ÅSIKT

Nu stärks brottsoffrens ställning

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Aftonbladet.
DEBATT

Beatrice Ask svarar på Kristin Rydbergs debattartikel i Aftonbladet 17 april 2010:

Foto: Beatrice Ask.

Tyvärr är Kristin Rydbergs berättelse i Aftonbladet den 17 april inte ovanlig. Jag känner igen den från många brottsoffer jag träffat runt om i Sverige. Att förkorta handläggningstiderna är viktigt både för att brottsoffret snabbare ska kunna återerövra tryggheten i vardagen, men också för att omedelbart markera mot förövaren, så att påföljden blir verkningsfull. När Alliansen vann valet år 2006 var därför ett av de viktigaste uppdragen att rusta upp rättsväsendet och återupprätta förtroendet för det samma.

Alliansregeringen har gjort de största satsningarna på rättsväsendet i modern tid. Förutom att under mandatperioden öka antalet poliser med 2 800 stycken, har regeringen höjt de årliga anslagen till rättsväsendets myndigheter med 5 miljarder. Ökade resurser är en grundläggande förutsättning för att förkorta handläggningstiderna. Men det räcker naturligtvis inte.

Därför har regeringen gett Rikspolisstyrelsen, Åklagarmyndigheten och Domstolsverket i uppdrag att effektivisera ärendehanteringen. Man ska se till att Polisens utredningsarbete påbörjas direkt i anslutning till brottet, att ärenden inte i onödan skickas fram och tillbaka mellan berörda myndigheter och att man kvalitetssäkrar den brottsutredande processen. För att inte delgivningsproblem ska förlänga handläggningstider i onödan pågår arbetet med en ny delgivningslag, som ger bättre förutsättningar för en effektiv hantering av mål och ärenden.

Alliansens breda insatser mot kriminalitet har gett resultat. Enligt Brottsförebyggande rådets trygghetsundersökning ökar nu förtroendet för rättsväsendet. Men mycket mer måste göras för att förbättra brottsbekämpningen och tillvarata brottsoffrens intressen. Att åstadkomma stora förändringar är ett långsiktigt arbete och det är därför viktigt att reformerna får fortsätta. Inom kort kommer Alliansen, i samband med att vi presenterar nästa mandatperiods viktigaste reformer, föreslå ytterligare åtgärder för att förbättra brottsoffrets ställning och förkorta handläggningstiderna hos polis, åklagare och domstolar.

Att förändra rättsväsendet tar tid. Många av de förändringar vi gjort har vi inte sett effekten av ännu. Förhoppningsvis leder de till att Kristin Rydberg slipper utsättas för brott igen. Jag tror och hoppas att de åtgärder vi vidtar leder till att färre personer utsätts för brott och att de som brott som begås klaras upp snabbt.

Beatrice Ask (M)
Justitieminister