Anders Borg och Gunilla Carlsson: Jämställdhet är en viktig åtgärd mot fattigdom

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Aftonbladet.

När kvinnors makt stärks så gynnar det hela samhället

I en orolig omvärld med finansiell osäkerhet, höga skuldbördor och stora budgetunderskott står Sverige relativt starkt. Tack vare en ansvarsfull ekonomisk politik kan vi fortsätta möta krisens effekter med fler åtgärder för jobb. När vi i dag befinner oss på Internationella valutafondens (IMF) och Världsbankens vårmöte i Washington kommer diskussionerna präglas av krisen. Flera länder står inför nedskärningar i välfärden och skattehöjningar. Samtidigt står solidaritet med världens fattigaste på agendan. Sverige kan vare starka och stabila finanser vara en kraftfull röst för världens fattiga och vårt inflytande och vår ställning som givare till banken ska vara starkt.

Under mötet inleds arbetet med att ta fram en ny strategi för Världsbanken, med målet att utrota den extrema fattigdomen till år 2030. Målsättningen är att kraftigt reducera andelen som lever i extrem fattigdom. Dessutom vill Världsbanken främja sammanhållning genom att minska inkomstskillnader. Detta är viktigt eftersom vi ser hur dessa ökar i flera länder som reser sig ur fattigdom. Sverige stödjer dessa målsättningar och kan som ett av världens mest sammanhållna länder bidra med viktig kunskap. Långsiktigt hållbar sammanhållning går bara att bygga på hög sysselsättning och högt arbetskraftsdeltagande. Jämställdhet och kvinnors möjlighet att fullt ut delta i utbildning och yrkesliv måste understrykas i detta sammanhang.

Varje dag förtrycks kvinnor i vår omvärld. Kvinnor tillåts inte arbeta, flickor får inte gå i skolan och personliga fri – och rättigheter kränks. Jämställdhet är inte bara ett egenvärde i sig. När kvinnors makt över sina egna liv stärks så gynnar detta hela samhället. Åtgärder som minskar skillnader mellan könen är bland de mest effektiva strukturella reformer som världens regeringar kan införa, då dessa leder till att fler kan arbeta och säkra en egen försörjning och därmed bidra till landets ekonomiska utveckling.

Sverige verkar aktivt inom flera områden för att stärka jämställdheten. Inom det internationella biståndet och vårt engagemang i Världsbanken bidrar vi till att sätta jämställdheten högt upp på dagordningen.

Sedan 2006 har vi skärpt jämställdhetsambitionen i biståndet bland annat genom starkt stöd till Världsbankens handlingsplan för jämställdhet. Vi har dessutom bidragit med expertis till Afrika, för att i praktiken visa hur man bättre arbetar med jämställdhetsfrågor i en utsatt tillvaro.

Sverige bidrar med 7,5 miljarder kronor över tre år till IDA, Världsbankens fond för de fattigaste länderna. Detta arbete har ett tydligt fokus mot jämställdhet och kvinnors situation.

Sverige tog initiativ till och bidrog till den rapport om jämställdhet och utveckling som Världsbanken publicerade 2012 och som har satt jämställdhet tydligare på agendan. Rapporten visar att kvinnor i genomsnitt lägger en betydligt större del av sin inkomst på familj, hälsa och barns utbildning än vad män gör. Vi ska nu verka nationellt och internationellt för att dessa slutsatser ska få genomslag i hur biståndsarbetet fungerar.

Under vårmötet kommer vi driva att jämställdheten får en betydande roll i fattigdomsbekämpningen, inte bara på pappret utan även i praktiken. Ökar inte jämställdheten blir fattigdomsmålet avlägset att nå.

I ekonomiskt oroliga tider finns alltid risken att protektionism och nationalism får ökat genomslag. En sådan utveckling måste undvikas. För låg- och medelinkomstländer är handel och en öppen ekonomi avgörande för att nå målen om reducerad fattigdom och ökad sammanhållning. En välskött ekonomi och ett stort engagemang i Världsbanken har gett Sverige en stark internationell röst. I Washington verkar vi för ökad internationell öppenhet och rättvisa. Mellan länder och inom länder, inklusive mellan kvinnor och män.

Anders Borg

Gunilla Carlsson

Publisert: