Bistånd avgörande för hbtiq-rörelsen

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Aftonbladet.

Publicerad 2015-12-02

Debattörerna: Regeringens avräkningar drabbar satsningar som pågått i åratal

Årets mottagare av Right Livelihood-priset, människorättsaktivisten Kasha Jaqueline Nabagesera, är en av skribenterna.

DEBATT. I samband med regeringens övervägande att öka avräkningarna från biståndsbudgeten 2016 gick flera stora svenska biståndsaktörer ut och varnade för de konsekvenser som en minskning av anslaget skulle medföra. Nu har beslutet kommit, max 30 procent ska räknas av från biståndsbudgeten 2016 för att finansiera ökade kostnader i samband med flyktingmottagandet.

Detta innebär enligt uppgift en minskning med cirka sex procent jämfört med dagens nivå. Vi vill med anledning av detta ge vår bild av vilka konsekvenserna av ett minskat bistånd kan bli ur ett hbtiq-perspektiv.

Sverige är en viktig och ledande aktör i arbetet för hbtiq-personers mänskliga rättigheter globalt. Sveriges dialog med andra länder, påverkansarbete i internationella fora och satsningar på att stärka hbtiq-rörelsen internationellt och nationellt har varit avgörande för att flytta fram hbtiq-personers position. Detta har märkts när FN-resolutioner antagits, då diskriminerande nationell lagstiftning har motverkats och genom den globala hbtiq-rörelsens utveckling.  

Jämlikhet och mänskliga rättigheter för alla är grundläggande för att minska fattigdom och uppnå en hållbar utveckling som inte lämnar någon efter sig. Även om vi ser positiva förändringar så fortsätter hbtiq-personer att möta allvarlig stigmatisering, diskriminering och utsatthet för svåra kränkningar. Hbtiq-personer löper större risk att hamna i fattigdom och har svårare att ta sig ur fattigdom på grund av sin utsatthet.

Trots att Sverige sett till reella volymer är ett litet biståndsland är det en av de ledande givarna till hbtiq-rörelsen. Ökade avräkningar kan därför få svåra och omfattande konsekvenser.

Sveriges stöd har bidragit till uppbyggnaden av ILGA, den globala hbtiq-rörelsens enda paraplyorganisation. Svenskt bistånd har gjort det möjligt för lokala hbtiq-organisationer att öka sin kapacitet och samarbete med andra. Hbtiq-organisationer har kunnat påverka inriktningen på de nya målen för en hållbar utveckling så att hbtiq-personers behov inte ignoreras. Svenskt stöd finansierar projekt för att minska ekonomisk utsatthet, öka gräsrotsmobilisering, bryta isolering och nå ut till de mest utsatta. Sverige har valt att konsekvent stärka just de som drabbas, genom stöd till lokala hbtiq-organisationer och individer, så att dessa ges reella möjligheter att arbeta för sina egna rättigheter. Med hjälp av biståndsmedel genomförs bland annat ledarskapsutbildningen Rainbow Leaders, där hbtiq-aktivister stärks i sitt ledarskap för att bättre kunna påverka politiska beslut.

En sänkning av biståndet i detta skede innebär att flera års satsningar omintetgörs. Kompetens kommer att förloras och kapacitet försvagas. Resurser krävs för att aktivister ska kunna delta i möten, utveckla sina organisationer, koordinera sig inom rörelsen och bedriva direkt stödjande verksamhet lokalt. Lokala organisationer i globala syd kommer läggas ner eller kraftigt försvagas i sitt arbete vilket innebär att människor som utsätts för våld och diskriminering inte kommer att ha någonstans att vända sig för att få stöd, skydd, vård och juridisk rådgivning. Neddragningar av biståndet till hbtiq-rörelsen innebär också en försvagad röst för hbtiq-rättigheter globalt.

Att använda biståndsmedel för att finansiera ett ökat flyktingmottagande är att ställa utsatta grupper mot varandra. Det innebär att det förebyggande arbetet för fred och säkerhet, för minskade klimateffekter, och för demokrati, jämställdhet och mänskliga rättigheter för alla minskar. Det är en oansvarig och kortsiktig lösning. Ytterligare nedskärningar av biståndet kan dessutom leda till att fler givarländer väljer att följa i Sveriges fotspår och öka sina avräkningar.

Här vilar ett tungt ansvar.

Kasha Jaqueline Nabagesera

Människorättsaktivist och mottagare av Right Livelihood-priset 2015

Renato Sabbadini

Verksamhetschef, ILGA – International lesbian, gay,

bisexual, trans and intersex association

Ulrika Westerlund

Förbundsordförande RFSL

Felicitas Falck

Ordförande RFSL:s internationella utskott och ledamot i RFSL:s förbundsstyrelse

Följ ämnen i artikeln