ÅSIKT

Ett slag mot boxningen

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Aftonbladet.
DEBATT

Bettan Andersson: Nytt lagförslag omyndigförklarar hela boxningssporten

Foto: Regeringen vill att boxningssporten ska beläggas med ett tillståndförfarande som innebär att man måste söka tillstånd flera månader innan en tävling. Men, Bettan Andersson, ordförande i svenska boxningsförbundet, tycker att förslaget är orimligt och att det misstänkliggör hela amörboxningen. På bilden ser vi seminalen mellan Amir Khan och Serik Jeleuov från OS i Aten.

Den 15 juni kommer riksdagen att behandla förslaget till ”Lag om tillståndsplikt för vissa kampsportsmatcher”. Om förslaget går igenom kommer boxningssporten att beläggas med ett tillståndsförfarande. Tillståndet kommer att beläggas med en avgift och ansökan krävas tre månader innan tävling. Vi anser att detta är orimligt!

I första hand vänder vi oss mot att boxningssporten och andra idrotter anslutna till Riksidrottsförbundet ska omfattas av tillståndsplikten. I sin iver att komma åt nya och spektakulära kampidrotter som många politiker uppenbart ser på med oblida ögon, väljer våra beslutsfattare att lägga ett krokben för ett flertal väl fungerande och i Sverige mångårigt etablerade idrotter.

Vi har uppfattat att detta inte varit avsikten med lagregleringen! Vi anser att lagen bör utformas så att de förbund som i dag är anslutna till RF undantas från kravet på tillstånd!

Det lagförslag som riksdagen nu har att besluta om omyndigförklarar en hel idrottsgren och dess utövare. Fördomar har fått styra och fakta har fått stå tillbaka. Detta är beklagligt. Inte minst med bakgrunden att boxning i utredningen beskrivits som en mönstersport med ett regelverk som anses kunna stå modell för den allmänna säkerhetsnivån i det föreslagna tillståndsförfarandet. Vår idrott och det sätt på vilket den bedrivs har inte varit ifrågasatt!

Snarare betonas de bestämmelser som reglerar Svenska Boxningsförbundets verksamhet som ett exempel på ett regelverk som garanterar en för deltagaren godtagbar säkerhet. Trots detta ska även medlemmar i Boxningsförbundet avkrävas tillstånd. Å ena sidan mönstersport – å andra sidan en sport som ska avkrävas tillstånd. Detta är motsägelsefullt på gränsen till obegripligt!

Bakom förslaget tycker vi oss kunna spåra de fördomar som redan 1969 ledde till det förbud som sedan dess hämmat boxningssporten. De argument som framfördes var illa underbyggda redan då och mer ett uttryck för enskilt tyckande än redovisning av existerande fakta. Vi finner det anmärkningsvärt att dessa fördomar fortsatt visar sig så livskraftiga.

Vi anser att avgift inte ska utgå för en eventuell tillståndsprövning i de fall anordnaren av kampsportsmatch är en ideell allmännyttig förening. Regeringen har i förslaget uttalat att det skulle upplevas som orättvist att inte ta ut en avgift för alla organisationer. I denna uppfattning gör regeringen därmed ingen skillnad om anordnaren är kommersiell eller ideell organisation. För oss är den skillnaden uppenbar! På samma sätt som organisationer ges olika förutsättningar inom skattelagstiftningen borde bestämmelserna om avgift för idrotten kunna regleras på motsvarande sätt.

Till detta läggs som en extra börda att samtliga personer kopplade till ett tävlingsarrangemang, från boxare till domare, läkare och tävlingsfunktionärer enligt lagförslaget ska kunna åtalas om tillstånd saknas. Det rimliga vore självfallet att det även i framtiden är tävlingsarrangören som hålls ansvarig för regelbrott.

Med denna bakgrund rekommenderar vi våra folkvalda beslutsfattare att rösta nej till den föreslagna lagen. Vi anser att propositionen ska återremitteras för att genomgå en grundläggande förändring.

Vi önskar oss ett klimat där våra beslutsfattare med idrottsminister Bosse Ringholm i spetsen väljer att lyssna till den erfarenhet och kunskap som finns inom idrotten.

Vi önskar oss ett förfarande där inte ett snävt urval av Sveriges redan etablerade och RF-anslutna idrotter misstänkliggörs och beläggs med tillståndskrav och avgifter!

Vi önskar oss en proposition och ett lagförslag som bygger på fakta i stället för fördomar.

Foto: Bettan Andersson, 42 år, Göteborg, ordförande i svenska boxningsförbundet. Bettan Andersson var första kvinnan i världen med startbok i amatörboxning. Hon tränade och tävlade i boxning 1984–1997 och blev såväl svensk som nordisk mästare i sin viktklass.