Experiment: tre föräldrar

Publicerad:
Uppdaterad:

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Aftonbladet.

Sten-Gunnar Hedin, pingströrelsen: Samkönade äktenskap ställer stora krav på barnet

Pappa, mamma och mamma Sten-Gunnar Hedin frågar sig när det blev vedertagen vetenskap att ett barn ska klara av att hantera mer än två föräldrar. Om samkönade äktenskap blir norm för föräldraskapet finns det risk för att situationer skapas som är väldigt pressande för barnet.
Foto: PHOTODISC, GETTYIMAGES
Pappa, mamma och mamma Sten-Gunnar Hedin frågar sig när det blev vedertagen vetenskap att ett barn ska klara av att hantera mer än två föräldrar. Om samkönade äktenskap blir norm för föräldraskapet finns det risk för att situationer skapas som är väldigt pressande för barnet.

Ett barn får minst tre föräldrar i ett samkönat äktenskap. Det kan föräldrarna kanske hantera väl. Men när blev det vedertagen vetenskap att barn ska kunna hantera fler än två föräldrar? Denna fråga har inte ens berörts av utredaren Hans Regner, men den måste besvaras av regering och riksdag innan man lagstiftar om införande av könsneutrala äktenskap. Gör man inte det riskerar våra folkvalda att begå ett allvarligt övergrepp mot de barn som kommer att beröras. Man utför ett storskaligt barnexperiment utan vetenskaplig grund.

Samkönade äktenskap är inte främst en fråga om homosexuellas rättigheter eller om vuxna människors privatliv. Det är heller inte ett ämne som bör avgöras på religiös grund. Nej, det här är frågor som kräver att man lyssnar på experter: barnläkare, psykologer och terapeuter. Vad säger den expertis som har kompetens att analysera följderna? Det är viktigt då vi kan vara säkra på att en likställd hetero- och homonormativ äktenskapslagstiftning kommer att ställa krav på barnen att acceptera och förstå – inte att de har en ”plastfarsa” eller ”plastmorsa” som numera är vanligt – utan minst två riktiga pappor och en mamma eller två riktiga mammor och en pappa. Eller är det meningen att den ena maken eller makan – den som inte är biologisk förälder – inte skall räknas som far eller mor till barnet? Vad är i så fall vitsen med det könsneutrala äktenskapet i detta sammanhang? Det ska ju inte handla om en lagstiftning enbart av semantiska skäl.

Omständigheterna i splittrade familjer, ofta med två pappor och två mammor, har skänkt tidigare lagstiftare en erfarenhet som bedömts på så sätt att man avstått från att uppmuntra ”gruppföräldraskap”.

Bland annat därför har man låtit heterogena äktenskap bli och förbli normativa. Finns det i dag vetenskapliga iakttagelser som ger bättre garantier för våra barns hälsa än de erfarenheter som ligger bakom oss? Svaret är nej. I nuläget vet vi att äktenskap mellan man och kvinna är hanterbara, att de inte spränger barnens eller de vuxnas behov av integritet – om omständigheterna i övrigt är friska. Att sedan religiösa motiv kan vävas in i argumentationen för äktenskapet är mest kuriosa i en sekulär stat. Frågan måste värderas på vetenskaplig grund.

Om samkönade äktenskap blir norm för föräldraskap riskerar man att skapa situationer som kan bli mycket pressande för de berörda barnen. Att standardisera det ohanterliga är just vad staten riskerar att göra ifall man normerar ”gruppföräldraskap”.

Jag vill också påminna om och hänvisa till försiktighetsprincipen som följer av FN:s konvention om barnens rättigheter – Barnkonventionen (artikel 3). Den har ratificerats av Sverige och uttalar klart och tydligt att barnens bästa alltid ska vara vår utgångspunkt.

Om dagens politiker vågar experimentera med våra barn, ska vi då räkna med att framtidens politiker kommer att erkänna eventuella fel och rätta till det som företrädarna framkallat? Kan de ens det? Permanentar de inte en norm? Har vi beredskap för att hjälpa barnen att klara de påfrestningar som kan bli följden?

Nu behövs en omfattande konsekvensanalys av förslagen med hänsyn taget inte enbart till vuxnas förhållanden utan också till barnens situation. Det senare har saknats i utredningen och i debatten.

Om våra folkvalda alls ska närma sig ett barnexperiment, då måste de också kunna minimera risken för att allvarliga psykologiska skador blir följden. Det kan man inte utan en omfattande analys. Handskas riksdagen lättsinnigt med riskerna denna gång kommer man att experimentera med en hel generation barn.

Dagens debattör

Sten-Gunnar Hedin

59 år, Solna,

Föreståndare

Svenska pingströrelsen

Publicerad: