Ge kommunala skolor hjälp av privata proffs

Publicerad:
Uppdaterad:

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Aftonbladet.

Svenskt näringsliv: Kommunerna har att lära av friskolekoncernerna

Tobias Krantz och Anders Morin.
Tobias Krantz och Anders Morin.

Att skapa en skola som ger de bästa förutsättningarna åt alla elever är något som varje politiker önskar. Men så länge debatt och förslag är så ideologiska i sin utformning kommer också problemen att kvarstå. Det gäller från höger till vänster.

Att det fortfarande är så avgörande var man bor är ett misslyckande för utbildningssystemet. Även om valfriheten har gjort att boendesegregationen inte är lika styrande för skolresultat, så behövs det mer för att alla ska kunna prestera sitt allra bästa. Och då gäller det att med relativt små medel och kloka politiska beslut se till att skolorna själva får goda förutsättningar.

Regeringens förslag om differentierad skolpeng utifrån socioekonomiskt utsatta områden är både bra och nödvändigt men det krävs mer.

Ett av flera förslag från Svenskt Näringsliv är därför en statlig kvalitetspremie som på toppen spelar stor roll för skolornas drivkraft att prestera bättre. Liksom skolpengen bör premien ta hänsyn till skolornas elevsammansättning så att skolor och huvudmän i utanförskapsområden ges samma möjlighet att kvalificera sig för premien. Däremot betalas premien inte ut om grundläggande kunskapsmål inte är uppfyllda i enlighet med resultaten i de nationella proven.

Via Skolinspektionen ska staten vara mer aktiv och stänga skolor som inte fungerar. Stängning ska kunna göras både av kommunala och fristående skolor när kunskapsresultaten ligger under lägsta godtagbara nivå.

Grundläggande för bättre skolresultat är också etableringen av friskolor i socioekonomiskt utsatta områden. Enligt lag är kommunerna skyldiga att erbjuda friskolor samma villkor som kommunala. Så sker inte i dag. Exemplen är flera på kommuner som ger friskolor som vill starta verksamhet i utsatta områden sämre villkor. Det är oacceptabelt. Friskolorna ger kommunala skolor konkurrens vilket bidrar till att skolorna tvingas vässa sina resultat för att locka elever. Lagen måste efterlevas och konsekvenserna för de kommuner som inte följer den bli tydliga och kännbara.

Det är lätt att säga att resultaten i skolan ska bli bättre – men hur gör man?

Kommunerna måste ges möjlighet att anlita professionella utbildningsföretag i skolan. De kommuner där skolorna inte når upp till kunskapsmålen och inte förmår förbättra resultaten kan ha stor nytta av att anlita specialiserade och framgångsrika företag inom olika ämnesområden för att uppnå resultat.

Kommunerna bör också ha ett tydligare helhetsperspektiv när det gäller driften av de egna skolorna. Problemskolor ska ges stöttning centralt och lära av framgångsrika skolor i den egna kommunen. Inom framgångsrika friskolekoncerner sker redan i dag sådan stöttning och sådant lärande.

Elever och föräldrar ska också bättre känna till hur olika skolor presterar samt förstå möjligheterna med skolvalet. Det bör ske på olika språk och via olika kanaler för spridning och begriplighet hos alla. En informationssajt tillgänglig för alla bör upprättas snarast.

Att förebygga och fånga upp skolor som i dag fallerar är viktigt, inte bara för ungdomar på väg ut i livet. Lika viktigt, om inte mer, är det för hela vårt samhälle och framtida välfärd att alla i skolan ges samma möjligheter och förutsättningar. Utan ungdomar stannar samhället. Utan en generation rustade och villiga att ta över och driva samhället vidare kommer vi alla i en framtid att stå utan möjligheter.

Tobias Krantz

Anders Morin

Publicerad:

ÄMNEN I ARTIKELN