Beslutet är kränkande

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Aftonbladet.

Arver och Hultling: Svenskarnas sexuella hälsa blir en klassfråga

För drygt en vecka sedan beslutade Regeringsrätten att den modernaste typen av potensläkemedel, så kallade PDE-5- hämmare, inte ska omfattas av det statliga subventionssystemet för läkemedel.

HAR VI RÅD? Världshälsoorganisationen, WHO, har slagit fast att sexuell hälsa är en grundläggande rättighet. Men i Sverige har inte alla råd med sex, skriver dagens debattörer.
HAR VI RÅD? Världshälsoorganisationen, WHO, har slagit fast att sexuell hälsa är en grundläggande rättighet. Men i Sverige har inte alla råd med sex, skriver dagens debattörer.

För oss läkare som utreder och behandlar män med erektil dysfunktion (ED), i folkmun ofta kallat impotens, är beslutet både absurt och en grov kränkning av de män som drabbats av erektionsproblem – och deras partner.

Sviktande potens är inget lyxproblem utan ett sjukdomssymtom som oftast uppkommer i samband med andra, allvarliga sjukdomar. Att förvägra många av dessa män att få effektiv behandling visar ett insiktslöst negligerande av ett problem med många negativa hälso­effekter. Det finns mycket mänsklig tragik i många av dessa mäns liv, med belastning av trauma, kronisk sjukdom och bieffekter av medicinsk ock kirurgisk behandling.

I domen talas om stora grupper män men i realiteten handlar det om mellan 60?000 och 80?000 män som vill ha och är i behov av behandling. Att offra denna grupp på grund av befarad oförmåga hos läkarkåren att göra en vettig medicinsk helhetsbedömning kan verka lite magstarkt när den kommer från en grupp högt skolade jurister med minimal insikt i klinisk vardag.

Domen och dess konsekvenser bidrar till att öka stigmatiseringen kring ED och ytterligare förskjuta problematiken till skamvrån.

Problemet i kliniken är inte att män kommer i stora skaror för att få potensläkemedel, problemet är att de som verkligen kan vara hjälpta av behandlingen har en hög tröskel för att söka hjälp. Män med ED undviker att söka vård och därmed kanske andra bakomliggande sjukdomar inte upptäcks i tid.

Statens agerande omkullkastar de grundläggande värderingarna i svensk hälso- och sjukvårdslag. Beslutet innebär att behandlingsmöjligheterna inte längre styrs av medicinska behov eller målet att ge vård på lika villkor – utan av individuell betalningsförmåga.

Åtta av tio män med potensproblem har en bakomliggande sjukdom som orsak till den nedsatta sexuella förmågan. Ryggmärgsskador,hjärt-kärlsjukdom, högt blodtryck, diabetes, höga blodfetter, prostatacancer, tjocktarms- och ändtarmscancer, nervsjukdomar som ms samt njursjukdomar är exempel på sjukdomar som inte sällan ger erektionsproblem.

Att drabbas av en svår sjukdom och därtill ED medför ett handikapp och en oförmåga att ta del av ett fungerande samliv, vilket för många människor är en av de viktigaste förutsättningarna för en hög livskvalitet.

Vi som möter patienterna vet att ED är en sjukdom där kostnaden hindrar en stor grupp från behandling. De flesta män som lider av erektil dysfunktion har under de tio år som Viagra funnits på marknaden varit utomordentligt behjälpta av detta läkemedel, men ett problem har varit att läkemedlet inte har omfattats av läkemedelssubventionen. En Viagratablett kostar cirka 100 kronor och för många människor blir det en märkbar merkostnad.

De som har en god ekonomi kan självklart välja hur de ska agera, men eftersom många med ED även har en kronisk sjukdom har de inte sällan en ekonomiskt pressad situation. Många har inskränkt arbetsförmåga och det blir inte mycket pengar över när mat och hyra är betalda. För dessa män och deras partner innebär beslutet att de tvingas välja bort ett fungerande samliv.

Regeringsrätten var dessutom inte enig i sitt beslut – utan beslutet fattades på grundval av att tre personer var emot subventionering och två var för. Det faktum att en persons röst kan tillåtas att påverka så många hårt drabbade människors tillvaro gör oss djupt oroade.

Utöver alla etiska värderingar och medicinska bakgrundsfaktorer innebär beslutet även ett allvarligt övertramp gentemot grundläggande internationella beslut kring mänskliga rättigheter. FN:s standardregler (kapitel 9:2) fastställer till exempel att människor som lider av nedsatt funktionsförmåga inte kan förnekas möjligheterna till sexuell aktivitet och sexuella relationer. 1970 fastslog WHO att sexuell hälsa är en grundläggande rättighet för individen.

I WHO:s internationella klassificering av sjukdomar klassificeras ED i samma sjukdomskategori som hjärtkramp och reumatism. Trots detta väljer Regeringsrätten nu att utesluta möjligheten till subventionering av en väl etablerad behandling som är medicinskt effektiv och dessutom kostnadseffektiv.

Regeringsrättens beslut ligger fast och är inte möjligt att påverka om inte en lagändring kommer till stånd. Svenskarnas sexuella hälsa blir därmed en klassfråga där mer bemedlade samhällsmedborgare får möjlighet att leva ett liv mer kongruent med WHO:s definition om vad som är grundläggande rättigheter för individen vad avser hälsa.

Beslutet bör därför omprövas och lagen anpassas till verkligheten. Satsa i? stället på att öka informationsspridningen om sjukdomen. Bättre behandlingsmöjligheter av ED kommer att medföra såväl individuella som samhällsekonomiska vinster på sikt.

Dagens debattörer:

Stefan Arver, överläkare,
docent Centrum för andrologi och sexualmedicin.

Claes Hultling, leg läk, med dr, vd Stiftelsen Spinalis.

Publisert: