Alla är lika värda – också militärer

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Aftonbladet.

Cecilia Widegren (M): Klart att våra soldater ska vara på Pridefestivalen

Försvarsmakten, det svenska försvarets myndighet, jobbar målmedvetet för att öka mångfalden inom den egna myndigheten. En hel del arbete återstår. Att visa på öppenhet och acceptans för alla är därför viktigt. Det är också en förutsättning för att Försvarsmakten ska uppfattas som en modern och attraktiv arbetsgivare, ett måste för att kunna rekrytera gruppbefäl, soldater, sjömän och övrig personal på frivillig grund.   
  
Försvarsmakten och dess personal deltar i internationella fredsfrämjande insatser som beslutats av riksdag och regering. Insatser som syftar till att skapa fred och säkerhet för människor i konfliktområden och att säkerställa att mänskliga rättigheter efterlevs. Däribland rätten till lika behandling oavsett sexuell läggning, könsidentitet eller könsuttryck. Insatserna i Afghanistan, Kosovo, Libyen och på andra plaster är exempel på detta. 
  
Man kan ha olika syn på de politiska besluten att Sverige bidrar till internationella fredsfrämjande insatser. Besluten debatteras i Riksdagen, i media och den som vill får använda sina demokratiska rättigheter och demonstrera mot dem enligt gällande lagar och förordningar. Men de insatser som både civil och militär personal gör utomlands för att skapa säkerhet och trygghet för andra människor, och därigenom utsätter sig själva för stora risker, är värda vår respekt.   
  
Som Försvarsutskottets vice ordförande tillika alliansgruppledare vill jag ge mitt fulla stöd till den personal i Försvarsmakten, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB, Kustbevakningen och andra totalförsvarsmyndigheter som väljer att delta i Pride. För mig är det en självklarhet att myndigheternas personal ska få uttrycka sina åsikter för öppenhet, acceptans och lika behandling på sina arbetsplatser och i samhället i stort utan att bli behäftade med andra åsikter än just dessa. Det är vad Pride borde handla om och det är demokrati. Alla är lika värda!

Cecilia Widegren

Publisert: