ÅSIKT

Vi försöker möta alla med respekt och medkänsla

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Aftonbladet.
DEBATT

Försäkringskassan: Vi tar inte ställning till om någon är sjuk eller frisk

Socialförsäkringarna är till för att stötta människor i olika skeden i livet, många gånger i svåra situationer. Försäkringskassan sköter sjukförsäkring, stöd till barn och familj och stöd till personer med funktionsnedsättning. I detta uppdrag brottas våra handläggare dagligen med svåra avvägningar.

Vi ska både ge god individuell service till medborgarna och säkerställa att riksdagens beslut efterlevs lika för alla över hela landet.

Vi ska vara tillmötesgående och tydliga i vår dialog med medborgarna och ändå hålla på att det formella kan klara en rättslig prövning.

Just nu upplever många människor sig utsatta. Det är svårare än tidigare att få sjukpenning och sjukersättning efter beslut av riksdagen. Den 1 juli 2008 infördes tydliga tidsgränser för när och mot vad arbetsförmågan ska bedömas. Det infördes en gräns för hur länge man kan få sjukpenning och den tidsbegränsade förtidspensionen togs bort.

Förhoppningen är att de nya reglerna efter en övergångstid ska hjälpa många till en egen försörjning och ett bättre liv.

Vi ska tillämpa reglerna lika och ifrågasätter ibland vad som tidigare uppfattats som rättigheter när lagen tolkades olika i olika delar av landet och många människor hamnade i långa och skadliga sjukskrivningsperioder.

Det pågår även förändringar inom Försäkringskassan. Vi effektiviserar och erbjuder nya kontaktvägar för att underlätta kontakten med oss i mindre komplicerade ärenden och för att vi ska få mer resurser att hjälpa människor i mycket svåra situationer.

I gårdagens Uppdrag Granskning och i en artikel i Aftonbladet beskrevs hur en kvinna med psykiska och fysiska besvär tog sitt liv. Detta sattes i samband med det besked hon fått att Försäkringskassan övervägde att inte bevilja sjukpenning. Hon hade också ansökt om att få en permanent förtidspension och denna ansökan var under behandling.

Det är en tragisk händelse som fått mig och andra i Försäkringskassan att reagera starkt. Givetvis leder den till att vi frågar oss hur vi kan förbättra oss ytterligare i vår kontakt med medborgarna.

Programmet och artiklarna gäller ytterst vilken sjukförsäkring vi vill ha i Sverige. Förändringar i sjukförsäkringen är dock en fråga för våra folkvalda i riksdagen.

De väcker också frågan vilken Försäkringskassa vi ska ha. Vårt svar är att den ska underlätta för människor när livet tar en ny vändning, att den ska möta människor på deras villkor, men att den också ska förena god service med korrekta myndighetsbeslut.

Våra handläggare möter ofta personer som har mycket höga förväntningar på sjukförsäkringen och uppfattar att den omfattar mer än vad den faktiskt gör, att man är berättigad till ersättning så snart man fått ett sjukintyg.

Men så är det inte och så har det aldrig varit enligt lagen. Försäkringen ska ersätta förlorad arbetsinkomst till följd av oförmåga att arbeta på grund av sjukdom. Försäkringskassan tar inte ställning till om en person är sjuk eller frisk, utan till om personen har arbetsförmåga kvar oavsett sjukdom.

En vanlig missuppfattning är att läkaren ”sjukskriver”. Läkaren ställer diagnos, behandlar patienten och lämnar ett medicinskt underlag för ”bedömning av förmåga att arbeta vid sjukdom” för beslut om eventuell sjukpenning. Där ska det framgå på vilket sätt arbetsförmågan är nedsatt på grund av sjukdom.

Nästan alla som ansöker om sjukpenning får det, men jag har den största förståelse för att den som blir nekad ersättning kan känna sig ifrågasatt och ta beskedet hårt. Det är en utmaning för Försäkringskassan att göra korrekta bedömningar, föra en god dialog med den försäkrade och ibland förklara varför någon inte har rätt till ersättning. Vi försöker göra detta med respekt och medkänsla för den enskilde och dennes situation.

Försäkringskassan följer noggrant hur vi hanterar ärenden och strävar kontinuerligt att förbättra handläggning och medborgarkontakt. Vårt uppdrag är också att belysa effekter av rådande lagstiftning. De frågor som det nu aktuella fallet aktualiserar kommer beaktas i detta arbete.

Adriana Lender

ARTIKELN HANDLAR OM

Samhälle