Romers livsvillkor är ofta sämre än andras

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Aftonbladet.

Alliansen: Regeringen måste fortsätta arbetet för romsk inkludering

Vid ceremonin för överlämnandet av Vitbok om övergrepp och kränkningar av romer under svenskt 1900-tal medverkade bland andra Singoalla Millon, kronprinsessan Viktoria, Rosa Taikon och dåvarande integrationsministern Erik Ullenhag (FP). Den siste är har också skrivit under dagens debattinlägg.

Alliansregeringen inledde ett kraftfullt arbete mot antiziganism och för romsk inkludering i det svenska samhället. Det får inte stanna av nu efter regeringsskiftet och i dag, på romernas nationaldag, tar riksdagen ställning till Alliansens förslag för att fortsätta detta arbete.

Sverige har en mörk historia när det gäller behandlingen av romer och resande. Den första halvan av 1900-talet handlade om ren rasideologi och ersattes under andra halvan med välfärdssamhällets kartläggning och övervakning. Hjälpinsatser sattes in, men utan samråd med romerna själva. De ansågs inte förstå sitt eget bästa.

Även i dag utsätts romer och resande för diskriminering och fördomar. Många romer upplever ett utanförskap och romers levnadsvillkor är i dag ofta sämre än för befolkningen i övrigt. Okunskap om romer och resande bidrar till att lägga den största delen av skulden för nuvarande utanförskap hos den romska gruppen.

Alliansregeringen vidtog en rad åtgärder för att förbättra situationen för romerna. Bland annat skapades en strategi för romsk inkludering, med det övergripande målet att den rom som fyller 20 år 2032 ska ha likvärdiga möjligheter i livet som den som är icke-rom. En annan viktig del var en Vitboken om övergrepp och kränkningar av romer under svenskt 1900-tal.

Arbetet mot antiziganism och för romsk inkludering får inte avstanna. Därför föreslår vi i riksdagen ett antal centrala utgångspunkter för det fortsatta arbetet, förslag som kammaren i dag tar ställning till och som även flertalet övriga partier i  KU ställt sig bakom, vilket vi välkomnar.

Spridning av Vitboken.

Den mörka historien om behandlingen av romer och resande i Sverige måste fortsätta att spridas till olika delar av samhället. Centralt är uppdraget till kommissionen mot antiziganism som innebär att kommissionen ska ta fram skolmaterial baserat på Vitboken.

Spridning av olika metoder för romsk inkludering.

Fem pilotkommuner har fått statsbidrag för att jobba med romsk inkludering. Deras arbetsmetoder behöver spridas till andra kommuner. Även myndigheter har tagit fram arbetssätt som kan vara användbara för andra myndigheter och införlivas i ordinarie verksamhet.

Fler brobyggare.

Metoden med brobyggare, som har romsk språk- och kulturkompetens, har visat sig fungera och har gett resultat inom ramen för de områden där brobyggarsatsningar gjorts, det vill säga förskola, skola och Arbetsförmedlingen. Som exempel kan nämnas att Arbetsförmedlingen uppskattar att brobyggarverksamheten bidragit till 297 nyinskrivningar under 2013 och att 86 personer av dessa kommit ut i arbete.

Språk och utbildning.

Utbildning är en av de viktigaste faktorerna för att nå bättre levnadsvillkor för den romska befolkningen. En del av detta är att främja utveckling och produktion av läroverktyg på samtliga varieteter av romani chib för barn, unga och vuxna. Skolverkets läromedelssupplement om romsk kultur, språk, religion och historia bör spridas och tillgängliggöras i större utsträckning.

Med dessa åtgärder som utgångspunkt kan arbetet mot antiziganism och för romsk inkludering fortsätta, i dag på romernas dag och varje dag. Målet ligger fast: Romer ska ha samma möjligheter som alla andra att leva ett gott liv i Sverige.

Erik Ullenhag (FP)
Annicka Engblom (M)

Per-Ingvar Johnsson (C)

Tuve Skånberg (KD)

Mathias Sundin (FP)

ARTIKELN HANDLAR OM