Förtäta städerna för solidaritet och rättvisa

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Aftonbladet.

DEBATTÖRERNA: Vi behöver bygga ihop stadsdelar och göra dem grönare för att öka närhet till service och jobb

Den viktigaste slutsatsen från FNs globala konferens World Urban Forum i april i år är att framtidens sociala orättvisor avgörs i våra städer. Varför? Jo, för att det är idag till städerna som samhällets mest utsatta flyttar och det är där som tillväxten sker och välfärden kan komma flest till del. Det som städer i grunden gör är att skapa tillgång och närhet till arbete, vård, skola, omsorg, service, kultur. Forskning visar att de som bor tätt får lättare jobb, har bättre hälsa och lever jämlikare. Låginkomsttagare, arbetslösa, studenter, pensionärer, barnfamiljer är alltså de som har störst behov av tätheten och närheten i staden. FN betonar också att utglesad stad innebär större kostnader för infrastruktur, sämre kollektivtrafik och mer konsumtion av jordbruksmark och natur.

Vi anser att den centrala frågan för framtidens stadspolitik är hur närheten ska fördelas, och hur förtätningen av våra redan utspridda städer bör ske. Våra storstäder växer idag kraftigt och nya stadsbor måste ha någonstans att bo. Det är bostadsbrist, och det är framförallt brist på billiga bostäder. Ser man på bostadsmarknadens priser så är de mest centrala lägena idag dyrast. Orsaken är närheten till jobb, utbildning, stadsliv, och inte minst att kunna leva utan bil.

En stor internationell studie av storstäders bostadsmarknader visar samtidigt att de billigaste städerna att bo i är de som håller hög byggtakt och de som har ett tydligt men begränsat bevarande. Att bevara stora glesbebyggda stadsdelar centralt ökar således bostadspriserna och kölängderna till hyresrätter. Det enda sättet att lösa denna brist är att öka utbudet. Det gjordes med Miljonprogrammet, vilket sänkte priset på bra bostäder men det gjordes på ett alltför segregerat sätt. Vi behöver inte fler miljonprogramsområden som en lösning på bostadskrisen. Vi behöver bygga bättre, tätare, grönare och mer integrerat i befintlig stad. Det är inte brist på bostäder utanför staden.

För att lösa bostadsbristen och den orättvisa fördelningen av stadskvaliteter krävs således en kraftfull förtätning. Denna förtätning har många utmaningar men utgångspunkten måste vara att den ska skapa mervärden, inte minst för att den ska accepteras av de som redan bor i staden. Grönytorna måste utvecklas. Nya parker, lekplatser och sportplaner skapas. Servicen förbättras. Skola, vård, omsorg uppgraderas. Biltrafik och buller tas bort. Gator byggas om för gång och cykel. Kollektivtrafik byggas ut. Stadsdelar byggas ihop för att minska segregationen. Varje byggprojekt ska bidra till stadens gemensamma värden och miljö, och inget projekt borde få stoppas av enskilda intressen. Byggtakten ska inte heller anpassas till byggbolagens vinster.

Vi tror att det finns en alternativ stad, som är tätare, grönare, bilfriare, mer jämlik och mycket attraktivare än dagens. Och vi nöjer oss inte förrän det finns billiga bostäder i alla stadsdelar och våra barn och barnbarn leker på alla stadens gator. Förtäta för solidaritet och ökad rättvisa!

Alexander Ståhle

Göran Johnsson

Hanieh Heidarabadi

Joel Hernbäck

Oliver Tovatt

Rebecca Norberg

Teo Strömdahl Östberg

Publisert: