Debatt

Tillbaka till framtiden

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Aftonbladet.

DEBATT

”En äkta man som befinner sig ute på Atlanten kan, ifall lusten faller på honom, samtala med sin hustru i hennes boudoar i Chicago.

Smultron stora som äpplen och färdiglagad mat till alla. Det är några av de visioner några vise män såg vid förra sekelskiftet när de blickade in i 2000-talet. 29 december 1900 var denna framtidsskildring införd i Sundbybergs och Solna tidning.

Monica Hoberstorfer har ur Kungliga Bibliotekets samlingar grävt fram tidningen som hennes farfar Linkoln Blom då ägde och redigerade.

Hvad som kan hända under nästa århundrade…

är öfverskriften på en artikel i Ladies Home Journal decemberhäfte. Författaren som vändt sig till en hel del insiktsfulla män på olika områden och bedt dem säga, hvad som på hans speciella område kunde tänkas ha uppnåtts före år 2001 börjar han sina utopistiska skildringar med en betraktelse öfver den anglosaxiska folkstammens framtid och meddelar att det engelska språket år 2000 sannolikt talas af större delen af världens nationer. Ryskan kommer först i andra rummet.

I Amerika bygga och bo den tiden vid pass en half milliard människor. Medellifslängden har på grund af hygieniska reformer och sanitära förbättringar höjts från 35 till 50 år.

Flugor och moskitos ha till största delen försvunnit, vilda djur träffas endast i zoologiska trädgårdar och menagerier. Man kan höra och se allt hvad som händer och sker. Det behöfves blott att trycka på en elektirsk knapp, och en musikvän i Peking kan glädja sig öfver ett orkesterstycke, som spelas i Newyork eller London.

Hela jordklotet omspinnes af trådlös telefon och telegraf, och en äkta man, som befinner sig ute på Atlanten kan, ifall lusten faller på honom, samtala med sin hustru i hennes boudoar i Chicago. Afståndet existerar knapast mer för andra årtusendets människor. Vill man t ex affotografera en händelse, som försiggår åtskilliga hundra mil från ort och ställe, så möter detta inget hinder.

Temperaturen i bostäderna regleras genom insläppande af varm eller kall luft från stora centralreservoarer. Man behöfver blott vrida på en kran för att få den önskade värmegraden. Kaminer, spisar och kakelugnar äro komna ur bruk.

Köksdepartementet med dess mer eller mindre talrika personal har blifvit indraget. All mat hämtas färdiglagad från de stora etablissement, som i landsorten för billigt pris uppköpa matvaror, som sedan medels elektricitet och alla slags maskiner färdigberedas med ringa omkostnader. Maten föres med hjälp af pneumatiska luftrör eller automobilvagnar till de olika familjerna, och den begagnade servisen afhämtas och diskas sedan af disk- och torkmaskiner. Att hålla sig med kök anses för en stor lyx.

Kolgrufvorna befinna sig redan på upphällningen, och samhället är nästan uteslutande hänvisadt till elektriciteten, som på mångahanda sätt frambringas af vattenkraften, för att få drifkraft, ljus och värme. Så t ex äro längs kusterna inrättade väldiga behållare, som fyllas af tidvattnets vågor och hvarifrån sedan vattnet strömmar ned öfver ett roterande hjul.

Hästar finnas blott som prydnadsdjur i millionärernas stallar. All trafik, såvl person- som godstrafik, förmedlas medels automobilvagnar och automobilslädar. Åkerbruksredskapen äro försedda med motorer. Plogen behöfver ejmer någon dragare och t om likvagnen reder sig därförutan.

All störande trafik försiggår öfver eller under jorden, där breda gator äro utgräfda, uplysta med elektriskt ljus ochväl ventilerade.

Järnvägstågen brusa fram med en svindlande hastighet af 200 kilometer i timmen, och en färd mellan New York och S:t Francisko, tar ej mer än ett dygn. För att göra luftens motstånd så ringa som möjligt, bygges lokomotiven cigarrformiga.

Den vida oceanen korsas på tvänne dagar af fartyg, framdrifna af electriska propellrar,

som arbeta både i luften och i vattnet. Problemet om styrbara luftskepp är för länge sedan löst, men sådana användas endast vid krigstillfällen och vetenskapliga försök. I det dagliga lifvets kommunikationsväsende spela de däremot en obetydlig roll.

Men i krig är de fruktansvärda. Insvepta i en af dem själfva åstadkommen rök eller sky, hvarigenom de bli osynliga för de starkaste teleskop, nedsända de granater och bomber öfver intet ondt anande fiendtliga städer, härar eller flottor.

För att skydda sig mot den osynliga fiendens fruktansvärda projektiler har man låtit uppföra bombfasta torn, täckta såväl ofvantilll som rundt om med stålplattor. Likande mindre torn, anbringade på hjul och försedda med starka motorer göra samma verkan som en kavallerichock. Till sist må nämnas att stora automobilplogar uppkasta djupa löpgrafvar till skydd för soldaterna.

Genom elektriciteten drifvas jordens träd och växter. Trädgårdsmästaren gör vintern till sommar och natten till dag i de glastäckta trädgårdarne. Ett nät af elektriska strömmar ledas ned i jorden, och de äro så ordnade, att de nyttiga plantorna blifva större och fullkomligare, medan ogräset tvinar bort.

Genom färgade ljusstrålar åstadkommas de mest underbara saker. Smultron och vinbär få ett äpples storlek, och körsbär, plommon, meloner, äpplen, päron och drufvor m fl ha ej mera några stenar eller kärnor. Rosor bli stora som kålhufvud, violer som orchideer, och man kan förläna åt blommorna hvilken färg man önskar, man kan få svarta, blå, gröna ochvioletta rosor.

Detta är i korthet en bild af den underbara värld, i hvilken den tidens människor enligt diterade artikel skulle lefva och röra sig.

Publisert:

Aftonbladet

/

Debatt