund, professor i miljöstrategisk analys, KTH
Ester Gubi, doktorand, Karolinska Institutet
Esther Hauer, doktor i psykologi samt universitetslektor i pedagogik i arbetslivet, Uppsala universitet
Peter Fritzson, professor emeritus i teknisk fysik, Linköpings universitet
Bo Franzén, docent i klinisk kemi, Karolinska Institutet
Karin Bradley, docent i samhällsplanering för hållbar utveckling, KTH
Thomas Hahn, docent, Stockholms universitet
Karin Ullvén, redaktör ekologisk produktion och konsumtion, Sveriges lantbruksuniversitet
Loove Broms, lektor och forskare i design och hållbarhet, Konstfack och KTH
Kristin Persson, doktorand i naturvetenskapsämnenas didaktik, Stockholms universitet
Ulf Gärdenfors, professor emeritus i naturvårdsbiologi, Sveriges lantbruksuniversitet
Christer Nilsson, professor emeritus i landskapsekologi, Umeå universitet
Göran Englund, professor emeritus i ekologi, Umeå universitet
Kristoffer Hylander, professor i ekologi, Stockholms universitet
Urban Olsson, professor i systematik och biodiversitet, Göteborgs universitet
Jakob Löndahl, docent i aerosolteknologi, Lunds universitet
David van der Spoel, professor i biofysik, Uppsala universitet
Wim Carton, docent i hållbarhetsvetenskap, Lunds universitet
Thomas Backhaus, professor i miljövetenskap, Göteborgs universitet
Mats Lindegart, professor i marin ekologi, Göteborgs universitet
Roland Akselsson, professor emeritus i ergonomi och aerosolteknologi, Lunds universitet
Johan Höjesjö, professor i ekologisk zoologi, Göteborgs universitet
Henrik Kylin, professor i miljöförändring och miljökemi, Linköpings universitet
Luc Bussière, universitetslektor i ekologisk zoologi, Göteborgs universitet
Thomas Dahlgren, forskare i marinbiologi, Göteborgs universitet
Tove Malmqvist Stigell, docent, KTH
Gunilla Almered Olsson, professor emerita i humanekologi, Göteborgs universitet
Marie Stenseke, professor i kulturgeografi, Göteborgs universitet
Sara Holmgren, forskare i miljökommunikation, Sveriges lantbruksuniversitet
Kerstin Johannesson, professor i marin ekologi, Göteborgs universitet
Lena Gipperth, professor i miljörätt, Göteborgs universitet
Charlotta Kvarnemo, professor i ekologisk zoologi, Göteborgs universitet
Ingela Dahllöf, professor i miljövetenskap, Göteborgs universitet
Anna Lundberg, forskare och lektor i etologi, Sveriges lantbruksuniversitet
Jonas Sondal, forskare i klimat och hållbara samhällssystem, IVL Svenska miljöinstitutet
Pontus Roldin, docent i fysik, Lunds universitet
Ruben Ritzén, forskningsassistent, Lunds universitet
Linda Laikre, professor i populationsgenetik, Stockholms universitet
Anke Fischer, professor i miljökommunikation, Sveriges lantbruksuniversitet
Per Sandström, docent i skogshushållning, Sveriges lantbruksuniversitet
Stina Powell, forskare i miljökommunikation, Sveriges lantbruksuniversitet
Jon Havenhand, forskare i marin ekologi, Göteborgs universitet
Karin Karlson, studievägledare och doktor i marin ekologi, Göteborgs universitet
Susanne Liljenström, kommunikatör, Göteborgs universitet
Kajsa Tönnesson, föreståndare, Havsmiljöinstitutet
Beata Filipek-Gorniok, projektsamordnare, Uppsala universitet
Göran Ek, projektledare, Sveriges lantbruksuniversitet
Andreas Skriver Hansen, forskare i kulturgeografi, Göteborgs universitet
Hanna Bergeå, forskare i miljökommunikation, Sveriges lantbruksuniversitet
Tomas Lämås, docent i skogshushållning, Sveriges lantbruksuniversitet
Per Alström, professor i ornitologi, forskare Uppsala universitet
Linus Söderquist, doktorand i ekologisk botanik, Uppsala universitet
Annelie Sjölander-Lindqvist, docent i socialantropologi och universitetslektor i humanekologi, Göteborgs universitet
Richard Svanbäck, docent i limnologi och lektor i ekologi, Uppsala universitet
Ann Grubbström, docent i kulturgeografi, Sveriges lantbruksuniversitet
Maria Lagerström, forskare i maritim miljövetenskap, Chalmers tekniska högskola
Elisabeth Jönsson Bergman, docent i zoofysiologi, Göteborgs universitet
Ludwig Bengtsson Sonesson, projektledare, Lunds universitet
Anna Sobek, professor i miljövetenskap, Stockholms universitet
Rolf Larsson, professor i tillämpad matematik och statistik, Uppsala universitet
Eva Lindström, professor i biologi, Uppsala universitet
Marlene Ågerstrand, biträdande lektor i miljövetenskap, Stockholms universitet
Claus Rüffler, lektor i zooekologi, Uppsala universitet
Karin Andersson, professor emerita i maritim miljövetenskap, Chalmers tekniska högskola
Michael Axelsson, professor i jämförande fysiologi, Göteborgs universitet
Christoffer Söderlund Kanarp, doktorand i miljökommunikation, Sveriges lantbruksuniversitet
Sanna Lindåse, doktorand och veterinär, Sveriges lantbruksuniversitet
Åsa Kasimir, docent i naturgeografi, Göteborgs universitet
Petra Andersson, universitetsadjunkt i filosofi, Sveriges lantbruksuniversitet
Anna Edvardsson Rasmussen, doktorand och veterinär, Sveriges lantbruksuniversitet
Lena Pelander, veterinär, Sveriges lantbruksuniversitet
Stanley Zira, doktorand i hållbara djurproduktionssystem, Sveriges lantbruksuniversitet
Robin Biddulph, docent i kulturgeografi, Göteborgs universitet
Oskar Abrahamsson, doktorand i kulturgeografi, Göteborgs universitet
Christer Johansson, professor i atmosfärskemi, Stockholms universitet
Jacob Eriksson, docent i fysik, Uppsala universitet
Sylvain Monteux, postdoktor i biogeokemi, Stockholms universitet
Sanna Gille, adjunkt i djuromvårdnad, veterinär, Sveriges lantbruksuniversitet
Albin Gräns, docent i biologi, Sveriges lantbruksuniversitet
Malin Celander, professor i zoofysiologi, Göteborgs universitet
Johannes West, doktorand i miljövetenskap, Stockholms universitet
Per Hjelmstedt, postdoktor i biologi, Sveriges lantbruksuniversitet
Nanna Budtz, doktorand i miljövetenskap, Stockholms universitet
Cynthia de Wit, professor i miljövetenskap, Stockholms universitet
Natasja Börjeson, doktor i miljövetenskap, Stockholms universitet
Martin Lind, docent i biologi, Uppsala universitet
Karolina Brunius Enlund, forskare och veterinär, Sveriges lantbruksuniversitet
Sophie Karrenberg, professor i växtekologi, Uppsala universitet
Eva Marie Rödström, forskningskoordinator marin biologi, Göteborgs universitet
Brita Sundelin, docent i miljövetenskap, Stockholms universitet
Mats Bohgard, professor emeritus i ergonomi och aerosolteknologi, Lunds universitet
Ida Brandt, doktorand och veterinär, Sveriges lantbruksuniversitet
Diana Kättström, doktorand, Stockholms universitet
Inger Linblad, forskare i socialt arbete, Södertörns högskola
Silke Langenheder, professor i biologi, Uppsala universitet
Karin Bengtsson, lektor i ekologi, Uppsala universitet
Jennifer Nyström, doktorand i toxikologisk livsmedelssäkerhet, Sveriges lantbruksuniversitet
Joëlle Rüegg, professor i miljötoxikologi, Uppsala universitet
Jana Weiss, docent i miljökemi, Stockholms universitet
Bo Algers, professor emeritus i husdjurshygien, Sveriges lantbruksuniversitet
Öjvind Diderichsen, adjunkt i pedagogik, Södertörns högskola
Magdalena Jacobson, professor i grismedicin, Sveriges lantbruksuniversitet
Sten-Åke Wängberg, professor i ekofysiologi, Göteborgs universitet
Sigrid Agenäs, professor i skötsel av idisslare, Sveriges lantbruksuniversitet
Maria del Prado Domercq, postdoktor i miljövetenskap, Stockholms universite
Jens Häggström, professor i invärtesmedicin, sällskapsdjur, Sveriges lantbruksuniversitet
Stefan Ekman, förste museiintendent vid Evolutionsmuseet, Uppsala universitet
August Andersson, docent i miljövetenskap, Stockholms universitet
Anna Haldén, forskare i ekotoxikologi, forskningskoordinator akvakultur, Sveriges lantbruksuniversitet
Petra Korall, docent i systematisk biologi, Uppsala universitet
Christina Rudén, professor i regulatorisk toxikologi, Stockholms universitet
Gunilla Toth, docent i marin ekologi, Göteborgs universitet
Mats Gyllin, forskare, Sveriges lantbruksuniversitet
Marie-José Gaillard, professor emerita i botanik/vegetationshistoria, Linnéuniversitet, Kalmar
Stefano Papazian, forskare i miljökemi, Stockholms universitetet
David Bastviken, professor i miljövetenskap, Linköpings universitet
Andreas Wallberg, forskare, evolutionsbiologi, Uppsala universitet
Peter Eklöv, professor i limnologi, Uppsala universitet
Maja Wiklund, doktorand och veterinär, Sveriges lantbruksuniversitet
Veera Tuovinen, forskare i biologi, Uppsala universitet
Birgitta Staaf Larsson, doktorand, Sveriges lantbruksuniversitet
Jon Moen, professor i ekologi, Umeå universitet
Anna Bengtsson, lektor i miljöpsykologi och landskapsarkitektur, Sveriges lantbruksuniversitet
Sofia Boqvist, lektor i livsmedelssäkerhet, veterinär, Sveriges lantbruksuniversitet
David Simpson, adjungerad professor i modellering av luftkvalitet, Chalmers tekniska högskola
Ewa Livmar, kurssamordnare, Uppsala universitet
Julia Griese, forskningsassistent i strukturbiologi, Uppsala universitet
Brita Svensson, professor i biologi, Uppsala universitet
Inger Lilliehöök, professor i klinisk kemi, Sveriges lantbruksuniversitet
Anika Binte Habib, forskningsassistent, Lunds universitet
Till Koglin, universitetslektor i transport- och mobilitetsplanering, Lunds universitet
Klara Smedberg, doktorand och veterinär, Sveriges lantbruksuniversitet
Allison Perrigo, projektledare, Göteborgs universitet
Diego Galafassi, forskare, Lunds universitet
Emma Li Johansson, postdoktor, Lunds universitet
Torsten Krause, lektor, Lunds universitet
Gustav Osberg, forskningsassistent, Lunds universitet
Carl Andre, professor i marin ekologi, Göteborgs universitet
Kristoffer Stedt, doktorand, Göteborgs universitet
Lisa Ekman, veterinär och forskare, Sveriges lantbruksuniversitet
Peter Michanek, universitetsadjunkt, Sveriges lantbruksuniversitet
Cecilia Palmborg, docent i markbiologi, Sveriges lantbruksuniversitet
Lotten Westberg, docent i miljökommunikation, Sveriges lantbruksuniversitet
Ylva Sjunnesson, veterinär och docent, Sveriges lantbruksuniversitet
Miriam Börjesson Rivera, postdoktoral forskare, Uppsala universitet
Juan Antonio Samper, doktorand i hållbarhetsvetenskap, Lunds universitet
Madeleine Moazzami, doktorand i veterinär folkhälsa, Sveriges lantbruksuniversitet
Maria Bodin, projektledare, Göteborgs universitet
Lina Lefstad, doktorand i hållbarhetsvetenskap, Lunds universitet
Tove Ortman, doktorand i växtproduktionsekologi, Sveriges lantbruksuniversitet
Oskar Johansson, doktorand i energi och miljösystem, Chalmers tekniska högskola
Ebba Lisberg Jensen, docent i humanekologi, Göteborgs universitet
Eva Forsgren, docent i ekologi, Sveriges lantbruksuniversitet
Sara Ullström, doktorand i hållbarhetsvetenskap, Lunds universitet
Magnus Lundgren, docent i biologi, Uppsala universitet
Katarina Eckerberg, professor i statsvetenskap, Umeå universitet
Mikael A Carlsson, docent i biologi, Stockholms universitet
Maria Hedefalk, forskare, Uppsala universitet
Annika Nilsson, professor emerita i offentlig rätt, Lunds universitet
Emma Bergenkvist, adjunkt, veterinär, Sveriges lantbruksuniversitet
Nargish Parvin, postdoktor i ekosystemekologi, Sveriges lantbruksuniversitet
Anna Skarin, professor i renskötsel, Sveriges lantbruksuniversitet
Fredrik Björk, doktorand, adjunkt i miljövetenskap, Malmö universitet
Kajsa Kramming, doktor i kulturgeografi, Uppsala universitet
Johannes Albertsson, forskare i biosystem och teknologi, Sveriges lantbruksuniversitet
Carl Lehto, doktorand, Sveriges lantbruksuniversitet
Lennart Olsson, professor, Lunds universitet
Håkan Hytteborn, gästprofessor i växtekologi, Uppsala universitet
Patrik Grahn, professor, Sveriges lantbruksuniversitet
Anne Jerneck, professor i hållbarhetsvetenskap, Lunds universitet
Maria Grudén, försökstekniker, Sveriges lantbruksuniversitet
Sara Ringmark, agronom, forskare, universitetsadjunkt, Sveriges lantbruksuniversitet
Julia Österberg, veterinär, forskare, forskningssamordnare, Sveriges lantbruksuniversitet
Jonas Christensen, doktor i miljörätt, Uppsala universitet
Marie Widengård, forskare i samhällsvetenskapliga miljöstudier, Göteborgs universitet
Mats Björk, professor i marin växtfysiologi, Stockholms universitet
Stefan Gunnarsson, universitetslektor, Sveriges lantbruksuniversitet
Vera Vicenzotti, universitetslektor i landskapsarkitektur, Sveriges lantbruksuniversitet
Per Sonnvik, projektledare, Sveriges lantbruksuniversitet
Antonia Bondén, ekonomi- och HR-administratör, Stockholm Resilience Center, Stockholms universitet
Bertil Ståhl, professor i systematisk botanik, Uppsala universitet, Campus Gotland
Nina von Uexkull, docent, Uppsala universitet
Vasna Ramasar, biträdande lektor i humanekologi, Lunds universitet
Åsa Svenfelt, docent, KTH
Johan Lundblad, doktorand inom veterinärmedicin, Sveriges lantbruksuniversitet
Michael Tedengren, docent i systemekologi, Stockholms universitet
Anna Arvidsson, doktorand i landsbygdsutveckling, Sveriges lantbruksuniversitet
Anna Lundmark, kommunikatör, Sveriges lantbruksuniversitet
Henrik Svedäng, docent i marin ekologi, Stockholms universitet
Daniel Bergquist, forskare i landskapsarkitektur, Sveriges lantbruksuniversitet
Lars Johansson, universitetslektor i landskapsarkitektur, Sveriges lantbruksuniversitet
Daniel Slunge, doktor, Göteborgs universitet
Paul Glantz, docent i atmosfärsvetenskap, Stockholms universitet
Karl Ljungvall, veterinär, adjunkt, Sveriges lantbruksuniversitet
Anna Brunberg, docent i limnologi, Uppsala universitet
Lan Wang-Erlandsson, forskare, Stockholm Resilience Center, Stockholms universitet
Mike Jones, konsulent, Sveriges lantbruksuniversitet
Per Olsson, docent, Stockholm Resilience Centre, Stockholms universitet
Helena Nordström Källström, forskare i miljökommunikation, Sveriges lantbruksuniversitet
Kerstin Hamrin, lektor, Gymnastik- och Idrottshögskolan
Patrik Oskarsson, forskare i landsbygdsutveckling, Sveriges lantbruksuniversitet
Margrét Rós Sigurjónsdóttir, forskare, Stockholm Resilience Center, Stockholms universitet
Benedict Singleton, docent, Göteborgs universitet
Katarina Tengvall, forskare i komparativ genetik och genomik, Uppsala universitet
Malin Beckman, adjunkt, Sveriges lantbruksuniversitet
Åke Hedhammar, professor emeritus i kliniska vetenskaper, Sveriges lantbruksuniversitet
Emma Kritzberg, professor i biologi, Lunds universitet
Petter Åkerblom, universitetslektor i landskapsförvaltning, Sveriges lantbruksuniversitet
Tomas Eriksson, universitetslektor i landskapsarkitektur, Sveriges lantbruksuniversitet
Dylan Wallman, doktorand i lantbruksvetenskap, Sveriges lantbruksuniversitet
Malin Jonell, forskare, Kungliga Vetenskapsakademien
Elina Andersson, forskare i hållbarhetsvetenskap, Lunds universitet
Staffan Appelgren, docent i socialantropologi, Göteborgs universitet
Sofie Hellberg, docent i freds- och utvecklingsforskning, Göteborgs universitet
María José Zapata Campos, docent i företagsekonomi, Göteborgs universitet
Jacob Lindstam, adjunkt, friluftsliv, Gymnastik- och idrottshögskolan, Stockholm
Helena Espmark, universitetsadjunkt i landskapsarkitektur, Sveriges lantbruksuniversitet
Maria Norbäck, docent i företagsekonomi, Göteborgs universitet
Anna Bohlin, docent i socialantropologi, Göteborgs universitet
Markus Robèrt, docent i strategiska hållbarhetsstudier, KTH
Lasse ten Siethoff, biträdande lektor, gymnastik- och idrottshögskolan, Stockholm
Elina Eriksson, lektor i människa-datorinteraktion och hållbarhet, KTH
Kristina Dahlborn, professor emerita, Sveriges lantbruksuniversitet
Eva Sandberg, föreståndare vid Centrum för naturvägledning, Sveriges lantbruksuniversitet
Gustav Engström, docent i nationalekonomi, Beijerinstitutet för ekologisk ekonomi
Stina Ekman, professor emerita, Sveriges lantbruksuniversitet
Stefan Knight, professor i strukturbiologi, Uppsala universitet
Juliana Dániel-Ferreira, postdoktor, Sveriges lantbruksuniversitet
Malin Hasselskog, docent i freds- och utvecklingsforskning, Göteborgs universitet
Alf Hornborg, professor i humanekologi, Lunds universitet
Jenni Koivisto, adjunkt i risk- och miljöstudier, Karlstads universitet
Kornelia Johansson, forskningsassistent i miljökommunikation, Sveriges lantbruksuniversitet
Peter Schantz, professor i humanbiologi, Gymnastik- och idrottshögskolan
Lars Hallgren, universitetslektor i miljökommunikation, Sveriges lantbruksuniversitet
Sara Hoy, doktorand, Gymnastik- och Idrottshögskolan
Åsa Davidsson, doktorand i risk-och miljöstudier, Karlstads universitet
Erik Persson Pavlović, adjunkt i risk- och miljöstudier, Karlstads universitet
Mona Lilja, professor i freds- och utvecklingsforskning, Göteborgs universitet
Martin Eriksson, doktor i miljövetenskap, Chalmers tekniska högskola
Martina Angela Caretta, lektor i kulturgeografi, Lunds universitet
Amanda Trygvesdotter Nylund, doktorand i maritim miljövetenskap, Chalmers tekniska högskola
Erling Strandberg, professor i husdjursgenetik, Sveriges lantbruksuniversitet
Johan Kjellman, intendent mineralogi, Evolutionsmuseet, Uppsala universitet
Robyn Övergaard, forskningsassistent, Erkenlaboratoriet, Uppsala universitet
Gustav Cederlöf, biträdande lektor i humanekologi, Göteborgs universitet
Anna Berlin, agronom och docent i växtpatologi, Sveriges lantbruksuniversitet
Göran Hartman, lektor i biologi, Sveriges lantbruksuniversitet
Valeriia Ladyhina, doktorand, Sveriges lantbruksuniversitet
Christina Isaxon, docent i erosolteknologi, Lunds universitet
Julia Hartelius, besökande forskare, Göteborgs universitet
Jenny Yngvesson, docent, Sveriges lantbruksuniversitet
Åslög Dahl, forskare i biologi och miljövetenskap, Göteborgs universitet
Linda Engström, forskare i landsbygdsutveckling, Sveriges lantbruksuniversitet
Lotta Rydhmer, professor i husdjursavel, Sveriges lantbruksuniversitet
Malin Elfstrand, lektor i skogspatologi, Sveriges lantbruksuniversitet
Maryam Svantesson, ekonom, Uppsala universitet
Maria Ernfors, universitetslektor i odlingssystemsekologi, Sveriges lantbruksuniversitet
Beatrice Hedelin, docent i risk- och miljöstudier, Karlstads universitet
Jenny Helin, docent i organisation, Uppsala universitet
Gubb Marit Stigson, doktorand i naturresurser och hållbar utveckling, Uppsala universitet Campus Gotland
Kristin Gustafsson, doktorand i risk- och miljöstudier, Karlstads universitet
Mikael Granberg, professor i statsvetenskap, Karlstads universitet
Samuel Blyth, doktorand i naturresurser och hållbar utveckling, Uppsala universitet Campus Gotland
Arvid Uggla, professor emeritus, Sveriges lantbruksuniversitet
Sönke Eggers, docent i ekologi, Sveriges lantbruksuniversitet
Arne Kaijser, professor emeritus i teknikhistoria, KTH
Ida Al Fakir, lektor i utbildningsvetenskap, Gymnastik- och idrottshögskolan
Karin Rengefors, professor i limnologi, Lunds universitet
Göran Nordlander, professor emeritus i entomologi, Sveriges lantbruksuniversitet
Anders Arnell, projektledare vid Centrum för naturvägledning, Sveriges lantbruksuniversitet
Andrea Hinas, docent i cell- och molekylärbiologi, Uppsala universitet
Christer Brönmark, professor i akvatisk ekologi, Lunds universitet
Katarina Pettersson, docent i kulturgeografi, Sveriges lantbruksuniversitet
Henrik Andrén, professor i viltekologi, Sveriges lantbruksuniversitet
Isabelle Letellier, lektor, Stockholms universitet
Daniel Pargman, docent i medieteknik med inriktning mot hållbarhet, KTH
Johan Ronnesjö, adjunkt vid institutionen för stad och land, Sveriges lantbruksuniversitet
Jenny Loberg, docent, Sveriges lantbruksuniversitet
Maria Nilsson, professor i folkhälsovetenskap; klimat och hälsa, Umeå universitet
Lynne Sneddon, senior lektor i biologi och miljövetenskap, Göteborgs universitet
Beniamin Knutsson, docent i ämnesdidaktik med inriktning mot hållbar utveckling, Göteborgs universitet
Maria Asplund, forskare i marin ekologi, Göteborgs universitet
Sandra Bonow, doktorand i husdjursgenetik, Sveriges lantbruksuniversitet
Maria Wittemann, doktorand i växtfysiologi, Göteborgs universitet
Nina Christenson, lektor i geografididaktik, Karlstads universitet
Karl Lundén, forskare i skogspatologi, Sveriges lantbruksuniversitet
Mikela Lundahl Hero, lektor i idéhistoria, Göteborgs universitet
Irina Mancheva, postdoktor i statsvetenskap, Umeå universitet
Martin Gullström, docent i marin ekologi, Södertörns högskola
Matilda Dahl, lektor i företagsekonomi, Uppsala universitet
Seema Arora-Jonsson, professor i landsbygdsutveckling, Sveriges lantbruksuniversitet
Anna Kramers, forskare i strategiska hållbarhetsstudier, KTH
Hampus Berg Mårtensson, doktorand i strategiska hållbarhetsstudier, KTH
Henner Busch, forskare i hållbarhetsvetenskap, Lunds universitet,
Maria Wisselgren, universitetsadjunkt i landskapsarkitektur, Sveriges lantbruksuniversitet
Yann Clough, professor i miljövetenskap, Lunds universitet
David Olsson, lektor i statsvetenskap, Karlstads universitet
Roger Elg, universitetsadjunkt landskapsarkitektur, Sveriges lantbruksuniversitet
Max Hansson, universitetsadjunkt, Karlstads universitet
Karl-Johan Lundquist, professor i ekonomisk geografi, Lunds universitet
Dan Rosengren, docent i socialantropologi, Göteborgs universitet
Andrew Merrie, forskare i sustainability science, Stockholm Resilience Centre, Stockholms universitet
Greg Peters, professor i kvantitativ hållbarhetsbedömning, Chalmers Tekniska Högskola
Marie Eisersiö, doktorand i husdjursvetenskap, Sveriges lantbruksuniversitet
Stefan Swartling Peterson, professor i global systemomställning för hälsa, Karolinska institutet
Annika Manni, lektor med inriktning lärande för hållbar utveckling, Umeå universitet
Gwen Varley, postdoktor i landsbygdsutveckling, Sveriges lantbruksuniversitet
Markus Grillitsch, lektor i ekonomisk geografi, Lunds universitet
Caroline Greiser, forskare i naturgeografi, Stockholms universitet
Maria Dahlin, högskolelektor i retorik, Södertörns högskola
Johan Svensson, forskare, Sveriges lantbruksuniversitet
Sven Adler, docent i biologi, Sveriges lantbruksuniversitet
Håkan Tunón, forskningsledare, Sveriges lantbruksuniversitet
Eva-Lotta Sundblad, vetenskaplig samordnare, Havsmiljöinstitutet
Cecilia Katzeff, docent i människa-datorinteraktion, KTH
Helena Röcklinsberg, docent i etik och universitetslektor, Sveriges lantbruksuniversitet
Annika Borg, redaktör, Sveriges lantbruksuniversitet
Karin Öhman, professor i skoglig planering, Sveriges lantbruksuniversitet
Cecilia Kullberg, docent, Stockholms universitet
Helena Tolvhed, docent, Stockholms universitet
Lisa Deutsch, universitetslektor i miljövetenskap, Stockholm Resilience Center, Stockholms universitet
Elisabet Ekman, universitetslektor i veterinärmedicinsk patologi, Sveriges lantbruksuniversitet
Malin Tälle, postdoktor i naturvårdsbiologi, Sveriges lantbruksuniversitet
Ulla Myhr, universitetslektor i landskapsarkitektur, Sveriges lantbruksuniversitet
Tord Snäll, professor i ekologi, Sveriges lantbruksuniversitet
Hanna Axén, doktorand i naturgeografi, Umeå universitet
Luis Andrés Guillén Alm, postdoktor i skogspolitik och planering, Sveriges lantbruksuniversitet
Lisa Åkesson, professor i socialantropologi, Göteborgs universitet
Madeleine Prutzer, projektledare, Havsmiljöinstitutet, Göteborgs universitet
Linda Persson, doktorand i risk och miljöstudier, Karlstads universitet
David Wårlind, forskare i naturgeografi, Lunds universitet
Christine Wamsler, professor i hållbarhetsvetenskap, Lunds universitet
Sven Jakobsson, professor emeritus i zoologi, Stockholms universitet
Harry Blokhuis, professor i etologi, Sveriges lantbruksuniversitet
Sara Hallin, professor i markmikrobiologi, Sveriges lantbruksuniversitet
Yvonne Andersson-Sköld, adjungerad professor i Miljöanalys, Chalmers tekniska högskola
Ann-Sofie Köping Olsson, lektor i företagsekonomi, Södertörns högskola
Anette Wichman, forskare i etologi, Sveriges lantbruksuniversitet
Linda Hansson, projektledare, Göteborgs universitet
Malte Andersson, professor emeritus i ekologisk zoologi, Göteborgs universitet
Maja Essebo, forskare i hållbarhetsvetenskap, Lunds universitet
Karin Steen, lektor i hållbarhetsvetenskap, Lunds universitet
Douglas Nilsson, docent i aerosolkällors klimateffekter, Stockholms universitet
Patrik Zapata, professor i offentlig förvaltning, Göteborgs universitet
Elvira Molin, doktorand och projektledare i hållbara livsmedelssystem och offentlig upphandling, KTH och IVL Sveriges Miljöinstitut
Erika Kriukelyte, doktorand, Strategiska hållbarhetsstudier, KTH
Magdalena Eriksson, docent, verksamhetsledare vid Global Sustainable Futures, Göteborgs universitet
Magdalena Nordsäter, doktorand i risk- och miljöstudier, Karlstads universitet
Per Wickenberg, professor emeritus i rättssociologi, Lunds universitet
Tomas Pärt, professor Landskapsekologi, Sveriges lantbruksuniversitet
Nicklas Guldåker, docent i kulturgeografi, Lunds universitet
Johanna Mattsson, doktorand, industriell ekonomi, Mälardalens universitet
Karin Ahlström, doktorand, Industriell ekonomi, Mälardalens universitet
Elin Slätmo, Senior Research Fellow, Nordregio, Stockholm
Geoffrey Lemdahl, Professor emeritus i kvartär paleoekologi, Linnéuniversitetet
Jan Olof Helldin, forskare inom ekologi, Sveriges lantbruksuniversitet
Lisa Redin, miljö- och hållbarhetsstrateg, Umeå universitet
Nora Sánchez Gassen, Senior Research Fellow, Nordregio, Stockholm
Diana Huynh, Research Fellow, Nordregio, Stockholm
Robert Muscarella, universitetslektor, Uppsala universitet
Gesa Weyhenmeyer, professor i biologi, Uppsala universitet
Kari Lehtilä, professor i miljövetenskap, Södertörns högskola
Magnus Berg, docent i etnologi, Göteborgs universitet
Hannah Saldert, doktorand i samhällsvetenskapliga miljöstudier, Göteborgs universitet
Per Jonsson, professor i marin ekologi, Göteborgs universitet
Amelia Mutter, forskare i miljökommunikation, Sveriges lantbruksuniversitet
Lars Höök, doktorand i evolutionär genetik, Uppsala universitet
Johan Nilsson, doktorand och projektledare i hållbara jordbrukssystem, Sveriges lantbruksuniversitet och IVL Svenska Miljöinstitutet
Johanna Jokinen, lektor i kulturgeografi, Uppsala universitet
Anna-Carin Olin, professor i Arbets- och Miljömedicin, Sahlgrenska Akademin, Göteborgs universitet
Elin Bjarnegård, lektor i statsvetenskap och utvecklingsstudier, Uppsala universitet
Azucena Castro, postdoktor i miljöhumaniora, Stockholms universitet
Mats Rönnelid, professor i energiteknik, Högskolan Dalarna
Anna Hessle, docent i husdjursvetenskap, Sveriges lantbruksuniversitet
Elisabet Sandblom, lektor i svenska med didaktisk inriktning, Jönköping University
Tomas Germundsson, professor emeritus i kulturgeografi, Lunds universitet
Josefin Engelhardt, doktorand i miljövetenskap, Stockholms universitet
Bodil Dahlman, universitetsadjunkt i Landskapsarkitektur, Sveriges lantbruksuniversitet
Anna Gustafsson, miljöstrateg Linköpings universitet
Max Troell, Docent, Beijerinstitutet
Kjell Torén, senior professor i arbets- och miljömedicin, Göteborgs universitet
Thomas Jungell, doktorand i miljövetenskap, Högskolan i Gävle
Lars Barregård, senior professor i Miljömedicin, Göteborgs universitet
Chato Rasoal, lektor i polisiärt arbete, Södertörns högskola
Ian Cousins, professor i miljökemi, Stockholms universitet
Nicklas Wallbom, doktorand i biologi, Göteborgs universitet
Ola Leifler, universitetslektor, Linköpings universitet
Per Askerlund, docent, universitetslektor i biologi, Jönköping University
Lovisa Helmius, forskningsassistent, miljörätt, Sveriges lantbruksuniversitet
Janne Johansson, professor i biologisk demensforskning , Karolinska Institutet
Anna Lunde Hermansson, doktorand i maritim miljövetenskap, Chalmers tekniska högskola
Torsten Günther, docent, människans evolution, Uppsala universitet
Niclas Ericsson, forskare, Sveriges lantbruksuniversitet
Anders Sandoff, lektor i företagsekonomi, Göteborgs universitet
Bethanie Carney Almroth, professor i ekotoxikologi och miljövetenskap, Göteborgs universitet
Linley Chiwona-Karltun, docent, forskare i landsbygdsutveckling, Sveriges
lantbruksuniversitet
Bengt Gunnarsson, professor emeritus i miljövetenskap, Göteborgs universitet
Helen Sköld, kommunikatör, Göteborgs universitet
Pierre De Wit, docent i marina vetenskaper, Göteborgs universitet
Anna Aspán, docent, Statens Veterinärmedicinska Anstalt,
Ulrika Kjellman, docent, bibliotek- och informationsvetenskap, Uppsala universitet
Björn-Ola Linnér, professor, Tema Miljöförändringar, Linköpings universitet
Kerstin Danckwardt-Lillieström, doktorand i naturvetenskapsämnenas didaktik, Stockholms universitet
Joseph Strahl, universitetsadjunkt i miljövetenskap, Malmö universitet
Leo Stockfelt, docent, Göteborg universitet
Bengt Gunnar Jonsson, professor i biologi, Mittuniversitetet, Sundsvall
Sara Lysholm, postdoktor, Sveriges lantbruksuniversitet, Uppsala
Lotta Berg, veterinär, professor i husdjurens miljö och hälsa, Sveriges lantbruksuniversitet
Cecilia Enberg, universitetslektor, Linköpings universitet
Kristina Jakobsson, professor i miljömedicin, Göteborgs universitet
Pia Lundquist Wanneberg, docent i idrottshistoria, Gymnastik och Idrottshögskolan
Oskar Karlsson, universitetslektor i toxikologi, Stockholms universitet
Andreas Malm, lektor i humanekologi, Lunds universitet
Iann Lundegård, docent och lektor i naturvetenskapsämnenas didaktik, Stockholms universitet
Anders Nissling, lektor i marin ekologi, Uppsala universitet
Marlene Jahnke, forskare i marin ekologi, Göteborgs universitet
Annika Berg, docent i idéhistoria, Institutionen för kultur och estetik, Stockholms universitet
Eva Svensson, professor i risk- och miljöstudier, Karlstads universitet
Peter Dobers, professor i företagsekonomi, Södertörns högskola
Anne-Sofie Lagerstedt, seniorprofessor i kirurgi, Sveriges lantbruksuniversitet
Elina Immonen, forskare i biologi, Uppsala universitet
Sara Palander, centrumföreståndare, Chalmers tekniska högskola
Maja Malmberg, docent, Sveriges lantbruksuniversitet
Hans-Christen Hansson, professor emeritus i miljövetenskap, Stockholms universitet
Karin Schönning, professor i fysik, Uppsala universitet
Sara Falck-Jones, doktorand och läkare, Karolinska Institutet
Mikael Malmaeus, docent, IVL Svenska Miljöinstitutet
Charlotte Flodin, doktorand, geovetenskap, Uppsala universitet
Christophe Sturm, klimatforskare, SMHI
Sofie Joosse, forskare i miljökommunikation, Sveriges lantbruksuniversitet
Avit Bhowmik, lektor i risk- och miljöstudier, Karlstad universitet
Joachim Strengbom, docent i ekologi, Sveriges lantbruksuniversitet
Eva Sandberg, docent, Sveriges lantbruksuniversitet
Ulla Tengblad, docent i fysik, Uppsala universitet
Murielle Ålund, forskare i evolutionsbiologi, Uppsala universitet
Johanna Johansson, docent i statsvetenskap, Södertörns högskola
Sverker Jagers, professor i statsvetenskap, Linköpings universitet
Michael McLachlan, professor i miljökemi, Stockholms universitet
Erik Swietlicki, professor i fysik, Lunds universitet
Barry Ness, docent i hållbarhetsvetenskap, Lunds universitet
Brian Kuns, biträdande lektor, Sveriges lantbruksuniversitet
Lina Göransson, doktorand, veterinär, Sveriges lantbruksuniversitet
Olle Calles, professor biologi, Karlstads universitet
Kurt Berndt, docent i molekylär biofysik, Södertörns högskola
Dafvid Hermansson, lektor, Stiftelsen Kiviks Museum & Arkiv
Anders Nilsson, professor i akvatisk ekologi, Lunds universitet
Simon Kärvemo, docent i biologi, Sveriges lantbruksuniversitet
Daniel Albertsson, bibliotekarie, Sveriges lantbruksuniversitet
Erivan Waysi, projektassistent hållbar utveckling, Karlstads universitet
Åke Bergman, professor emeritus, Stockholms universitet samt gästprofessor, Örebro universitet
Catarina Schmidt, docent i pedagogik, Jönköping University
Dan Karlholm, professor i konstvetenskap, Södertörns högskola
Jörgen Sjögren, docent i biologi, Sveriges lantbruksuniversitet
Peter Parker, lektor i urbana studier, Malmö universitet
Ewa Wredle, agronom, universitetslektor, Sveriges lantbruksuniversitet
Martin Melin, forskare, hållbar företagsledning, Sveriges lantbruksuniversitet
Johan Watz, docent i biologi, Karlstads universitet
Wiebren Johannes Boonstra, docent miljösociologi, Uppsala universitet
Marianne Dalbro, hållbarhetscontroller, Göteborgs universitet
Patrik Andersson, professor i miljökemi, Stockholms universitet
Anders Dahlberg, professor i mykologi, Sveriges lantbruksuniversitet
Salvatore Paolo De Rosa, Lunds universitet
Matilda Baraibar Norberg, forskare i ekonomisk historia, Stockholms universitet
Fredrik Envall, postdoktor, Linköpings universitet
Bengt Carlsson, forskare i växtekologi, Uppsala universitet
Peter Haglund, professor i miljökemi, Umeå universitet
Marie Löf, forskare i miljövetenskap, Stockholms universitet
Petter Kallioinen, tekniker, Stockholms universitet och doktorand i kognitiv neurovetenskap, Lunds universitet
Gustav Strandberg, klimatforskare, SMHI
Jan Andersson, universitetslektor, molekylär evolution, Uppsala universitet
Staffan Laestadius, professor emeritus, KTH
Magdalena Larfors, lektor i fysik, Uppsala universitet
Sara Marie Blichner, postdoktor i atmosfärvetenskap, Stockholms universitet
Kilian Spandler, forskare i statsvetenskap, Göteborgs universitet
Daniel Schlesinger, forskare I atmosfärsvetenskap, Stockholms universitet
Emma Björkvik, postdoktor i naturresurser och hållbar utveckling, Uppsala universitet
Elina Åsbjer, veterinär, Nationellt centrum för djurvälfärd, Sveriges lantbruksuniversitet
Göran Frank, docent i fysik, Lunds universitet
Diana Eriksson Lagerqvist, projektassistent i statsvetenskap, Lunds universitet
Ellen Schagerström, forskare i marin ekologi, Göteborgs universitet
Linnéa Svensson, forskningsbiträde, Göteborgs universitet
Christer Björkman, professor i skogsentomologi, Sveriges lantbruksuniversitet
Patrik Fridlund, docent i religionsfilosofi, Lunds universitet
Sara Svensson, doktorand arbetslivsvetenskap, Mälardalens universitet
Rickard Arvidsson, docent i miljösystemanalys, Chalmers tekniska högskola
Johan Lind, docent i etologi, Stockholms universitet
Britta Thedin Jakobsson, lektor i idrottsvetenskap, Gymnastik- och idrottshögskolan
Charlotta Capitao Patrao, doktorand i kulturgeografi, Göteborgs universitet
Sverker Molander, professor i miljösystem och risk, Chalmers tekniska högskola
Auli Arvola Orlander, docent i nv-didaktik, Stockholms universitet
Caroline Petersson, projektledare på Göteborgs centrum för hållbar utveckling vid Chalmers och Göteborgs universitet
Maximilian Larena, forskare i människans evolution, Uppsala universitetet
Örjan Gustafsson, professor i biogeokemi, Stockholms universitet
Tomas Kjellqvist, verksamhetsledare, Södertörns Högskola
Merle Plassmann, postdoktor, Stockholms universitet
Johanna Hedlund, postdoktor i hållbar utveckling, Stockholm Resilience Center, Stockholms universitet
Birgitta Losman, hållbarhetsstrateg, Högskolan i Borå
Maria Andrée, docent naturvetenskapernas didaktik, Stockholms universitet
Frederik Schenk, forskare i klimatmodellering och statistik, Stockholms universitet
Rickard Lalander, professor i globala utvecklingsstudier/miljövetenskap, Södertörns högskola
Kaisa Raitio, docent i miljökommunikation, Sveriges lantbruksuniversitet
Amira Perez, doktorand, Stockholms universitet
Hanna Charlotta Wernersson, doktorand i social miljövetenskap, Göteborgs universitet
Malin Broberg, forskare i miljövetenskap, Göteborgs universitet
Johanna Nygren Spannel, universitetsadjunkt i miljövetenskap, Malmö universitet
Cecilia Fåhraeus, universitetslektor i kulturgeografi, Uppsala universitet
Daniel Buller, doktorand i idrottsvetenskap, Gymnastik och idrottshögskolan
Helene Landin, universitetsadjunkt, Sveriges lantbruksuniversitet
Ida Hallberg, veterinär och forskare, Sveriges lantbruksuniversitet
Katrin Jones Hammarlund, projektledare, Sveriges lantbruksuniversitet
Sophie Grape, universitetslektor i tillämpad kärnfysik, Uppsala universitet
Britt Wassmur, forskningsingenjör i ekotoxikologi, Göteborgs universitet
Stina Jansson, universitetslektor i miljökemi, Umeå universitet
Julia Uddén, biträdande universitetslektor i psykologi och lingvistik, Stockholms universitet
Ulrika Palme, universitetslektor i miljösystemanalys, Chalmers tekniska högskola
Jean François Valarcher, professor i idisslarmedicin, Sveriges lantbruksuniversitet
Stephan Pomp, professor i tillämpad kärnfysik, Uppsala universitet
Sofia Wilhelmsson, doktorand, Sveriges lantbruksuniversitet
Max Dörr, studentmedarbetare i statsvetenskap, Stockholms universitet
Anna Christiernsson, docent i miljörätt, Stockholms universitet
Lars Nordling, veterinär och lärare, Sveriges lantbruksuniversitet
Corinna Burkhart, doktorand i kulturgeografi, Lunds universitet
Johan Dicksved, docent, Sveriges lantbruksuniversitet
Ilona Riipinen, professor i atmosfärsvetenskap, Stockholms universitet
Elisabeth Gerle, professor emerita, Lunds universitet
Thomas Jaenson, professor i biologi, Uppsala universitet
Håkan Wallander, professor i markbiologi, Lunds universitet
Ellinor Isgren, forskare i hållbarhetsvetenskap, Lunds universitet
Ola Pilerot, professor i biblioteks- och informationsvetenskap, Högskolan i Borås
Magnus Engwall, professor i miljötoxikologi, Örebro universitet
Madeleine Tråvén, docent och veterinär, Sveriges lantbruksuniversitet
Aneta Wierzbicka, docent i aerosolteknologi, Lunds universitet
Mats Tysklind, professor i miljökemi, Umeå universitet
Hedvig Gröndal, postdoktor och forskare, Sveriges lantbruksuniversitet
Johanna Osterman, doktorand i jordbruksvetenskap och växtförädling, Sveriges lantbruksuniversitet
Hilde Nybom, professor emerita i växtförädling, Sveriges lantbruksuniversitet
Frans Prenkert, professor i företagsekonomi, Örebro universitet
Therése Bengtsson, forskare i växtförädling, Sveriges lantbruksuniversitet
Tove Nilsson Gerholm, docent i lingvistik, Stockholms universitet
Anna-Lovisa Nynäs, doktor i lantbruksvetenskap, Sveriges lantbruksuniversitet
Kajsa Resare Sahlin, doktorand i hållbara matsystem, Stockholm Resilience Centre, Stockholms universitet
Louise Selga, doktorand i livsmedelskemi, Sveriges lantbruksuniversitet
Bertil Borg, professor emeritus i zoologi, Stockholms universitet
Anna Selin, doktorand, Sveriges lantbruksuniversitet
Johan Edholm, forskarassistent i marina vetenskaper, Göteborgs universitet
Tomas Bergström, docent i molekylär genetik, Sveriges lantbruksuniversitet.
Jonas Bååth, postdoktor i hållbarhet, Lunds universitet
Karl Holmberg, doktorand i statsvetenskap, Lunds universitet
Ingrid Ericson Jogsten, docent i analytisk miljökemi, Örebro universitet
Karl Bergman, postdoktor i filosofi, Uppsala universitet
Tomas Timoteusson Ekvall, adjungerad professor i miljösystemanalys, Chalmers tekniska högskola
Hervé Corvellec, professor i företagsekonomi, Lunds universitet
Fredrik Mattsson, doktorand i miljövetenskap, Stockholms universitet
Ingvar Backéus, docent i ekologisk botanik, Uppsala universitet
Maria Vallström, docent i etnologi, Södertörns högskola
Florencia Harari, docent i arbets- och miljömedicin, Göteborgs universitet
Tullia Jack, biträdande lektor i tjänstevetenskap, Lunds universitet
Joakim Sjöstrand, doktorand, Sveriges lantbruksuniversitet
Torbjörn Tyler, docent i ekologi & intendent vid Biologiska Museet, Lunds universitet
Jennifer Alvén, postdoktor, Chalmers tekniska högskola
Maria Fuentes, docent i tjänstevetenskap, Lunds universitet
Maria Altunay, doktorand i miljösystemanalys, Chalmers Tekniska Högskola
Jesper Alvarsson-Hjort, lektor i psykologi, Södertörns Högskola
Karin Meyer Lundén, bibliotekarie och miljösamordnare, Högskolan i Gävle
Karl Ståhl, statsepizootolog och professor, Statens veterinärmedicinska anstalt
Martin Friberg, doktorand i växtbioteknik, Sveriges lantbruksuniversitet
Lars-Göran Josefsson, docent i molekylär cellbiologi, Uppsala universitet
Christian Fuentes, professor, Lunds universitet
Björn Alling, lektor i teoretisk fysik, Linköpings universitet
Karolina Wiell, universitetsadjunkt i historia, Karlstads universitet
Rebecka Arman, docent i företagsekonomi, Göteborgs universitet
Jonas Kyrönviita, doktorand i offentlig rätt, Göteborgs universitet
Anton Fürle, forskningsassistent i miljöekonomi, Göteborgs universitet
Anna Kärrman, docent i miljökemi, Örebro universitet
Claes Ek, universitetslektor i nationalekonomi, Göteborgs universitet
Hanna Martin, biträdande lektor i ekonomisk geografi, Göteborgs universitet
Aron Westholm, doktor i offentlig rätt, Göteborgs universitet
Elisabeth Frisk, docent i företagsekonomi, Göteborgs universitet
Cecilia Ley, lektor och veterinär, Sveriges lantbruksuniversitet
Gabriella Wulff, postdoktor och konsumtionsforskare på Göteborgs universitet; universitetslektor, Högskolan i Borås
Per Thilander, universitetslektor i företagsekonomi, Göteborgs universitet
Bertil Vilhelmson, professor i kulturgeografi, Göteborgs universitet
Ulises Navarro Aguiar, universitetsadjunkt i design, Göteborgs universitet
Siri Caspersen, docent i trädgårdsvetenskap, Sveriges lantbruksuniversitet
Anton Grenholm, hållbarhetsstrateg, Högskolan Dalarna
Leonie Tidlund, handläggare, Sveriges lantbruksuniversitet
Ola Persson, doktorand i planering- och beslutsanalys, KTH
Mats Målqvist, professor i global hälsa, Uppsala universitet
Patrik Svedberg, doktorand i miljövetenskap, Göteborgs universitet
Karolina Eriksson, doktorand i marin ekologi, Umeå universitet
Inge-Merete Hougaard, postdoktor, Lunds universitet
Pernilla Nordqvist, doktorand i fred och utveckling, Göteborgs universitet
Andrea Berggren, doktorand i nationalekonomi, Göteborgs universitet
Herman Stål, docent i företagsekonomi, Göteborgs universitet
Ana Gil Solá, biträdande lektor i kulturgeografi, Göteborgs universitet
Mattias Wengelin, universitetslektor i tjänstevetenskap, Lunds universitet
Ellen Almers, docent, universitetslektor i naturvetenskapens didaktik, Jönköping University
Carolin Zorell, universitetslektor i statskunskap, Örebro universitet
David Garcia Jivegård, doktorand i rättsvetenskap, Göteborgs universitet
Elisabeth Ekener, docent i strategier för hållbar utveckling, KTH
Monika Berg, docent i sociologi och forskare i miljösociologi, Örebro universitet
Mattias Eriksson, docent i teknologi, Sveriges lantbruksuniversitet
Kerstin Westergren, postdoktor i nationalekonomi, Göteborgs universitet
John Armbrecht, docent i företagsekonomi, Göteborgs universitet
Mats Eriksson, museichef Evolutionsmuseet, Uppsala universitet
Anna Mellin, programsamordnare vid EfD Global Hub, Göteborgs universitet
Erik Lundberg, forskare i marknadsföring, Göteborgs universitet
Carole Crumley, professor emerita och gästprofessor, Sveriges lantbruksuniversitet
Sofia Gullstrand, universitetsbibliotekarie och miljösamordnare, Göteborgs universitet
Emma Moberg, doktor och forskare, IVL Svenska Miljöinstitutet
Susanna Hedenborg, professor i idrottsvetenskap, Malmö universitet
Staffan Granér, lektor i ekonomisk historia, Göteborgs universitet
Cecilia Sjöholm, professor i estetik, Södertörns högskola
Ingrid Stigzelius, biträdande lektor i företagsekonomi, Göteborgs universitet och forskare vid Center for Sustainability Research, Handelshögskolan i Stockholm
Ann Albihn, veterinär, adjungerad professor Sveriges lantbruksuniversitet och laborator vid SVA
Johan Öhman, professor i pedagogik, Örebro universitet
Peter Beusch, lektor i företagsekonomi, Göteborgs universitet
Sandra Wall-Reinius, docent i kulturgeografi, Mittuniversitetet
Ann-Sofie Lönngren, professor i litteraturvetenskap, Södertörns högskola
Niina Sundin, doktorand, Sveriges lantbruksuniversitet
Ylva Norén Bretzer, docent i offentlig förvaltning, Göteborgs universitet
Svante Prado, docent i ekonomisk historia, Göteborgs universitet
Ylva Gullberg, doktorand i miljövetenskap, Högskolan i Gävle
Karin Gustafsson, docent i miljösociologi, Örebro universitet
Jorge Gil, docent i stadsbyggnad, Chalmers tekniska högskola
Sofia Strid, docent i genusvetenskap, Örebro universitet
Annika Lindskog, doktor i nationalekonomi, Göteborgs universitet
Göran Finnveden, professor i miljöstrategisk analys, KTH
Farhana Borg, docent i pedagogiskt arbete, Högskolan Dalarna
Frej Hallgren, universitetsadjunkt idrotts- och hälsovetenskap, Högskolan Dalarna
Erik Hysing, docent i statskunskap, Örebro universitet
Lennart Wohlgemuth, gästprofessor, Göteborgs universitet
Ulf Bergström, docent, forskare i marin ekologi, Sveriges lantbruksuniversitet
Susanne Corrigox, internationaliseringssamordnare, Högskolan Dalarna
Lisa Larsson, undervisande universitetsbibliotekarie, Göteborgs universitetsbibliotek
Linn Rabe, doktor i miljövetenskap, Örebro universitet
Lin Lerpold, docent i företagsekonomi, Handelshögskolan i Stockholm
Charlotte Bydler, professor i konstvetenskap, Södertörns högskola
Aishwarya Raghunatha, doktorand i energisystem, Högskolan i Gävle
Erik Andersson, docent i pedagogik, Örebro universitet
Maira Babri, universitetslektor i cirkulär ekonomi, Örebro universitet
Julia Asplund, doktorand i atmosfärsvetenskap, Stockholms universitet
Sjur Sandgrind, doktorand i biologi, Sveriges lantbruksuniversitet
Aino Hämäläinen, forskare i naturvårdsbiologi, Sveriges lantbruksuniversitet
Emilia Cederberg, doktor i företagsekonomi, Handelshögskolan i Stockholm
Johanna Björklund, docent i miljövetenskap, Örebro universitet
Erik Mägi, doktorand i juridik, Göteborgs universitet
Klas Palm, forskare i industriell teknik, Uppsala universitet
Mårten Snickare, professor i konstvetenskap, Stockholms universitet
Ann Ighe, lektor, Göteborgs universitet
Jennifer Gothilander, doktorand i fysioterapi, Mälardalens universitet
Oskar Broberg, docent i ekonomisk historia, Göteborgs universitet
Åsa Grimberg, forskare, Sveriges lantbruksuniversitet
Martin Lund, lektor i religion, Malmö universitet
Tomas Eriksson, universitetslektor i landskapsarkitektur, Sveriges lantbruksuniversitet
Dylan Wallman, doktorand i lantbruksvetenskap, Sveriges lantbruksuniversitet
Hanna Eggestrand Vaughan, doktorand och universitetsadjunkt, KTH
Sara Ilstedt, professor i produkt och tjänstedesign, KTH
Ann Legeby, professor i tillämpad stadsbyggnad, KTH
Hans Lööf, professor i nationalekonomi, KTH
Anna-Karin Larsson, historiker och lektor i socialt arbete, Örebro universitet
Robin Bankel, postdoktor, Göteborgs universitet
Samuel Edquist, professor i historia, Mittuniversitetet
Cecilia Solér, docent i marknadsföring, Göteborgs universitet
Catherine Legrand, professor i marin ekologi, Linnéuniversitet
Håkan Rydin, professor emeritus i växtekologi, Uppsala universitet
Siv Huseby, miljöanalytiker marin ekologi, Umeå universitet
Erik Backman, docent i pedagogik, Högskolan Dalarna
Sven-Olof Junker, doktor, Handelshögskolan i Stockholm
Nanda Wijermans, forskare, Stockholm Resilience Centre, Stockholms universitet
Frithjof Stöppler, doktor i företagsekonomi, Stockholms universitet
Åsa Austin, forskare i marin ekologi, Stockholms universitet
Annica Gullberg, docent i biologi, KTH
Lisa Lundin, adjunkt, Sveriges lantbruksuniversitet
Desiree Wiegleb Edström, docent i dermatologi Örebro universitet
Kristian Widén, professor i innovationsvetenskap, Högskolan i Halmstad
Anders Larsson, docent i kulturgeografi, Göteborgs universitet.
Hans Kjellberg, professor i företagsekonomi, Handelshögskolan i Stockholm
David Nilsson, docent i teknik- och vetenskapshistoria, KTH
Marijane Luistro Jonsson, forskare, Handelshögskolan i Stockholm
Annemieke Gärdenäs, lektor i miljövetenskap, Göteborgs universitet
Cecilia Wärdig, forskningsingenjör, Sveriges lantbruksuniversitet
Leif Klemedtsson, seniorforskare, Göteborgs universitet
Helena Lennholm, docent, KTH
Peter Johansson, lektor i freds- och utvecklingsforskning, Göteborgs universitet
Andreas Stephan, professor i skogsindustriell ekonomi, Linnéuniversitetet
Tobias Samuelsson, professor i samhällsvetenskap, Jönköping University
Matilda Back, HR-generalist, Uppsala universitet
Maria Ojala, docent i psykologi, Örebro universitet
Eugenia Perez Vico, docent i innovationsvetenskap, Högskolan i Halmstad
Karin Larsdotter, vice föreståndare för KTH Climate Action Centre, KTH
Ammie Berglund, föreståndare för Nationellt resurscentrum för biologiundervisning, Uppsala universitet
Maria de la Paz Celorio Mancera, forskningsanalytiker, Stockholms universitet
Daniel Valentinsson, forskare och senior miljöanalysspecialist, Sveriges lantbruksuniversitet
Pauline Mattsson, lektor forskningspolicy, Lunds universitet
Johan Edin, informatör, Uppsala universitet
Pär Byström, docent i ekologi, Umeå universitet
Kerstin Holmgren, docent, Sveriges lantbruksuniversitet
Lina Mattsson, doktor i ekologi, Linnéuniversitetet
Kersti Karltorp, forskare innovationsstudier och hållbarhet, IVL Svenska Miljöinstitutet
Håkan Wennhage, docent i marin ekologi, Sveriges lantbruksuniversitet
Göran Sundblad, forskare, Sveriges lantbruksuniversitet
Noora Mustamäki, doktor i marinbiologi, Sveriges lantbruksuniversitet
Elisabeth Bolund, docent, Sveriges lantbruksuniversitet
Ebba Malmqvist, docent i miljömedicin, Lunds universitet
Eva Färjsjö, adjunkt, matematikämnets didaktik, Södertörns högskola
Hjalmar Laudon, professor i skogslandskapets biogeokemi, Sveriges lantbruksuniversitet
Ricardo Vinuesa, universitetslektor i strömningsmekanik, KTH
Patrik Kraufvelin, forskare i marinekologi, Sveriges lantbruksuniversitet
Lina Wachtmeister, legveterinär, Sveriges lantbruksuniversitet
Paul Borenberg, forskare i historia, Lunds universitet
Mattias Sköld, forskare, marinekolog, Sveriges lantbruksuniversitet
Frej Hallgren, universitetsadjunkt idrotts- och hälsovetenskap, Högskolan Dalarna
Ida Ahlbeck Bergendahl, doktor i marinekologi, Sveriges lantbruksuniversitet
Christina Jönander, doktorand i miljövetenskap, Göteborgs universitet
Charlotte Berkström, docent i marinbiologi, Sveriges lantbruksuniversitet
Erik Jenelius, universitetslektor i kollektivtrafiksystem, KTH
Johan Hultman, professor, kulturgeografi, Lunds universitet
Anna-Maria Hällgren, universitetslektor i konstvetenskap, Umeå universitet
Jenny Nyberg, doktorand i arkeologi, Stockholms universitet
Helen Avery, forskare, Lunds universitet
Thomas Persson, Idrottsvetenskap, Malmö universitet
Åsa Strand, docent i marin ekologi, IVL Svenska Miljöinstitutet
Anna-Lena Berglund, adjunkt industriell ekonomi, Högskolan Dalarna
Niklas Arvidsson, professor, KTH
Jonas Malmsten, expert, Sveriges lantbruksuniversitet
Helena Siesjö, biträdande överbibliotekarie, Göteborgs universitet
Astrid Nilsson Lewis, forskningsassistent, Stockholm Environment Institute
Maria Granberg, seniorforskare i marin ekotoxikologi, IVL Svenska Miljöinstitutet
Outi Tammisola, universitetslektor i strömningsmekanik, KTH
Jonas Anund Vogel, forskare i energiteknik, KTH
Tove Porseryd, forskare i miljövetenskap, Södertörns högskola
Hanna Sinare, forskare, Stockholm Resilience Centre, Stockholms universitet
Albert Norström, forskare, Stockholm Resilience Centre, Stockholms universitet
Susanna Anderstaf, doktorand, Högskolan för lärande och kommunikation
Åsa Moberg, senior forskare, Stockholm Environment Institute SEI
Sofie Tornhill, docent genusvetenskap, Linnéuniversitetet
Ann-Katrin Bäcklund, docent i kulturgeografi, Lunds universitet
Adam Kristensson, docent i aerosolfysik, Lunds universitet
Joakim Hjelm, forskare, Sveriges lantbruksuniversitet
Julia Muchowski, doktorand i maringeologi, Stockholms universitet
Bo Söderström, docent i biologi, Kungliga Vetenskapsakademien
Alexander Ekelund, fil.dr utbildningssociologi, forskare Mångkulturellt centrum
Mia Hesselgren, forskare inom design för hållbar mobilitet, KTH
Joacim Näslund, forskare i miljöövervakning och akvatisk ekologi, Sveriges lantbruksuniversitet
Anders Forsman, professor i evolutionär ekologi, Linneuniversitetet
Maya Hoveskog, docent i innovationsvetenskap, Högskolan i Halmstad
Jan Karlsson, professor i naturgeografi, Umeå universitet
Marlis Wullenkord, postdoktor i miljöpsykologi, Lunds universitet
Max Lindmark, postdoktor i marin ekologi, Sveriges lantbruksuniversitet
Cecilia Akselsson, docent i naturgeografi och ekosystemvetenskap, Lunds universitet
Gustav Stenseke Arup, doktor i allmän rättslära, Karlstads universitet
Somya Joshi, docent, Stockholm Environment Institute
Edith Hammer, docent i markekologi och miljövetenskap, Lunds universitet
Anna Götlind, professor i historia, Stockholms universitet
Zahra Kalantari, docent i naturgeografi, KTH
Johanna Lundström, forskare i skoglig planering, Sveriges lantbruksuniversitet
Lowe Börjeson, docent i kulturgeografi, Stockholms universitet
Oksana Mont, professor i hållbar konsumtionsstyrning, Lunds universitet
Miriam Sio, adjunkt på lärarutbildningen, Södertörns högskola
Eleanor Fisher, professor i internationell utveckling, Uppsala universitet
Hanna Fager, forskare i väg- och banteknik, VTI, Statens väg- och transportforskningsinstitut
Nils Ryman, professor i populationsgenetik, Stockholms universitet
Helena Strömberg, doktor i ekologi, Sveriges lantbruksuniversitet
Suvi Nenonen, professor i företagsekonomi, Handelshögskolan i Stockholm
Jessika Luth Richter, biträdande lektor i hållbar konsumtionsstyrning, Lunds universitet
Marie-Charlotte Nilsson Hegethorn, professor i skogsföryngring, Sveriges lantbruksuniversitet
Martin Hassellöv, professor i analytisk miljökemi, Göteborgs universitet
Rebecka Milestad, docent i miljöstrategisk analys, KTH
Karl-Johan Lindholm, professor i arkeologi, Uppsala universitet
Petter Tibblin, docent i akvatisk ekologi, Linnéuniversitetet
Emma Stenström, docent, Handelshögskolan i Stockholm
Anders Liljas, professor emeritus i biokemi och strukturbiologi, Lunds universitet
Annika Rickne, professor i innovation och entreprenörskap, Linköpings universitet och Chalmers tekniska högskola
Bertil Rolandsson, docent i sociologi, Göteborgs universitet
Rasmus Kløcker Larsen, senior forskare, Stockholm Environment Institute
Margareta Emanuelson, universitetslektor, Sveriges lantbruksuniversitet
Ulf Emanuelson, professor i epidemiologi, Sveriges lantbruksuniversitet
Sanna Nordin-Bates, docent, Gymnastik- och idrottshögskolan
Johan Nordensvärd, docent i statsvetenskap, Linköpings universitet
Frauke Urban, docent, KTH
Jakob Westergren, doktorand i företagsekonomi, Uppsala universitet
Jonathan Schunnesson, doktorand, Handelshögskolan i Stockholm
Elinor Eskilsson Strålin, doktorand, Karolinska Institutet
Caroline Olsson, postdoktor, Karolinska Institutet
Ulrika Holmberg, lektor i marknadsföring, Göteborgs universitet
Andreas Roos, doktor i humanekologi, KTH
Demian Hauptmann, doktorand i naturgeografi, Umeå universitet
Marco Armiero, Director of KTH Environmental Humanities Laboratory, KTH
Martin Eriksson, doktorand i biologi, Göteborgs universitet
Ester Barinaga, professor i socialt entreprenörskap, Lunds universitet
Erik Pineiro, lektor i medieteknik, Malmö universitet
Maja Sundqvist, forskare i ekologi, Sveriges lantbruksuniversitet
Caroline Ek, forskare, Sveriges lantbruksuniversitet
Lovisa Björnsson, professor i miljö och energisystem, Lunds universitet
Pernilla Hagbert, forskare i hållbar omställning, KTH
Emma Persson-Sjödin, adjunkt och veterinär, Sveriges lantbruksuniversitet
Mikael Djurfeldt, forskare i neuroinformatik, KTH
Louise CAndresen, forskare i geovetenskaper, Göteborgs universitet
Sebastian Svenberg, forskare i sociologi, Örebro universitet
Ingemar Elander, professor i statskunskap, Örebro universitet
Erik Andersson, professor, Stockholms universitet
Alexandra Kinnby, postdoktor, Göteborgs universitet
Lena Bergström, docent i ekologi, Sveriges lantbruksuniversitet
Lina Isacs, forskare i ekologisk ekonomi, Uppsala universitet
Anneli Ekblom, professor i arkeologi och global miljöhistoria, Uppsala universitet
Elin Dahlgren, miljöanalysspecialist i akvatisk ekologi, Sveriges lantbruksuniversitet
Tarina Levin, doktorand i miljövetenskap, Högskolan i Gävle
Ulf Swenson, forskare, Naturhistoriska riksmuseet
Johan Wikner, Professor i ekologi, Umeå universitet
Viktor Thunell, doktorand i ekologi, Sveriges lantbruksuniversitet
Shrikant Sharma, postdoktor, Sveriges lantbruksuniversitet
Torbjörn Johansson, forskare i undervattensbuller, IVL Svenska Miljöinstitutet
Sarah Säll, forskare i nationalekonomi, Sveriges lantbruksuniversitet
Henrik Liljegren, docent i lingvistik, Stockholms universitet
Benjamin Bohman, docent i klinisk psykologi, Karolinska Institutet
Lisa Dellmuth, professor i internationella relationer, Stockholms universitet
Eva Hedmark, doktor i evolutionär genetik, Sveriges lantbruksuniversitet
Diana Hammar Perry, forskare i marin ekologi, Sveriges lantbruksuniversitet
Monika Olsson, adjunkt i industriell ekologi, KTH
Erik Olsson, universitetslektor i hälsopsykologi, Uppsala universitet
Isa Wallin Kihlberg, doktorand i ekologi, Sveriges lantbruksuniversitet
Nuno Prista, miljöanalytiker, Sveriges lantbruksuniversitet
Maria-Therese Gustafsson, docent i statsvetenskap, Stockholms universitet
Johanna Stadmark, forskare, IVL Svenska Miljöinstitutet
Cecilia Hammenhag, forskare i genetik och växtförädling, Sveriges lantbruksuniversitet
Birgit Koehler, docent i biologi, Sveriges lantbruksuniversitet
Christine Godeau, doktorand i miljövetenskap, Umeå universitet
Sune Sunesson, professor emeritus, Lunds universitet
Jens Olsson, forskare i akvatisk ekologi, Sveriges lantbruksuniversitet
Lars Hedenäs, docent, Naturhistoriska riksmuseet
Johannes Bergsten, docent, Naturhistoriska riksmuseet
Judith Lundberg-Felten, universitetslektor i biologi, Sveriges lantbruksuniversitet
Axel Lindfors, Doktor i miljömanagement och miljöteknik, Linköpings universitet
Sven Norman, doktorand i akvatisk ekologi, Umeå universitet
Cecilia Josefsson, doktorand i omvårdnadsvetenskap, Uppsala universitet
Cornelia Larsson, doktorand i psykiatri, Karolinska institutet
Maria Ström, adjunkt i pedagogiskt arbete, Högskolan Dalarna
Emma Wahlberg, postdoktor i zoologisk systematik, Naturhistoriska riksmuseet
Linnea Cervin, förste assistent, Naturhistoriska riksmuseet
Hanna Jonsson, doktorand i naturgeografi, Umeå universitet
Eliza Maher Hasselquist, forskare i skogens ekologi och skötsel, Sveriges lantbruksuniversitet
Tobias Malm, intendent och forskare, Naturhistoriska riksmuseet
Annie-Maj Johansson, docent i pedagogiskt arbete, Högskolan Dalarna
Johannes Lundberg, intendent, Naturhistoriska riksmuseet
Susanne Antell, universitetsadjunkt i naturvetenskapernas didaktik, Högskolan Dalarna
Nina Emami, doktorand, KTH
Robert Malmgren, studievägledare, Uppsala universitet
Erik Westholm, professor emeritus, Sveriges lantbruksuniversitet
Rajib Sinha, forskare, KTH
Hanna Borgblad, doktor i företagsekonomi, Göteborgs universitet
Anneli Kamb, doktorand i strategiska hållbarhetsstudier, KTH
Petter Pilesjö, professor i naturgeografi och ekosystemvetenskap, Lunds universitet
Olga Kordas, lektor i hållbar stadsutveckling, KTH
Magnus Svensson, forskare, KTH
Nils Johansson, forskare inom strategiska hållbarhetsstudier, KTH
Sofia Eckersten, doktorand i miljömanagement, KTH
Max Koch, professor i socialpolitik och hållbarhet, Lunds universitet
Helena Hansson, professor i jordbrukssektorns ekonomi, Sveriges lantbruksuniversitet
Elenor Kaminsky, docent hälso- och sjukvårdsforskning, Uppsala universitet
Björn Frostell, professor emeritus i industriell ekologi, KTH
Hege Vårdal, intendent, Naturhistoriska riksmuseet
Andreia Miraldo, projektledare, Naturhistoriska riksmuseet
Matthew Osborne, forskare, Stockholm Environment Institute
Mine Islar, docent, Lunds universitet
Mats Tegmark, docent i engelska, Högskolan Dalarna
Sofia Bergbom, universitetslektor i psykologi, Örebro universitet
Anna-Sara Krång, seniorforskare i marin ekologi, IVL Svenska Miljöinstitutet
John Ljungkvist, docent i arkeologi, Uppsala universitet
Liv Nilsson Stutz, professor i arkeologi, Linnéuniversitetet
Hedda Ottesen, doktorand i global hälsa, Uppsala universitet
Gunnel Cederlöf, professor i historia, Linnéuniversitetet
Gunlög Fur, vicerektor för hållbarhet och professor i historia, Linnéuniversitetet
Iana Nesterova, postdoktor, Umeå universitet
Maria Carlsson, docent, Uppsala universitet
Malin Malmström, professor i entreprenörskap och innovation, Luleå tekniska universitet
Johan Friberg, biträdande universitetslektor i fysik, Lunds universitet
Cecilia Larsson, intendent vid enheten för paleobiologi, Naturhistoriska riksmuseet
Lennart Persson, professor emeritus i akvatisk ekologi, Umeå universitet
Jørgen Bruhn, professor i litteraturvetenskap, Linnéuniversitetet
Marie M Åberg, doktor i arbetsvetenskap, Högskolan Dalarna
Cornelius Holtorf, professor i arkeologi, Linnéuniversitetet
Johan Bergh, professor i skogsskötsel, Linnéuniversitetet
Baltzar Stevensson, forskare, Stockholms universitet
Elin Lampa, doktorand i folkhälsa, Uppsala universitet
Bengt Karlsson, professor i evolutionär ekologi, Stockholms universitet
Varvara Nikulina, doktorand i strategisk hållbar utveckling, Blekinge tekniska högskola
Martin Gren, professor i kulturgeografi, Linnéuniversitetet
Jenny Friman, doktorand, Göteborgs universitet
Bengt Larsson, forskare, Stockholms universitet
Sharon Maes, postdoktor, Mittuniversitetet
Kristina Bergman, doktorand inom hållbara livsmedelssystem, KTH
Cecilia Bratt, lektor i strategisk hållbar utveckling, Blekinge Tekniska Högskola
Soheyla Yazdanpanah, lektor i genusvetenskap, Södertörns högskola
Suzanne Lundvall, professor i idrottsvetenskap, Göteborgs universitet
Per Ericson, professor i zoologi, Naturhistoriska riksmuseet
Julia Carlström, doktor i zoologi, Naturhistoriska riksmuseet
Jenny Palm, professor i hållbar stadsutveckling, Lunds universitet
Frida Hybertsen, doktorand, Naturhistoriska riksmuseet
Helena Tillborg, doktor i fysik och projektledare, Blekinge Tekniska Högskola
Ingrid Johansson, postdoktor i transportvetenskap, KTH
Anna-Riikka Kojonsaari, doktorand, Lunds universitet
Nina Johansson, doktorand i folkhälsa, Uppsala universitet
Max Jerneck, forskare, Handelshögskolan i Stockholm
Annika Dahlberg, docent, Stockholms universitet
Sabine Stöhr, doktor i biologi och förste intendent i systematisk zoologi, Naturhistoriska riksmuseet
Karin Lind, biträdande lektor i astronomi, Stockholms universitet
Sofie Nyström, doktorand i strategiska hållbarhetsstudier, KTH
Melanie Kielman, Forskningsingenjör, GEO, Naturhistoriska riksmuseet
Harko Verhagen, docent i data och systemvetenskap, Stockholms universitet
Andrea Belgrano, docent, Sveriges lantbruksuniversitet, samt projektledare, Havsmiljöinstitutet, Göteborgs universitet
Sofie Sandin Lompar, postdoktor industriell miljöekonomi, Lunds universitet
Anna Persson, förste assistent på enheten för zoologi, Naturhistoriska Riksmuseet
Manuela Nilsson, docent i freds- och utvecklingsstudier, Linnéuniversitetet
My Sellberg, doktor i hållbarhetsvetenskap, Stockholms universitet
Annelie Jörgensen, förste assistent på enheten för botanik, Naturhistoriska Riksmuseet
Anna Lotsander, förste assistent på enheten för zoologi, Naturhistoriska Riksmuseet
Monica Lind, adjungerad professor i miljötoxikologi, Uppsala universitet
Lisa Wälitalo, doktorand i strategisk hållbar utveckling, Blekinge tekniska högskola
Linnea Brokmar, förste assistent på enheten för miljöforskning och -övervakning, Naturhistoriska Riksmuseet
Maria Selmer, professor i strukturbiologi, Uppsala universitet
Hiie Silberfeldt, Förste assistent, Enheten för Zoologi, Naturhistoriska Riksmuseet
Elisabeth Gräslund Berg, universitetslektor Kulturgeografi, Stockholms universitet
Sara Danielsson, Intendent, Naturhistoriska Riksmuseet
Karin Berglund, Professor Företagsekonomisk institutionen, Stockholms universitet
Åsa Dalsätt, Intendent, Naturhistoriska Riksmuseet
Johan Jansson, Docent Kulturgeografi, Uppsala universitet
Torbjörn Kronestedt, fd :e intendent, Naturhistoriska riksmuseet
Björn Victor, professor i datalogi, Uppsala universitet
Martin Österling, professor, biologi, Karlstads universitet
Johan Karlsson, Postdoktor hållbara livsmedelssystem, Sveriges lantbruksuniversitet
Emma Pihl Skoog, lektor i arkivvetenskap, Södertörns högskola
Yessenia Rojas, Förste assistent, Enheten för miljöforskning och -övervakning, Naturhistoriska riksmuseet
Åke Hestner, adjunkt matematikdidaktik, Högskolan Dalarna
Tommy Jensen, professor, företagsekonomi, Stockholms universitet
Moa Sporre, docent, fysik, Lunds universitet
Henrik Alfredsson, forskningskommunikatör, Nordiska Afrikainstitutet
Jayeon Lindellee, postdoktor i socialt arbete, Lunds universitet
Peter Friberg, professor, global folkhälsa, Göteborgs universitet, föreståndare Swedish Institute for Global Health Transformation, Kungliga Vetenskaps Akademin
Alexis Engström, pedagogisk utvecklare, Mittuniversitetet
Kajsa Emilsson, doktorand i socialt arbete och hållbarhet, Lunds universitet
Cecilia Ljung, forskare, arkeologi, Stockholms universitet
Lennart Persson, professor emeritus, akvatisk ekologi, Umeå universitet
Thomas Prade, universitetslektor i teknologi/systemanalys, Sveriges lantbruksuniversitet
Mats Wedin, professor, chef för Enheten för botanik, Naturhistoriska riksmuseet
Anselm Schneider, docent, företagsekonomi, Stockholms universitet
Frans Libertson, doktorand, Industriell miljöekonomi, Lunds universitet
Sebastian Diehl, professor i ekologi, Umeå universitet
Sara Borgström, docent och Lektor i Hållbar stadsutveckling, KTH
Maria Eggertsen, forskare, Sveriges lantbruksuniversitet
Eva Kylberg, förste assistent, Naturhistoriska riksmuseet
Judith Waller, lektor, Mittuniversitetet
Lena Bergström, docent, akvatisk ekologi, Sveriges lantbruksuniversitet
Tom Korsman, docent, miljövetenskap, Umeå universitet
Arielle Farrell, forskningsassistent i ekologi, Sveriges lantbruksuniversitet
Andrew Butler, docent, Stad och Land, Sveriges lantbruksuniversitet
Maja Elmgren, lektor i fysikalisk kemi, Uppsala universitet
Sara Königson, forskare, akvatisk ekologi, Sveriges lantbruksuniversitet
Anders Ekström, professor i idé- och lärdomshistoria, Uppsala universitet
Karin Beland Lindahl, biträdande professor i statsvetenskap, Luleå tekniska universitet
Annika Göran Rodell, adjunkt i Måltidskunskap, Örebro universitet
Linda Keeling, professor i djurskydd, Sveriges lantbruksuniversitet
Max Koch, Professor i socialpolitik och hållbarhet, Lunds universitet
Gun Rudquist, policychef på Stockholms universitets Östersjöcentrum
Annette Löf, forskare i miljökommunikation, Sveriges lantbruksuniversitet
Hanna Sahlin Lilja, fil dr i sociologi, Lunds universitet
Stefan Arora-Jonsson, professor i företagsekonomi, Uppsala universitet
Margret Steinthorsdottir, föreståndare för SBDI (Swedish Biodiversity Data Infrastructure), Naturhistoriska riksmuseet och Bolin Center för klimatforskning, Stockholms universitet
Alica Košuthová, Forskare, Naturhistoriska riksmuseet, Stockholm
Jon Ågren, professor i växtekologi, Uppsala universitet
Anna Brødsgaard Shoshan, PhD student, Zoology, Stockholms University
Niklas Psilander, PhD, Idrottsfysiologi, Gymnastik och Idrottshögskolan
Linn Axelsson, docent i kulturgeografi, Stockholms universitet
Ida Grönroos, doktorand i biblioteks- och informationsvetenskap, Uppsala universitet
Staffan Furusten, professor i Företagsekonomi, Stockholms universitet
Magnus Ivarsson, forskare, Naturhistoriska riksmuseet, Stockholm
Mikael Vallström Löfgren, forskare, FoU Hälsingland
Olof Liberg, docent, Ekolog, Sveriges lantbruksuniversitet
Svetlana Gross, doktorand i företagsekonomi, Handelshögskolan i Stockholm
Mariann Hedström, docent i Vårdvetenskap, Uppsala universitet
Adrienne Sörbom, professor i sociologi, Södertörns högskola/Stockholms universitet
Ebba Heselius, doktorand, Företagsekonomiska institutionen, Stockholms universitet
Andrea Hennyey, förste assistent, Naturhistoriska riksmuseet
Gloria L Gallardo Fernández, professor in Global Development Studies, Södertörns Högskola
Anna Lindström, förste assistent, Naturhistoriska riksmuseet
Charlotta Hedberg, docent, Umeå universitet
David Berger, docent i biologi, Uppsala universitet
Amelia Olsson, doktorand, Stockholms universitet
Marlén Tälleklint, utbildningsadministratör, Sveriges lantbruksuniversitet
Oleksii Pasichnyi, postdok i urban energi data analys, KTH
Jan Löwstedt, professor, Stockholms universitet
Susanne Baden, professor emerita i Marin ekologi, Göteborgs universitet
Malin Wennberg, doktorand, Stockholms universitet
Erik Selander, lektor, Göteborgs universitet
Ingrid Gustafsson Nordin, forskare, Stockholms universitet
Kristina Tamm Hallström, docent i företagsekonomi, Handelshögskolan
Sofia Wiberg, forskare, KTH
Jenny Lindblad, forskare, KTH
Lars-Anders Hansson, professor, Lunds universitet
Anna Tunell Bäck, Institutionsadministratör Högskolan Dalarna
Ulrika Gillespie, docent klinisk farmaci, Uppsala universitet
Stephen McLoughlin, professor i paleobiologi, Naturhistoriska riksmuseet
Lars-Ove Westerberg, universitetslektor, Stockholms universitet
Matilda Svensson Chowdhury, lektor, Malmö universitet
Ylva Wallinder, lektor, Göteborgs universitet
Jonas Hagström, intendent, Naturhistoriska riksmuseet
Matilda Watz, forskare i hållbar produktutveckling, Blekinge Tekniska Högskola
Penny Nymark, PhD, forskare i toxikologi, Stockholm, Karolinska Institutet
Matilda Davidsson, doktorand, Linnéuniversitetet
Lambros Roumbanis, docent, Stockholms universitet.
Mathilda Tham, professor, Linnéuniversitetet
Björn Gedda, doktor i paleoekologi, Naturhistoriska Riksmuseet
Lisa Åhrgren, miljörådgivare, Sveriges lantbruksuniversitet
Karin Skill, PhD, Linköpings universitet
Meri Lähteenaro, doktorand, Stockholms University
Sara Cousins, professor i Naturgeografi, Stockholms universitet
Bo Delling, intendent, Naturhistoriska riksmuseet
Hans T Sternudd, professor i konst- och bildvetenskap, Linnéuniversitetet
Lotta Dellve, professor i arbetsvetenskap, Göteborgs universitet
Kristin Malmcrona Friberg, doktorand i Strategiska hållbarhetsstudier, KTH
Petter Wiklander, doktorand, Göteborgs universitet
Karin Holmgren, professor i naturgeografi, Sveriges lantbruksuniversitet
Bernadett Kiss, universitetsadjunkt, Lunds universitet
Kristin Wiksell, doktor i sociologi, Göteborgs universitet
Göran Arnqvist, professor i Zooekologi, Uppsala universitet
Mattias Wahlström, docent i sociologi, Göteborgs universitet
Bo Fernholm, ProfEmeritus, Naturhistoriska Riksmuseet
Arjen Stroeven, professor i naturgeografi, Stockholms universitet
Jerker Jarsjö, professor i hydrologi, Stockholms universitet
Annika Granebeck, operativ stationschef Tarfala forskningsstation, Stockholms universitet
Elaine Daly, doktorand i strategisk hållbar utveckling, Blekinge tekniska högskola
Gunhild Rosqvist, professor i geografi, Stockholms universitet
Guillaume Vigouroux, doktorand, Stockholms universitet
Per-Anders Hillgren, professor i interaktionsdesign, Malmö universitet
Åse Eliason Bjurström, dramapedagog, Göteborgs universitet
Annika Härenstam, professor emerita i arbetsvetenskap, Göteborgs universitet.
Heather Wood, doktorand i naturgeografi, Stockholms universitet
Mattias Winterdahl, vikuniversitetslektor i naturgeografi, Stockholms universitet
Gustaf Hugelius, docent i naturgeografi, Stockholms universitet
Jessica Lindbergh, docent företagsekonomi, Stockholms universitet
Lina Mtwana Nordlund, lektor naturresurser och hållbar utveckling, Uppsala universitet
Anders Berglund, professor emeritus i zooekologi, Uppsala universitet
Juliana Restrepo-Giraldo, doktorand, Malmö universitet/Linneuniversitet
Pauline Snoeijs Leijonmalm, professor i marinekologi, Stockholms universitet
Marit Hichens-Bergström, licentiand i naturgeografi, Stockholms universitet
Sarah Philipson Isaac, doktorand i sociologi, Göteborgs universitet
Leon Green, doktor i marinekologi, Göteborgs universitet
Hannah Ohm, doktorand i växtförädling, Sveriges lantbruksuniversitet
Carolina Frände, doktorand i företagsekonomi, Stockholms universitet
Imenne Åhlén, doktorand i hydrologi, Stockholms universitet
Stig-Olof Holm, lektor i ekologi, Umeå universitet
Moa Bursell, docent i sociologi och forskningsledare på Institutet för framtidsstudier
Anna Jonsson, docent i företagsekonomi, Lunds universitet
Åsa Kruys, intendent Evolutionsmuseet, Uppsala universitet
Björn Gunnarson, docent i naturgeografi, Stockholms universitet
Nina Roth, doktorand i naturgeografi, Stockholms universitet
Nora Bergfeldt Broms, doktorand i zoologi, Stockholms universitet
Ida Andersson, docent i kulturgeografi, Örebro universitet
Andreas Andersson, Lektor i miljöteknik, Mittuniversitetet
Bengt Larsson, professor i sociologi, Linnéuniversitetet och Göteborgs universitet
Helena Håkansson, doktorand i arbetsvetenskap, Göteborgs universitet
Simon Larsson, doktor i naturgeografi, Stockholms universitet
Margareta Hansson, professor i miljövetenskap, Stockholms universitet
Håkan Thörn, professor i sociologi, Göteborgs universitet
Christopher Olsson, forskare i kulturgeografi, Örebro universitet
Daniel Berlin, doktorand, KTH
Anna Jon-And, lektor i portugisiska, Stockholms universitet
Sten Hagberg, professor i kulturantropologi, Uppsala universitet 
Josefin Thorslund, forskare i Hydrologi, Stockholms universitet
Lars Nieradzik, forskare i naturgeografi och ekosystemvetenskap, Lunds universitet
William Englund, förste assistent, Naturhistoriska riksmuseet
Maria Andersson, docent i antrozoologi, Sveriges lantbruksuniversitet
Ingmar Borgström, lektor i naturgeografi, Stockholms universitet
Magnus Boström, professor i sociologi, Örebro universitet
Eija Meriläinen, forskare i kulturgeografi, Örebro universitet
Marcus Hedblom, professor i hållbar landskapsförvaltning, Sveriges lantbruksuniversitet
Maissa Al-Adhami, doktorand i folkhälsa och migration, Uppsala universitet
Göran Fäldt, professor emeritus i teoretisk fysik, Uppsala universitet
Britt-Marie Bäcklin, sälforskare, Naturhistoriska riksmuseet
Niklas Salmose, professor i engelsk litteraturvetenskap, Linnéuniversitetet
Monica Bellgran, professor i industriell produktionsledning, KTH
Zeenath Hasan, universitetslektor, Design, Linnéuniversitetet
Georgia Destouni, professor i hydrologi och vattenresurser, Stockholms universitet
Hampus Hörberg, doktorand i sociologi, Linnéuniversitetet
Mattias Sköld, forskningskommunikatör, Nordiska Afrikainstitutet
Jonathan Rahn, doktorand i landsbygdsutveckling, Sveriges lantbruksuniversitet
Henrik Hultman, lektor i sociologi, Linnéuniversitetet
Julia Willén, adjunkt i migrationsstudier, Linköpings universitet
Karl Malmqvist, universitetslektor i sociologi, Göteborgs universitet
Cristian Alarcon, forskare, Sveriges lantbruksuniversitet
Katarina Wadstein MacLeod, professor konstvetenskap, Södertörns högskola
Josefine Axelsson, doktorand i naturgeografi, Stockholms universitet
Sven Borén, universitetslektor och Prefekt i Strategisk Hållbar Utveckling, Blekinge Tekniska Högskola
Enrique Antonio Mejia, doktorand i ekonomisk historia, Stockholms universitet
Rienk Smittenberg, docent isotope organisk geokemi, Stockholms universitet
Sara Linderson, doktorand i industriell produktionsledning, KTH
Caroline Schill, forskare, Beijerinstitutet/Kungliga vetenskapsakademin
Susanna Alexius, docent i företagsekonomi, Score (Handelshögskolan i Stockholm och Stockholms universitet)
Paulina de los Reyes, professor i ekonomisk historia, Stockholms universitet
Karin Bäckman, miljökoordinator, Sveriges lantbruksuniversitet
Aleksija Neimanis, forskare, Statens veterinärmedicinska anstalt
Mattias Bengtsson, docent i sociologi, Göteborgs universitet
Emma Lindahl, doktorand i industriell produktionsledning och cirkulär ekonomi, KTH
Åke Johansson, forskare inom berggrundsgeologi, Naturhistoriska riksmuseet
Jenny Zimmerman, Phd, universitetsadjunkt i miljöteknik, Mittuniversitetet
Mikael Klintman, professor i sociologi, Lunds universitet
Tuomo Kolehmainen, Förste assistent, Naturhistoriska riksmuseet
Ulrika Nilsson, professor i analytisk kemi, Stockholms universitet
Ellen Boije af Gennäs Erre, forskningsassistent, Lunds universitet
Gunvi Lindberg, förste assistent, Naturhistoriska riksmuseet
Irene Bisang, förste intendent, Naturhistoriska riksmuseet
Markus Ahola, förste intendent, Naturhistoriska riksmuseet
Victor Passanha, doktorand, Stockholms universitet
Birgitta Schwartz, professor i företagsekonomi, Stockholms universitet
Sofia Cele, docent i kulturgeografi, Uppsala universitet
Ian Henshaw, förste assistent, Naturhistoriska riksmuseet
Pollyanna von Knorring, vetenskaplig illustratör, Naturhistoriska riksmuseet
Otto Hermelin, docent i geologi, Stockholms universitet
Erik Lindblom, specialist tillstånds- och miljöprövningar, IVL Svenska Miljöinstitutet
Nadja Sörgärde, universitetslektor företagsekonomi, Lunds universitet
Honor C Prentice, professor emerita, växtekologi och systematik, Lunds universitet
Martin Sköld, docent i statistik, Naturhistoriska riksmuseet och Stockholms universitet
Svante Björck, professor emeritus, Lunds universitet
Martin Irestedt, docent i zoologi, Naturhistoriska riksmuseet
Anders Hallqvist, lektor i pedagogik vid Linköpings universitet
Hanna Setterberg, forskare, Handelshögskolan i Stockholm
Emmy Iwarsson, forskningsassistent, Beijerinstitutet
Carl Regnéll, postdoktor i Glacialgeologi, Stockholms universitet.
Elin Sporrong, doktorand i Informationssamhället, Stockholms universitet
Stefan Tengblad, professor i Human Resource Management, Göteborgs universitet
Maria Ågren, professor i historia, Uppsala universitet
Sasha Quahe, forskningsassistent, Kungliga vetenskapsakademin
Mariana Pires Braga, postdoktor i ekologi, Sveriges lantbruksuniversitet
Veronika AJohansson, Node Manager, Naturhistoriska riksmuseet
Patrik Hernwall, docent, Stockholms universitet
Daniel Metcalfe, professor, Umeå universitet
Anne-Marie Tillman, professor emerita, Chalmers tekniska högskola
Therese Lindahl, forskare, Beijerinstitutet
Alexis Brandeker, docent i astronomi, Stockholms universitet
Josefin Palm, doktorand i sociologi, Linnéuniversitetet
Adam Nyström, doktorand i sociologi, Linnéuniversitetet
Jennifer Newall, doktorand i naturgeografi, Stockholms universitet
Clàudia Figueras, doktorand i Informationssamhället, Stockholms universitet
Anna-Klara Lindeborg, forskningsrådgivare, Sveriges lantbruksuniversitet
Lotte Schack, doktorand i sociologi, Göteborgs universitet
Johan Gars, forskare, Beijerinstitutet
Karl Hillman, docent i miljövetenskap, Högskolan i Gävle
Justine Ramage, doktor i naturgeografi, Stockholms universitet
Aage Sandqvist, professor emeritus, Stockholms universitet
Cecilia Waldenström, forskare i landsbygdsutveckling, Sveriges lantbruksuniversitet
Annette Stenberg, gruppchef verksamhetsstöd, KTH
Knut-Håkan Jeppsson, forskare, Sveriges lantbruksuniversitet
Margarita Cuadra, forskare, Sveriges lantbruksuniversitets
Åsa Wettergren, professor, Göteborgs universitet
Johanna Finnholm, doktorand i arbetsvetenskap, Göteborgs universitet
Veronica Grönlund, doktorand i sociologi, Göteborgs universitet
Magnus Ljung, statskonsulent i rådgivning, Sveriges lantbruksuniversitet
Sonja Viljamaa, doktorand i skogsgenetik och växtfysiologi, Sveriges lantbruksuniversitet
Lon Hansson, doktorand inom människa-datorinteraktion och hållbarhet, Stockholms universitet
Björn Helander, senior forskare, Naturhistoriska riksmuseet
Viktor Andersson, doktorand i atmosfärsvetenskap, Göteborgs universitet
Karl Asp, Lektor i musikpedagogik, Kungliga musikhögskolan
Patrick Crill, professor emeritus i biogeokemi, Stockholms universitet
Kalyan Mitra, doktorand, Göteborgs universitet
Marina Queiroz, universitetsadjunkt i landskapsarkitektur, Sveriges lantbruksuniversitet
Stefan Jansson, professor i växters cell- och molekylärbiologi, Umeå universitet
Lars Linder, universitetsadjunkt geografi, Högskolan Dalarna
Johannes Hanson, professor i molekylär växtfysiologi, Umeå universitet
Mona Bonta Bergman, kommunikatör, Sveriges lantbruksuniversitet
Megan Rådesjö, doktorand i samhällsvetenskap, Göteborgs universitet
Lakin Anderson, doktorand inom företagsekonomi, organisationer och hållbarhet, Uppsala universitet
Anna Bergek, professor i innovationssystem och teknikpolitik, Chalmers tekniska högskola
Rolf Lidskog, professor i sociologi, Örebro universitet
Yashar Mahmud, post-doc, School of Health and Welfare, Jönköping University
Torun Wallgren, forskare, Husdjursagronom, Sveriges lantbruksuniversitet
Mats Alvesson, professor i företagsekonomi, Lunds universitet
Stefano Manzoni, senior lecturer in ecohydrology, Stockholms universitet
Örjan Sjöberg, professor i ekonomisk geografi, Handelshögskolan i Stockholm
Åsa Arrhenius, Dr i miljövetenskap, Göteborgs universitet
Ida-Maja Hassellöv, bitr professor i maritim miljövetenskap, Chalmers tekniska högskola
Julia Kukulies, doktorand i klimat- och atmosfärsvetenskap, Göteborgs universitet
Per Stenberg, lektor i genetik, Umeå universitet
Malin Planting, kommunikatör, Sveriges lantbruksuniversitet
Jan Darpö, emeritus professor, Uppsala universitet
Mats Jutterström, forskare, Handelshögskolan i Stockholm
Gunilla Krantz, professor, Göteborgs universitet
Magnus Lindskog, docent i onkologi, Uppsala universitet
Johannes Måsviken, doktorand, Stockholms universitet
Leneisja Jungsberg, seniorforskare, Nordregio
Hanna Uddbäck, doktor arbetsvetenskap, Högskolan i Borås och Malmö universitet
Magnus Andersson, docent medie- och kommunikationsvetenskap, Lunds universitet
Jan Holmbäck, affilierad forskare, Stockholms universitet
Jakob Kihlberg, forskare, Uppsala universitet
Kristoffer Ekberg, forskare, Chalmers tekniska högskola
Linda Paxling, forskare i digital kriskommunikation, Malmö universitet
Johan Berglund, docent, Handelshögskolan i Stockhol
Staffan Schmidt, lektor design i teori och praktik, Malmö universitet
Malin Bäckman, doktorand i miljökommunikation, Sveriges lantbruksuniversitet
Niklas Schultz, senior forskare, Karolinska Institutet
Therese Flink, forskningsassistent, Naturhistoriska Riksmuseet
Mats Olsson, professor emeritus markvetenskap, Sveriges lantbruksuniversitet
Patrick Eriksson, professor i global miljömätteknik, Chalmers tekniska högskola
Torbjörn Stjernberg, professor emeritus, Handelshögskolan vid Göteborgs universitet
Jasmine Zhang, postdok, Sveriges lantbruksuniversitet
Marika Nestor, docent i biomedicinsk strålningsvetenskap, Uppsala universitet
Bo Johannesson, 1:e forskningsingenjör, Göteborgs universitet.
Claes Fransson, professor i astrofysik, Stockholms universitet
Börje Ljungberg, senior professor i Urologi, Umeå universitet
Stellan Marklund, professor emeritus i Miljökemi vid Umeå universitet
Johan Boman, professor emeritus i atmosfärsvetenskap, Göteborgs universitet
Jenny Ask, forskare & miljöanalytiker, Umeå universitet
Pär Flodin, doktor i kognitiv neurovetenskap, Karolinska Institutet
Magnus Näslund, universitetslektor i astronomi, Stockholms universitet
Lasse Lychnell, affilierad forskare i företagsekonomi, Handelshögskolan i Stockholm
Roger Herbert, lektor i hydrologi, Uppsala universitet
Gösta Alfvén, docent pediatrik, Karolinska Institutet
Per-Anders Svärd, lektor i samhällskunskap, Örebro universitet
Johnny Schimmel, forskare, Sveriges lantbruksuniversitet
Marianne Dahlén, docent i rättshistoria, Uppsala universitet
Erik Fahlbeck, senior rådgivare, KTH
Lisa Mattsson, doktorand Energi- och miljösystem, Karlstads universitet
Stefan Wastegård, professor i kvartärgeologi, Stockholms universitet
Johan Woxenius, professor i företagsekonomi, Göteborgs universitet
Eleonor Marcussen, forskare i historia, Linnéuniversitetet
Jana Johansson, forskare i miljökemi, Stockholms universitet
Elisabeth Persson, lektor, Sveriges lantbruksuniversitet
Viktor Skyrman, doktorand, Handelshögskolan i Stockholm
Ulrich Häussermann, professor i oorganisk kemi, Stockholms universitet
Maria Skeppstedt, forskningsingenjör, Uppsala universitet
Filip Wijkström, docent i företagsekonomi, Handelshögskolan i Stockholm
Agneta Häll, doktorand, Göteborgs universitet
Lars Ericson, professor emeritus, ekologisk botanik, Umeå universitet
Linda Wedlin, professor i företagsekonomi, Uppsala universitet
Klas Blomgren, professor, Karolinska Institutet
Annica Ekman, professor i meteorologi, Stockholms universitet
Marita Flisbäck, professor i sociologi, Högskolan i Borås
Kerstin Sahlin, professor i företagsekonomi, Uppsala universitet
Linnea Hanell, forskare i nordiska språk, Stockholms universitet
Anna Åberg, docent teknikens ekonomi och organisation, Chalmers Tekniska Högskola
Annika Egan Sjölander, professor, medie- och kommunikationsvetenskap, Umeå universitet
Ola Olsson, lektor i bevarandebiologi, Lunds universitet
Fredrik Nilsson, professor i förpackningslogistik, Lunds universitet
Axel Jensen, doktorand i evolutionsbiologi, Uppsala universitet
Susanne Sweet, docent, Handelshögskolan i Stockholm
John Larsson, doktorand i industriell produktionsledning, KTH
Sara Häggström, doktorand i molekylär växtfysiologi, Umeå universitet
Annika Johansson, forskningssamordnare, Umeå universitet
Tove Mattsson, doktorand i pedagogik, Linköpings universitet
Patrik Berander, universitetslektor i datavetenskap, Malmö universitet
Anders Dahlner, forskare, Lunds universitet
Linda Soneryd, professor, Göteborgs universitet.
Hans Persson, professor emeritus i rotekologi, Sveriges lantbruksuniversitet
Tom Nilsson, Lektor i statsvetenskap, Malmö universitet
Sophie Nachemson-Ekwall, forskare i social finansiering och bolagsstyrning, Handelshögskolan i Stockholm
Lill Eilertsen, doktorand i biologi, Sveriges lantbruksuniversitet
Angelica Wågström, doktorand i energi och klimat, Chalmers tekniska högskola
Mimmi Barmark, lektor i sociologi, Lunds universitet
Peter Bentzer, professor i anestesi och intensivvård, Lunds universitet
Lars Eklundh, professor i naturgeografi, Lunds universitet
Stefan Olin, doktor i naturgeografi, Lunds universitet
Tomas Persson, docent i matematik, Lunds universitet
Jonas Åkerman, docent i Naturgeografi och Ekosystemvetenskaper, Lunds universitet
Patrik Vestin, doktor i naturgeografi och ekosystemvetenskap, Lunds universitet
Jessica Lagerstedt Wadin, docent i innovationsteknik, Lunds universitet
Erik Thomson, universitetslektor i Kemi, Göteborgs universitet
Lina Eklund, forskare i Naturgeografi och Ekosystemvetenskap, Lunds universitet
Marko Scholze, docent i Naturgeografi och Ekosystemvetenskap, Lunds universitet
Maria von Post, doktor i zooekologi, Lunds universitet
Klara Broman, programmerare, Lunds universitet
Rachid Oucheikh, postdoc i Naturgeografi och Ekosystemvetenskap, Lunds universitet
Lars Harrie, professor, Naturgeografi och ekosystemvetenskap, Lunds universitet
Olof Kolte, universitetslektor i Industridesign, Lunds universitet
Maria Rappfors, HR-specialist och hållbarhetsstrateg, Högskolan Dalarna
Zhengyao Lu, doktor i Meteorologi, Lunds universitet
Hannele Tuominen, professor i skoglig växtfysiologi, Sveriges lantbruksuniversitet
Lennart Salomonsson, professor emeritus, Sveriges lantbruksuniversitet
Annemarie Eckes-Shephard, postdoc i Naturgeografi och Ekosystemvetenskap, Lunds universitet
Camilla Forsberg, universitetslektor i Pedagogik, Linköpings universitet
Frans-Jan WParmentier, docent i Naturgeografi och Ekosystemvetenskap, Lunds universitet
Harry Lankreijer, universitetslektor Naturgeografi och Ekosystemvetenskap, Lunds universitet
Ola Norrman Eriksson, professor i miljöteknik, Högskolan i Gävle
Ulrika Persson-Fischier, adjunkt och excellent lärare, Uppsala universitet
Antje Gärtner, doktorand i Naturgeografi och Ekosystemvetenskap, Lunds universitet
Giulia Vico, universitetslektor i växtekologi, Sveriges lantbruksuniversitet
Anna Högberg, universitetsadjunkt i miljöteknik, Högskolan i Gävle
Bodil Hernroth, senior professor, Högskolan Kristianstad
Frida Bender, docent i meteorologi, Stockholms universitet
Sara Brogaard, universitetslektor Hållbarhetsvetenskap, Lunds universitet
Hans Liljenström, professor i biometri, Sveriges lantbruksuniversitet
Ylva Ran, postdoktor i hållbara livsmedelssystem, Sveriges lantbruksuniversitet
Oscar Lagnelöv, doktorand i elfordon, Sveriges lantbruksuniversitet
Linus Engstam, doktorand i bio- och vätgassystem, Sveriges lantbruksuniversitet
Amir Rashid, professor in manufacturing, KTH
Wenxin Zhang, doktor i naturgeografi, Lunds universitet
Johan Colding, professor i miljövetenskap, Högskolan i Gävle/Beijerinstitutet för Ekologisk Ekonomi
Daniel Danevad, doktorand i energisystem, Högskolan i Gävle
Pernilla Tidåker, docent, Sveriges lantbruksuniversitet
Stefan Skoglund, doktorand, Sveriges lantbruksuniversitet
Hanna Bach, doktorand i kulturgeografi, Lunds universitet
Leif Pihl, professor emeritus, Marin Ekologi, Göteborgs universitet
Andreas Persson, docent i naturgeografi, Lunds universitet
Patrik Henriksson, forskare, Stockholms universitet/Beijerinstitutet
Göran Lindbergh, professor i kemiteknik, KTH
Carl-Magnus Mörth, professor i geokemi, Stockholms universitet
Joakim Langner, docent meteorologi, SMHI
Johanna Dahlin, biträdande lektor i kultur och samhälle, Linköpings universitet
Sofia Smolle, doktorand i socialt arbete, Mittuniversitetet
Hanna Marsh, doktorand i naturgeografi, Lunds universitet
Hanna Karlsson Potter, forskare, Sveriges lantbruksuniversitet
Jonas Fredriksson, doktorand i geokemi, Stockholms universitet
Helena Ullgren, specialistsjuksköterska, medicine doktor, Karolinska comprehensive Cancer center
Linda Hartman, universitetslektor i matematisk statistik, Lunds universitet
Anna Runemark, docent och biträdande lektor i biodiversitet vid Lunds universitet
Alessandro Saffiotti, professor i datavetenskap, Örebro universitet
Hans Chen, forskare i meteorologi och atmosfärsvetenskap, Lunds universitet
Martin Jarenmark, doktor oorganisk kemi, Lunds universitet
Johanna Bergman Lodin, forskare i landsbygdsutveckling, Sveriges lantbruksuniversitet
Catrin Johansson, professor i organisationers kommunikation, Mittuniversitetet
Tristan Bakx, doktorand i Naturgeografi och Ekosystemvetenskap, Lunds universitet
Arndt Meier, forskningsingenjör, Lunds universitet
Tim Daw, docent i Sustainability Science, Stockholm Resilience Centre, Stockholms universitet
Mirva Eriksson, forskare vid Material och miljökemi, Stockholms universitet
Klas Flärdh, professor i mikrobiologi, Lunds universitet
Margareta Steén, docent, Sveriges lantbruksuniversitet
Jean-Nicolas Poussart, adjunkt i Naturgeografi och Ekosystemvetenskap, Lunds universitet
Erik Grönlund, docent i ekoteknik och miljövetenskap, Mittuniversitetet
Thomas Holst, forskare, naturgeografi och ekosystemvetenskap, Lunds universitet
Sara Gabrielsson, lektor i Hållbarhetsvetenskap, Lunds universitet
Farzana Bashiri, doctoral student in Research Policy, Lunds universitet
Maria Deldén, lektor i pedagogiskt arbete, Högskolan Dalarna
Olle Jilkén, doktorand i företagsekonomi, Stockholms universitet
Karl Samuelsson, postdoktor i miljövetenskap, Högskolan i Gävle
Raine Isaksson, docent kvalitetsteknik, Uppsala universitet
Caroline Nilsson, doktorand i miljövetenskap, Högskolan i Gävle
Milad Pourdanandeh, doktorand i marin ekologi, Göteborgs universitet
Åsa Svensson, lektor i folkhälsovetenskap, Mittuniversitetet
Anna Gustavsson, forskningsingenjör i molekylärbiologi, Umeå universitet
Carina Johansson, forskningsingenjör, Geologiska vetenskaper, SU
Anders Berg, lektor i kemididaktik, Umeå universitet
Anna Lodén, doktorand i naturvetenskapernas didaktik, Umeå universitet
David Ljungberg, forskare hållbara transportsystem, Sveriges lantbruksuniversitet
Anna Stenberg Sandström, miljösamordnare, Uppsala universitet
Tobias Alfvén, docent, global barnhälsa, Karolinska Institutet
Ulrika Eriksson, forskare i miljökemi, Örebro universitet
Björn Palm, professor i Energiteknik, KTH
Sara Gottschalk, doktorand i design, Linnéuniversitetet
Steven Hartman, professor, Executive Director, BRIDGES Sustainability Science Coalition Sweden
Johan Nord, programmerare, Lunds universitet
Aleksis Pirinen, doktor i maskininlärning, RISE
Maximilian Schulte, doktorand i klimatpåverkan från skogsindustri, Sveriges lantbruksuniversitet
Mette Anthonsen, coach, Handelshögskolan vid Göteborgs universitet
Lisa Zakrisson, doktorand, Sveriges lantbruksuniversitet
Daniel Böckin, PhD, miljösystemanalys, Chalmers
Hans Ekbrand, lektor i sociologi, Göteborgs universitet
Petra Carlsson, professor i systematisk teologi, Enskilda högskolan Stockholm
Mikael Winberg, professor i naturvetenskapens didaktik, Umeå universitet
Ida Simonsson, doktor i systematisk teologi, Enskilda högskolan Stockholm
David Lindblom, forsknings- och utvecklingsingenjör, RISE
Olof Mogren, AI-forskare, RISE
Emma Sjöström, forskare, Misum, Handelshögskolan i Stockholm
Ellinor Spörndly-Nees, forskare, Statens Veterinärmedicinska Anstalt
Thomas Kazen, professor i bibelvetenskap, Enskilda Högskolan Stockholm
Kristina Tryselius, adjunkt i vårdvetenskap, Linnéuniversitetet
Kjell-Åke Nordquist, professor, Enskilda Högskolan Stockholm
Fredrik Seltman, doktorand i systematisk teologi, Enskilda Högskolan Stockholm
Barbara Schröter, forskare, Lund University Centre for Sustainability Studies
Sune Fahlgren, docent Enskilda Högskolan Stockholm
Joakim Romson, forskningsingenjör i biogeokemi, Stockholms universitet
Clara Taripanah, doktorand i sociologi, Linnéuniversitetet
Peder Zandén Kjellén, doktorand Miljövetenskap, Högskolan i Gävle
Hanna Stenström, docent, högskolelektor, Enskilda Högskolan Stockholm
Christina Fredengren, professor, Uppsala universitet
Flintull Annica Eriksson, nationalekonom, IVL Svenska Miljöinstitutet
Allan Rasmusson, professor i biologi, Lunds universitet.
Nina Wormbs, professor i teknikhistoria, KTH
Kamilla Skarström Hinojosa, lektor i religionsvetenskap, Göteborgs universitet
Thomas Arentzen, forskare i grekiska, Uppsala universitet
Kristin Thored, miljökoordinator, Sveriges lantbruksuniversitet
Lars G.M. Pettersson, professor i Teoretisk kemisk fysik, Stockholms universitet
Michael Thuné, professor emeritus, IT, Uppsala universitet
Anders Nilsson, professor i kemisk fysik, Stockholms universitet
Ole Hultmann, lektor, Psykologiska institutionen, Göteborgs universitet
Stephan Barthel, professor miljövetenskap, Högskolan i Gävle
Sofia Backåberg, lektor i vårdvetenskap, Linnéuniversitetet, Växjö
Chiara Lenza, lektor, Linnéuniversitetet
Mauro Caporuscio, professor i datavetenskap, Linnéuniversitetet
Josef Pallas, professor i företagsekonomi, Uppsala universitet
Maria Ahnlund, forskningsingenjör i bioteknik, Sveriges lantbruksuniversitet
Rosita Brolin, lektor och forskare i hälso- och vårdvetenskap, Linnéuniversitetet och Nationellt kompetenscentrum anhöriga
Charlotta Zettervall, lektor i socialt arbete, Malmö universitet
Jessika Hagberg, docent i miljökemi, Örebro universitet
Anna Carin Nyberg, adjunkt i ämnesdidaktik, Stockholms universitet
Annelie Björkhagen, lektor i socialt arbete, Malmö universitet
Eskil Rydhe, forskare i matematik, Lunds universitet
Angelica Wågby Gräfe, doktorand i socialt arbete, Malmö universitet
Pernilla Malmer, senior rådgivare, Stockholm Resilience Center, Stockholms universitet
Karin Edberg, biträdande lektor, Tema Teknik och Social Förändring, Linköpings universitet
Terese Nilsson, doktorand medicinska vetenskaper, Örebro universitet
Börje Sellergren, professor i Biomedicinsk Teknologi, Malmö universitet
Jennifer Kearey, förste assistent, biolog, Naturhistoriska Riksmuseet
Lotta Wendel, lektor i medicinsk rätt, Malmö universitet
Giorgio Parlato, forskningsassistent, Kungliga Vetenskapsakademien
Jenny Ericson, klinisk lektor, Högskolan Dalarna
Finnur Magnusson, professor i socialt arbete, Malmö universitet
Tim Bjermo, föreläsare i Kvartärgeologi, Lunds universitet
Dan Hammarlund, professor i kvartärgeologi, Lunds universitet
Caroline Ferngren, universitetsadjunkt socialt arbete, Malmö universitet
Cindy Lizeth Urueña, doktorand i geologi, Lunds universitet
Per-Gunnar Andreasson, prof emeritus geologi, Lunds universitet
Klas Ytterbrink Nordenskiöld, doktorand inom klinisk medicin, Stockholm
Kristofer Årestedt, professor i vårdvetenskap, Linnéuniversitetet
Catharina Gustavsson, docent medicinsk vetenskap, Uppsala universitet
Caroline Björnerås, forskare, Lunds universitet
Åsa Wallin, forskningsingenjör, Lunds universitet
Tommy Eriksson, professor i farmakologi, Malmö universitet
Tony Hansson, professor i kemisk fysik, Stockholms universitet
Ulrika Björklund, bibliotekarie, Lunds universitet
Björn Österberg, doktorand och läkare, Karolinska Institutet
John Stigmar, universitetsadjunkt, Malmö universitet
Justus Just, forskare i fysik, Lunds universitet
Glenn Sjöstrand, Lektor i sociologi, Linnéuniversitetet
Emma Lord, kommunikatör, Lunds universitet
Eskil Fredriksson, utbildningsadministratör, Lunds universitet
Gabriele Kalus, intendent, Lunds universitet
Linnea Lindh, doktorand i kemisk fysik, Lunds universitet
Isak Lindhé, forskningsingenjör, Lunds universitet
Stephen Molloy, forskningsingenjör, Lunds universitet
Lin Zhu, forskare, Lunds universitet
Kajsa Sigfridsson Clauss, forskare, Lunds universitet
Áureo Freitas, forskningsingenjör, Lunds universitet
Jutta Holst, forskare, Lunds universitet
Peter Sondhauss, forskningsingenjör, Lunds universitet
Håkan Wernersson, universitetslektor produktutveckling och innovation, Malmö universitet
Marjolein Thunnissen, Life Science Direktör, Lunds universitet
Erik Mårsell, forskningsingenjör, Lunds universitet
Karina Thånell, forskare, Lunds universitet
Marco Leorato, mjukvaruutvecklare, Lunds universitet
Balasubramanian Thiagarajan, forskare, Lunds universitet
Malin Lindahl, universitetslektor i bildpedagogik, Linnéuniversitetet
Erika Andersson, doktorand i fysikalisk kemi, Lunds universitet
Robin Sjökvist, doktorand i materialkemi, Lunds universitet
Mikelis Marnauza, doktorand i materialkemi, Lunds universitet
Elin Spangenberg, kvalificerad handläggare, Sveriges lantbruksuniversitet
Tianyi Hu, doktorand i materialkemi, Lunds universitet
Erna Danielsson, professor i sociologi, Mittuniversitetet
Lachlan Fetterplace, forskare, Sveriges lantbruksuniversitet
Alexander Björling, forskare, Lunds universitet
Per Bengtson, projektledare, Sveriges lantbruksuniversitet
Johan Gärde, docent i religionssociologi, Marie Cederschiöld högskola
Åsa Kneck, docent, med Dr, leg sjuksköterska, Marie Cederschiöld högskola
Anders Nilsson, upphandlare, Lunds universitet
Aleksandar Mitrovic, forskningsingenjör, Lunds universitet
Johanna Paulsson, forskningsingenjör, Lunds universitet
Elin Taube, bitrlektor vårdvetenskap, Malmö universitet
Patrik Salmi, eltekniker, Lunds universitet
Lotta Sjögran, doktorand, vårdvetenskap, Malmö universitet
Esko Kokkonen, forskare, Lunds universitet
Layla Khairallah, universitetsadjunkt i socialt arbete och sexologi, Malmö universitet
Per-Anders Tengland, professor i hälsa och samhälle, Malmö universitet
Jesper Schwarz, doktorand i organisk kemi, Lunds universitet
Fiona Björling, professor emerita i slaviska språk, Lunds universitet
Eva Cronquist, lektor i bildpedagogik, Linnéuniversitetet
Andreas Larsson, universitetslektor, Mittuniversitetet
Karin von Greyerz, doktorand i hållbara livsmedelssystem, Sveriges lantbruksuniversitet
Alexei Preobrajenski, forskare, Lunds universitet
Christina Bjerkén, biträdande professor i materialvetenskap, Malmö universitet
Sabine Gruber, professor socialt arbete, Mittuniversitetet
Henrique Caiafa Duarte, forskningsingenjör, Lunds universitet
Ulf Johansson, forskare, Lunds universitet
Magnus Hörling, forskningsingenjör, Lunds universitet
Jörgen Ekman, docent/universitetslektor i fysik, Malmö universitet
Sven Lukas, universitetslektor i glacialgeologi, Lunds universitet
Nina Taslaman, lektor i diskret matematik, Malmö universitet
Joacim Martinsson, utvecklingsstrateg, Linnéuniversitetet
Hanno Perrey, forskare i neutronfysik, Lunds universitet
Peter Hambäck, professor i ekologi, Stockholms universitet
Agnes Karlsson, lektor och docent i marin ekotoxikologi, Stockholms universitet
Ingemar Jönsson, professor i teoretisk och evolutionär ekologi, Högskolan Kristianstad
Jonatan Fast, doktorand i fasta tillståndets fysik, Lunds universitet
Jacob Blomqvist, universitetslektor i fysik, Malmö universitet
Torun Elsrud, lektor socialt arbete, docent sociologi, Linnéuniversitetet
Klara Suchan, doktorand i kemisk fysik, Lunds universitet
Ulrik Berggren, doktorand i trafik och väg, LTH/Lunds universitet
Johan Wikström, doktorand i ekotoxikologi, Stockholms universitet
Calle Preger, postdoktor i aerosolteknik, Lunds universitet
Cheryl Sjöström, forskarskola koordinator, Lunds universitet
Magnus Larsson, näringslivskoordinator, Lunds universitet
Ola Kronkvist, lektor i polisvetenskap, Linnéuniversitetet
Ekaterina Chertkovskaya, forskare och projektkoordinator, Lunds universitet
Jesper Ström, forskningsingenjör, Stockholms universitet
Scarlett Szpryngiel, forskare, Sveriges lantbruksuniversitet
Lasse Lindström, forskare, Statsvetenskap, Stockholms universitet
Valentin Vogl, doktorand, Miljö- och energisystem, Lunds universitet
Mirjam Lindberg, forskningsingenjör, Lunds universitet
Peter Fredman, professor, turismvetenskap, Mittuniversitetet
Fredrik Santoft, forskare i klinisk psykologi, Karolinska Institutet
Rachel A Foster, forskare, Stockholms universitet
Ditte Marie Christiansen, doktorand i ekologi och evolution, Stockholms universitet
Julie Garrison, forskare i mikrobiell mångfald, Södertörns högskola
Anna Arvidsson, universitetsadjunkt, Hälsa och samhälle, Malmö universitet
Sven Bernesson, forskare, Sveriges lantbruksuniversitet
Minchao Wu, forskare, Lunds universitet
Benjamin Jones, doktorand, Stockholms universitet
Stefan Carlson, forskare, Lunds universitet
Nils Rodhe, allmänläkare, PhD, Uppsala universitet
Gert Pettersson, doktor i geologi, Lunds universitet
Anders Lindroth, professor emeritus i naturgeografi, Lunds universitet
Susanne Kratzer, forskare, Stockholms universitet
Bengt Brülde, professor i praktisk filosofi, Göteborgs universitet
Christian Öhrling, statsgeolog, Sveriges geologiska undersökning
Anna Vikström, docent i pedagogik, Luleå tekniska universitet
Anna Olovsdotter Lööv, lektor i genusvetenskap, Mittuniversitetet
Magnus Hillman, docent, universitetslektor i biomedicin, Lunds universitet
Maricela de la Torre-Castro, professor i naturresurshushållning, Stockholms universitet
Henrik Eckersten, prof.em växtodlingssystem, Sveriges lantbruksuniversitet
Marie-France Champoux-Larsson, docent i psykologi, Mittuniversitetet
Gitte Petersen, lektor i växtsystematik, Stockholms universitet
Felix Roosen-Runge, bitr. universitetslektor i biomedicinsk vetenskap, Malmö universitet
Carola Wingren, professor i landskapsarkitektur, Sveriges lantbruksuniversitet
Ingemar Hansson, forskningsingenjör, Lunds universitet
Julia Wahtra, doktorand i miljöekonomi, Sveriges lantbruksuniversitet
Karl Johan Bonnedahl, docent i företagsekonomi, Umeå universitet
Maxim Vlasov, universitetslektor i företagsekonomi, Umeå universitet
Julia Nordblad, docent i ide- och lärdomshistoria, Uppsala universitet
Annika Lundgren Cronsioe, överläkare i gynekologi/obstetrik, Danderyds sjukhus
Torbjörn Lundgren, medicine doktor, transplantationskirurg, Karolinska Institutet
Elinor Andrén, docent i naturgeografi, Södertörns högskola
Erik Malmqvist, universitetslektor i praktisk filosofi, Göteborgs universitet
Linda Wilhelmsson, lektor pedagogik, Mittuniversitetet
Jonas Wuopio, doktorand molekylär epidemiologi, Karolinska Institutet
Todd Alsing Johansson, doktorand i djuromvårdnad, Sveriges lantbruksuniversitet
Ellika Faust, forskare inom marin bevarande genetik, Göteborgs universitet
Kristina Romare, forskningsingenjör, organisk kemi, Stockholms universitet
Serina Ahlgren, docent, Jordbruk & Livsmedel, RISE Research Institutes of Sweden
Carina Gunnarsson, forskare, RISE Research Institutes of Sweden
Hampus André, forskare i miljösystemanalys, KTH
Henning Blom, prefekt, Institutionen för biologisk grundutbildning, Uppsala universitet
Hannah Lundgren, doktorand i statsvetenskap, Uppsala universitet
Johannes Edvardsson, docent, Geologiska institutionen, Lunds universitet
Linda Liedström, utbildningskoordinator, Linnéuniversitetet
Jonathon Winnel, doktorand i ekologi, Stockholms universitet
Peter Stenvinkel, professor i njurmedicin, Karolinska Institutet
Erik Johansson, docent, Institutionen för Arkitektur och byggd miljö, Lunds universitet
Mathias Milz, biträdande professor i atmosfärsvetenskap, Luleå tekniska universitet
Sara Widén, klinisk adjunkt, Institutionen för klinisk neurovetenskap, Karolinska Institutet
Laura Liuke, adjunkt/doktorand, Arkitektur och byggd miljö, Lunds universitet
Helena Nordenstedt, docent, Institutionen för global folkhälsa, Karolinska Institutet
Ylva Gravenfors, forskare i organisk kemi, Stockholms universitet
Niels Andresen, forskare, Sveriges lantbruksuniversitet
Linus Johansson Holm, doktorand i organisk kemi, Stockholms universitet
Sandesh Kanchugal, postdoktor, Lunds universitet
Jimmy Malmqvist, forskningsingenjör, Lunds universitet
Sieglind Wallner-Hahn, forskare, naturresurser och hållbar utveckling, Uppsala universitet
Ulf Söderlund, professor vid Geologiska institutionen, Lunds universitet
Anna Westin, docent i agrarhistoria, Sveriges lantbruksuniversitet
Max Whitman, doktorand i Miljökommunikation & Naturresurshantering, Uppsala universitet
Martin Forster, PhD Psykologi, Karolinska Institutet
Marie Sundström, doktorand i sociologi, Göteborgs universitet
Hampus Holmström, analytiker, skoglig resurshushållning, Sveriges lantbruksuniversitet
Cecilia Fyring, klinisk adjunkt, klinisk neurovetenskap, Karolinska Institutet
Johanna Ivarsson, universitetsadjunkt i socialt arbete, Malmö universitet
Johan Höglund, professor i engelska, Linnéuniversitetet
Malin Espersson, universitetslektor, Inst för tjänstevetenskap, Lunds universitet
Riccardo Bommarco, professor vid Institutionen för Ekologi, Sveriges lantbruksuniversitet
Anna-Karin Westman, universitetslektor i naturvetenskapernas didaktik, Mittuniversitetet
Åsa Eriksson, leg psykolog, med dr, programdirektor, Karolinska Institutet
Olle Korsgren, professor i transplantationsimmunologi, Uppsala universitet
Blaze Horn, forsknings- och kommunikationsassistent, Handelshögskolan i Stockholm
Richard Gyllencreutz, forskare i maringeologi, Stockholms universitet
Camilla Andersson, forskare i design, genus och hållbarhet, Chalmers
Ida-Maria Blåhed, postdoktor i miljövetenskap, Umeå universitet
Stefan Gustafsson, lektor i tillämpad matematik, Malmö universitet
Tove Wahlund, leg psykolog, forskare i psykologi, Karolinska institutet
Peter Wingård, palynolog, Nordiska riksmuséet, Stockholm
Veronica Svärd, docent i socialt arbete, Södertörns högskola
Ann Liljas, postdoktor i socialmedicin, Karolinska Institutet
Anna Kågesten, biträdande lektor i global hälsa, Karolinska Institutet
Sara von Bahr Grebäck, projektkoordinator, Karolinska Institutet
Marion Leroutier, forskare, Misum, Handelshögskolan i Stockholm
Rebecca Grudin, leg psykolog, doktorand, Karolinska Institutet
Marianne Bonnert, Med Dr, Leg Psykolog, Centrum för Psykiatriforskning, Karolinska Institutet
Vanja Berggren, leg. sjuksköterska, docent i folkhälsovetenskap, Karolinska Institutet
Åsa Persson, postdoktor i miljömedicinsk epidemiologi, Karolinska Institutet
Karin Båge, doktorand, Karolinska Institutet
Helena Elvén Eriksson, doktor i naturgeografi och ekosystemvetenskap, Lunds universitet
Annika Nordin, docent i miljöteknik, Sveriges lantbruksuniversitet
Ali Hajighasemi, professor i socialt arbete, Södertörns högskola
Ulrika Vinka, forskarassistent, Lunds universitet
Anna Fogdell-Hahn, docent i immunologi, Karolinska Institutet
Anders Olofsgård, docent i nationalekonomi, SITE vid Handelshögskolan i Stockholm
Rolf Andersson, adjunkt i byggteknik, Malmö universitet
Maria Niemi, senior forskningsspecialist, Karolinska Institutet
Emma-Lotta Säätelä, bibliotekarie, Karolinska Institutet
Ylva Spånberger Weitz, lektor i socialt arbete, Södertörns högskola
Maria Kylin, lektor i landskapsarkitektur, Sveriges lantbruksuniversitet
Berit Olofsson, professor i organisk kemi, Stockholms universitet
Svante Bodin, docent i meteorologi, Stockholms universitet
Leif Johansson, professor i berggrundsgeologi, Lunds universitet
Nadina Laurent, studierektor vid logopedprogrammet, Uppsala universitet
Kristina Boréus, professor i statsvetenskap, Uppsala universitet
Susann Baez Ullberg, lektor i kulturantropologi, Uppsala universitet
Elisabeth Långström, FD, utbildningssamordnare, studierektor för biologiutbildningarna, Uppsala universitet
Michael Papenbrock, forskare i kärnfysik, Uppsala universitet
Alex Ljung, adjunkt i industriell teknik, Uppsala universitet
Anna Nikkarinen, leg läkare, doktorand i medicin, Uppsala universitet
Joakim Crona, docent i molekylär onkologi, Uppsala universitet
Jessica Nihlén Fahlquist, docent i praktisk filosofi, lektor i biomedicinsk etik, Uppsala universitet
Petter Hellström, forskare i idé- och lärdomshistoria, Uppsala universitet
Anna T Höglund, professor i vårdetik med genusvetenskaplig inriktning, Uppsala universitet
Anders Björkvall, professor i svenska, Örebro universitet
Thomas Ursby, doktor i molekylär biofysik, forskare, MAX IV-laboratoriet, Lunds universitet
Rikard Enberg, lektor i fysik, Uppsala universitet
Ann-Sofie Lennqvist Lindén, FD statskunskap, lektor i samhällskunskap, Örebro universitet
Jörgen Lennqvist, FD Historia, Örebro universitet
Galia Zamaratskaia, docent i livsmedelsvetenskap, Sveriges lantbruksuniversitet
Bengt G. Karlsson, professor i socialantropologi, Stockholms universitet
Lennart Rolandsson, lektor i teknikdidaktik, Uppsala universitet
Anni Hoffrén, kommunikatör, Sveriges lantbruksuniversitet
Johanna Blomgren, doktorand, Kvinnors och barns hälsa, Karolinska Institutet
Per Jensen, professor i etologi, Linköpings universitet
Jennifer Mack, lektor i arkitekturens teori och historia, KTH
Maria Carlander, projektledare, Uppsala universitet
Joakim Edsjö, professor i teoretisk fysik, Stockholms universitet
Magdalena Elmersjö, docent i socialt arbete, Södertörns högskola
Sara Hultqvist, lektor i socialt arbete, Linnéuniversitetet
André Bryntesson, forskningssamordnare och forskningsassistent i utbildningssociologi, Uppsala universitet
Helena Danielson, professor i biokemi, Uppsala universitet
Lena Gustafsson, professor emerita i naturvårdsekologi, Sveriges lantbruksuniversitet
Jonas Dahl, doktorand, Handelshögskolan Stockholm
Martin Agback, teknisk systemadministratör, Uppsala universitet
Maja Garde Lindholm, samordnare, Uppsala universitet
Hanna Hodacs, universitetslektor i idéhistoria, Uppsala universitet
Maja Bodin, doktor i reproduktiv hälsa, Uppsala universitet
Martín Ávila, professor i design, Konstfack
Johannes Messinger, professor i molekylär biomimetik, Uppsala universitet
Andreas Krause, adjunkt i materialvetenskap, Malmö universitet
Pablo Miranda Carranza, lektor i arkitektur, LTH, Lunds universitet
Malin Johansson, docent i fysikalisk kemi, Uppsala universitet
Marie Chajara Svensson, kommunikatör, Uppsala universitet
Tom Britton, professor i matematisk statistik, Stockholms universitet
Chero Eliassi, landskapsarkitekt, doktorand, KTH
Karl-Olof Bergman, docent i naturvårdsbiologi, Linköpings universitet
Lina Roth, docent i etologi, Linköpings universitet
Tobias K Axelsson, lektor i samhällskunskap, Örebro universitet
Helena Tinnerholm Ljungberg, bitr. lektor, Karolinska Institutet
Elinor Hållén, doktor i teoretisk filosofi, Uppsala universitet
Björn Olsen, professor i infektionssjukdomar, Uppsala universitet
Lars Westerberg, docent i ekologi, Linköpings universitet
Gustav Westberg, docent i svenska språket, Örebro universitet
Adrià Carbonell, universitetsadjunkt, KTH
Anna Eklöf, biträdande professor i teoretisk ekologi, Linköpings universitet
Stina Johansson, professor emerita i socialt arbete, Umeå universitet
Per Milberg, adjungerad professor i ekologi, Linköpings universitet
Linda Andersson Burnett, forskare i idé- och lärdomshistoria, Uppsala universitet
Meike Schalk, docent i stadsbyggnad, KTH
Florence Fröhlig, forskare i etnologi, Södertörn högskolan
Carolyn Faithfull, forskare i ekologi, Sveriges lantbruksuniversitet
Anna Livia Vørsel, doktorand i arkitekturens teori och historia, KTH
Shivesh Karan, postdoc i energi och teknik, Sveriges lantbruksuniversitet
Sara Persson, postdoktor i företagsekonomi, Södertörns högskola
Niclas Almén, specialistpsykolog, doktorand i psykologi, Mittuniversitetet
Martin Emanuel, forskare, Inst för samhällsplanering och miljö, KTH
Maximilian ST Wanner, doktorand i statsvetenskap, Uppsala universitet
Anton Ahlén, doktorand i statsvetenskap, Uppsala universitet
Carl Johan Franzén, bitr professor i bioreaktionsteknik, Chalmers tekniska högskola
Lovisa Svensson, kommunikatör, Uppsala universitet
Johanna Söderström, lektor i statsvetenskap, Uppsala universitet
Sandra Håkansson, doktorand i statsvetenskap, Uppsala universitet
Oskar Berggren, doktorand i statsvetenskap, Uppsala universitet
Welat Songur, universitetslektor, Institutionen för samhällsvetenskaper, Södertörn högskola
Anders Sjögren, universitetslektor i statsvetenskap, Uppsala universitet
Verena Siewers, forskningsprofessor, Chalmers tekniska högskola
Jan Szulkin, doktorand i statsvetenskap, Uppsala universitet
Maria Nordbrandt, forskare i statsvetenskap, Uppsala universitet
Robin Rönneke Belfrage, doktorand i statsvetenskap, Uppsala universitet
Markus Holdo, bitr lektor i statsvetenskap, Lunds universitet
Angelica Ardehed, senior forskningsingenjör, Chalmers tekniska högskola
Johanna Pettersson, forskare i statsvetenskap, Uppsala universitet
Aleksej Zelezniak, associate professor, Chalmers tekniska högskola
Jonas Ravn, postdoktor i Industriell Bioteknologi, Chalmers tekniska högskola
Jenny Jansson, lektor i statsvetenskap, Uppsala universitet
Patrick Wennström, doktorand i freds- och konfliktforskning, Uppsala universitet
Emma Elfversson, biträdande lektor i statsvetenskap, Uppsala universitet
Emelie Karlsson, doktorand i statsvetenskap, Uppsala universitet
Isa Doverbratt, forskningsingenjör, Lunds universitet
Maurizio Mormino, doktorand i Industriell Bioteknologi, Chalmers tekniska högskola
Linnea Tillema, forskare i idé- och lärdomshistoria, Uppsala universitet
Kameshwara Venkata Ramana Peri, doktorand i Industriell Bioteknologi, Chalmers tekniska högskola
Jacob Orrje, forskare i idé- och lärdomshistoria, Uppsala universitet
Violette Doublet, postdoktor i växtekologi, Uppsala universitet
Erik Gudmunds, doktorand i biologi, Uppsala universitet
Yvonne Meyer-Lucht, förste forskningsingenjör Växtekologi och Evolution, Uppsala universitet
Adrian Forsythe, postdoktor i zoologi, Uppsala universitet
Jennifer Anderson, forskare i Systematisk biologi, Uppsala universitet
Lars Bengtsson, professor Industriell Ekonomi, Lunds universitet
Jake Leyhr, doktorand i Evolution och Utvecklingsbiologi, Uppsala universitet
Nina Hollfelder, postdoktor i Humanevolution och Genetik, Uppsala universitet
Liam Heffernan, postdoktoral forskare, Uppsala universitet
Petter Birger Madsen, doktorand i biologi, Uppsala universitet
Philipp Kaufmann, doktorand i biologi, Uppsala universitet
Linnéa Smeds, doktorand i biologi, Uppsala universitet
Tobias Andermann, bitr. universitetslektor, Uppsala universitet
Fredrik Hägneryd, eltekniker, Lunds universitet
Vaishali Katju, Professor of Evolutionary Biology, Uppsala University
Birgitta Evengård, senior professor infektionssjukdomar, Umeå universitet
Christer Thomsen, forskare vid Livsmedelsvetenskap/Biologi och bioteknik, Chalmers tekniska högskola
Jacob Höglund, professor i zoologisk bevarandebiologi, Uppsala universitet
Christos Skrekas, doktorand i syntetisk biologi, Chalmers Tekniska Högskola
Ellen Gustafsson, doktorand i marknadsföring, Handelshögskolan vid Göteborgs universitet
Karin Wendin, professor mat- och måltidsvetenskap, Högskolan Kristianstad
Arild Husby, docent i evolutionsbiologi, Uppsala universitet
Agata Tarczykowska, doktorand i cellbiologi, Chalmers tekniska högskola
Nina Sletvold, professor i biologi, Uppsala universitet
Joachim Jansen, postdoc I limnologi, Uppsala universitetet
Ingrid Ahnesjö, professor i biologi med inriktning zooekologi, Uppsala universitet
Johan Bengtsson-Palme, forskarassistent i mikrobiologi, Chalmers Tekniska Högskola
Frank Johansson, professor i zoologisk bevarandebiologi, Uppsala universitet
Stina Malmén, universitetslektor i ekonomisk historia, Stockholms universitet
Martin Larsson, forskningsassistent, Linköpings universitet
Octavio Manuel Palacios-Gimenez, forskare, Uppsala universitet
Peter Engström, professor em i fysiologisk botanik, Uppsala universitet
Johanna L Rönn, forskningsingenjör, Uppsala universitet
Hans Mejlon, museiintendent entomologi, Evolutionsmuseet, Uppsala universitet
Moa S Wranne, postdoc i kemisk biologi, Chalmers tekniska högskola
Monika Tõlgo, doktorand i Industriell Bioteknik, Chalmers tekniska högskola
Simone Zaghen, doktorand i systems biology, Chalmers tekniska högskola
Luciana Gaspar Simoes, doktorand i Humanevolution och Genetik, Uppsala universitet
Douglas G Scofield, bioinformatiker och tillämpningsexpert, Uppsala universitet
Emma Rosengren, doktor i internationella relationer, Stockholms universitet
Joao Campos Costa, forskningsingenjör, Uppsala universitet
Annika Rabo, professor emerita i socialantropologi Stockholms universitet
Karin Norman, professor emerita i socialantropologi, Stockholms universitet
Niklas Selberg, docent i civilrätt, Lunds universitet
Åse Lundh, professor i animaliska livsmedel, Sveriges lantbruksuniversitet
Maria Jansson, professor i genusvetenskap, Örebro universitet
Sabine Sampels, docent i livsmedelsvetenskap, Sveriges lantbruksuniversitet
Cecilia Josefsson, docent i statsvetenskap, Uppsala universitet
Ludvig Norman, docent i statsvetenskap, Stockholms universitet
Emil Sandström, universitetslektor i landsbygdsutveckling, Sveriges lantbruksuniversitet
Simone Moras, doktorand i limnologi, Uppsala universitet
Karl Lundström, forskare, Sveriges lantbruksuniversitet
Lena Gunnarsson, docent i genusvetenskap, Örebro universitet
Pinar Dinc, forskare, Lunds universitet
Ulrik Mårtensson, naturgeografi och ekosystemvetenskap, Lunds universitet
Linda Kumblad, docent i systemekologi, Stockholms universitet
Maria Darwish, doktorand i genusvetenskap, Örebro universitet
Mehdi Abdollahi, docent, Chalmers tekniska högskola
Catharina Sternudd, universitetslektor i arkitektur, Lunds universitet
Emil Edenborg, docent i genusvetenskap, Stockholms universitet
Ferdinando Sardella, docent i religionshistoria, Stockholms universitet
Mattias Frihammar, docent i etnologi, Stockholms universitet
Tove Solander, lektor i genusvetenskap, Stockholms universitet
Helena Hörnfeldt, docent i etnologi, Stockholms universitet
Pia Karlsson Minganti, lektor och forskare i etnologi, Stockholms universitet
Chakad Ojani, affilierad forskare i socialantropologi, Stockholms universitet
Matti Leino, doktor i växtförädling, docent i genetik, Stockholms universitet
Malin Ah-King, docent i genusvetenskap, Stockholms universitet
Ståle Holgersen, docent i kulturgeografi, Örebro universitet
Daniel Koch, docent i Arkitektur, KTH
Nurgül Özbek, forskare, Uppsala universitet
Tuija Hilding-Rydevik, professor emeritus i miljöbedömning, Sveriges lantbruksuniversitet
Gaetan Peaquin, nätverksingenjör, MAX IV Laboratoriet, Lunds universitet
Joakim Kreutz, docent statsvetenskap, Uppsala universitet
Karin Borevi, docent statsvetenskap, Södertörns högskola
Elias Arnér, professor, biokemi, Karolinska Institutet
Bregje van Veelen, forskare, Institutionen för Geovetenskaper, Uppsala universitet
Henrik Ernstson, lektor i urbana hållbarhetsstudier, KTH
Lovisa Högberg, HR-generalist, Uppsala universitet
Dolores Calvo, forskare, Uppsala universitet
Monika Schmitz, professor i jämförande fysiologi, Uppsala universitet
Göran Collste, professor emeritus, tillämpad etik, Linköpings universitet
Linnea Sandell, postdoktor på Institutionen för organismbiologi, Uppsala universitet
Hannes Rolf, postdoktor, Uppsala universitet
Johanna Ohlsson, forskare, Uppsala universitet och lektor, Enskilda Högskolan Stockholm
Benjamin Claréus, doktorand i psykologi, Lunds universitet
Niko Gentile, biträdande universitetslektor, Lunds universitet
David Collste, forskare, Stockholm Resilience Centre, Stockholms universitet
Mikael Boregren, adjunkt Socialt arbete Malmö universitet
Josefina Erikson, docent i Statsvetenskap, Uppsala universitet
Charles Parker, professor i statsvetenskap, Uppsala universitet
Robin Herbert, doktorand i företagsekonomi, Umeå universitet
Lotten Gustafsson Reinius, professor i etnologi, Stockholms universitet och Nordiska museet
Nina Carlsson, postdoktor i statsvetenskap, Södertörns högskola
Isabel Löfgren, lektor i medie- och kommunikationsvetenskap, Södertörns högskola
Håkan Fleischer, fil dr i pedagogik, pedagogisk utvecklare, Göteborgs universitet
Sheila Ghose, lektor i engelska, Södertörns högskola
Evelina Lundgren, doktorand i statsvetenskap, Umeå universitet
Tobias Rütting, professor i biogeokemi, Göteborgs universitet
Gabriel David, doktorand i evolutionär genomik, Uppsala universitet
Johanna Romare, fil dr i tillämpad etik, Uppsala universitet
Helena Enderskog, forskningsassistent, Uppsala universitet
Uno Wennergren, professor i teoretisk biologi, Linköpings universitet
Camilla Jansson, forskningsassistent, Sveriges lantbruksuniversitet
Mats Landqvist, professor i retorik, Örebro universitet
Madeleine Bonow, docent i geografi, lektor i miljövetenskap, Södertörns högskola
Jonna Bornemark, professor i filosofi, Södertörns högskola
Dan Karlholm, professor i konstvetenskap, Södertörns högskola
John Lees, postdoctoral researcher, Uppsala universitet
Olena Podolian, forskningsassistant, Södertörns högskola
Carlos Guerrero-Bosagna, Associate Professor, Uppsala universitet
Sarah Holst Kjaer, docent och universitetslektor i etnologi, Stockholms universitet
Irene Molina, professor i kulturgeografi, Uppsala universitet
Brigitte Mral, professor emerita i retorik, Örebro universitet
Mikael Ottosson, docent, Historiska institutionen, Lunds universitet
Andreas Rydberg, forskare i idé- och lärdomshistoria, Uppsala universitet
Stig Arne Nohrstedt, professor emeritus i medie- och kommunikationsvetenskap, Örebro universitet
Burcu Yigit Turan, universitetslektor, Sveriges lantbruksuniversitet
Mats Grahn, professor i evolutionsbiologi, Södertörns högskola
Annica Lagström, lektor i vårdpedagogik Göteborgs universitet
Anna Maria Orrú, Affiliated Senior Lecturer, Konstfack - University of Arts, Craft and Design
Charlotte Grasset, forskare i limnologi, Uppsala universitet
Jenny Althoff, Prorektor, Konstfack - University of Arts, Craft and Design
Thomas Lennerfors, professor i industriell teknik, Uppsala universitet
Helena Alexanderson, professor i kvartärgeologi, Lunds universitet
Gudrun Dahl, professor emeritus, socialantropologi, Stockholms Universitet
Karla Münzner, doktorand i biologi, Uppsala Universitet
Boel Lindberg, professor emerita, musikvetenskap, Linnéuniversitetet
Rebecca Danielsson, forskare, Sveriges lantbruksuniversitet
Shirin Ahlbäck Öberg, professor i statskunskap, Uppsala universitet
Jenny Gunnarsson Payne, professor i etnologi, Södertörns högskola
Gunnar Thorsén, docent i kemi, IVL Svenska Miljöinstitutet
Anne Kaun, professor i medie- och kommunikationsvetenskap, Södertörns högskola
Hugo Faber, doktorand i statsvetenskap, Södertörns högskola
Ilhan Kellecioglu, forskningsassistent vid Institutet för bostads- och urbanforskning, Uppsala universitet
Shamal Kaveh, lektor i pedagogik, Stockholms Universitet
Maria Bexelius, doktorand i folkrätt, Uppsala universitet och adjunkt, Enskilda Högskolan Stockholm
Johanna Stedt, doktorand i akvatisk ekologi, Lunds universitet
Sara Backman Prytz, lektor i barn- och ungdomsvetenskap, Uppsala universitet
Pia Laskar, fil.dr i idéhistoria, docent i genusvetenskap, affilierad Stockholms universitet
Ivana Macek, universitetslektor i socialantropologi, Stockholms universitet
Birgitta Nordén, lektor, Lärande och samhälle, Malmö universitet
Johan Prytz, docent i didaktik, Uppsala universitet
Joakim Klar, docent, Uppsala Universitet
Maria Rosén, doktorand i pedagogik, Uppsala universitet
Malin Tväråna, universitetslektor, samhällsvetenskapliga ämnenas didaktik, Uppsala universitet
Henrik Widmark, universitetslektor konstvetenskap, Uppsala universitet
Lukas Hallberg, doktorand i markvetenskap, Sveriges lantbruksuniversitet
Per Sundman, professor i Etik, Uppsala universitet
Sabina Bergstén, doktorand, Umeå universitet
Carl Cederberg, docent i filosofi, Centrum för praktisk kunskap, Södertörns högskola
Anton Jansson, docent i idé- och lärdomshistoria, Göteborgs universitet
Doris Lydahl, universitetslektor i vetenskapsteori, Göteborgs universitet
Charlotta Seiler Brylla, professor i tyska, Stockholms universitet
Bo Norrman, senior rådgivare, Chalmers Tekniska Högskola
Pär Zetterberg, universitetslektor i statsvetenskap, Uppsala universitet
Mari Kågström, biträdande universitetslektor i landskapsarkitektur, Sveriges lantbruksuniversitet
Nora Söderberg, forskningsassistent, Sveriges lantbruksuniversitet
Lovisa Håkansson, amanuens, enheten för universitetspedagogik, Uppsala universitet
Johnn Andersson, forskare i innovation och hållbarhetsomställning, Uppsala universitet och Luleå tekniska universitet
Gerhard Andersson, professor i klinisk psykologi, Linköpings universitet
Lindy Newlove-Eriksson, forskare och lärare, Försvarshögskolan
Maria Wendt, lektor i internationella relationer, Stockholms universitet
Maud Eduards, professor emeritus i Statsvetenskap, Stockholms universitet
Barbara Schumann, docent, Linnéuniversitetet
Erik Bengtson, forskare i retorik, Uppsala universitet
Marcus Österman, forskare i statsvetenskap, Uppsala universitet
David Sköld, universitetslektor industriell teknik, Uppsala universitet
Stephanie Carleklev, lektor i Design, Linnéuniversitet
Adrian Ratkić, lektor på Centrum för praktisk kunskap, Södertörns högskola
Stefan Nobel, forskningskoordinator, Karolinska Institutet
David Alcer, doktorand, Fasta Tillståndets Fysik, Lunds universitet
Janne Backlund, universitetslektor, Uppsala universitet
Pia Lindberg, universitetslektor i kemi, Uppsala universitet
Helena Filipsson, professor i maringeologi, Lunds universitet
Jennifer Hinton, hållbarhetsforskare, Lunds universitet
Mihaly Földvari, forskare, Enheten för Zoologi, Naturhistoriska riksmuseet
Mattias Gradén, verksamhetsutvecklare, Högskolan Dalarna


Häng med i debatten och kommentera artikeln
– gilla Aftonbladet Debatt på Facebook.

Publisert:

LÄS VIDARE