ÅSIKT

M tar mäns våld mot kvinnor på största allvar

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Aftonbladet.
DEBATT

Moderatkvinnorna: Regeringens satsningar gör att vi står bättre rustade än någonsin

Nu har det hänt igen, ännu en syster, någons mor, någons anhörig harhaft sin sista sommar. Flera fall på bara några dagar. Varje fall ärett fall för mycket. Den 28 juli kunde vi läsa om en man som tände eldpå sin exsambo, deras femåriga dotter blev vittne till allt. Samma dagefter en grillfest i en annan del av Sverige knivmördas en annankvinna.
Sverige har kommit långt på många områden vad gäller demokrati ochjämställdhet. Det betyder inte att det inte finns att göra. Tvärtom fortsätter arbetet, inte minst när det gäller våld i nära relationer. Varje år dödas i genomsnitt 17 kvinnor i Sverige av en man som de hareller har haft en kärleksrelation till. Långt fler utsätts för våldoch andra grova kränkningar. När våld sker i en nära relation drabbas fler än den vuxne som blirutsatt. Andra närstående, inte minst barnen i familjen, drabbas hårtäven de. Trygghet, kärlek och närhet som borde vara grundläggande inomen relation sätts på undantag, vilket kan få förödande konsekvenser.Att leva med våld i hemmet präglar barnens framtid och medför förmånga stora konsekvenser hela livet.

Under 2010 polisanmäldes 27 300 fall av misshandel av kvinnor över 18år. I ungefär hälften av fallen hade kvinnan haft en nära relation medförövaren. Dessutom anmäldes ungefär 2 500 fall av grovkvinnofridskränkning. Varannan kvinna som blivit utsatt för våldberättar att det har hänt tidigare. Var tredje som polisanmäler kommer att göra en ny polisanmälan inom ett år. På Aftonbladets ledarplats har det nyligen lyfts kritik mot mot vårt partis ambitioner på området mäns våld mot kvinnor. Att påstå att vår partiledare bara pratar och att Moderaterna inte gör någonting är dockhelt felaktigt.

Moderaterna ser allvarligt på detta samhällsproblem. Ett steg i rättriktning är att regeringen gett BRÅ i uppdrag att kartlägga brott in ära relationer samtidigt som Socialstyrelsen får ett motsvarandeuppdrag i att utveckla metoder för arbetet med personer som utövarvåld mot närstående. Ett brottsofferperspektiv och en satsning på förebyggande insatser är lika viktiga delar i arbetet motkvinnofridsbrott. Polisen har tillförts resurser genom den största satsningen på rättsväsendet någonsin och stora utbildningsinsatser har gjorts inom rättsväsendet. Detta gör att vi nu borde stå bättre rustade än tidigare och ha större förutsättningar att möta våldsutsatta kvinnorframöver såväl som att ta hand om förövarna.Under förra mandatperioden gjordes dessutom en kraftfull satsning somomfattade åtgärder inom ett mycket brett fält. År 2007 beslutaderegeringen om en handlingsplan för att bekämpa mäns våld mot kvinnor,hedersrelaterat våld och förtryck samt våld i samkönade relationer. Fram till 2010 satsades drygt 900 miljoner kronor på olika åtgärderinom handlingsplanen.

Vårt arbete fortsätter. Tidigare länspolismästaren i Stockholm CarinGötblad utnämndes i april av regeringen till nationell samordnare motvåld i nära relationer.Samtidigt har Moderaterna internt arbetat fram konkreta förslag och åtgärder som syftar till att skydda dem som bäst behöver hjälpen. Även här vill vi betona att stödet till landets kvinnojourer inte är godtyckligt, tvärtom. Vi moderat prioriterar kvinnofridsarbetet. Sverige är jämställt men det finns fortfarande mycket kvar att göra på temattrygghet. Vi tar den kampen!

Eva Solberg

Ewa Thalén Finné

Ann- Charlotte Hammar Johnsson