Rädda våra bin – utan dem får vi ingen mat

Debattören: Pollinerande insekter är på tillbakagång även i Sverige – nu måste vi agera

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Aftonbladet.

Utan pollinerande insekter har vi ingen mat. Därför behöver insatser för att rädda bin och humlor få kosta. Det är livsviktigt, skriver debattören.
Utan pollinerande insekter har vi ingen mat. Därför behöver insatser för att rädda bin och humlor få kosta. Det är livsviktigt, skriver debattören.

DEBATT. I dag är det Världsbidagen, en dag utropad av FN för att uppmärksamma den livsviktiga frågan om pollinering.

Och det går verkligen inte att överdriva hur viktig den frågan är för vår överlevnad. Av världens 124 viktigaste jordbruksgrödor är 87 beroende av pollinering.

Utan den är alltså vår matproduktion i fara. Dessvärre tar oppositionen inte problemet på allvar och saknar politik för att vända utvecklingen.

Det finns tydliga och mycket allvarliga indikationer på att antalet insekter minskar.

En tysk undersökning visar att förekomsten av flygande insekter i flera naturreservat sjunkit med 75 procent sedan 1989. Det finns tecken på att en liknande tillbakagång äger rum i Sverige.

Här är en fjärdedel av de bedömda stekelarterna, där bin och humlor ingår, rödlistade. Orsakerna till tillbakagången är flera. En avgörande orsak är att insekternas livsmiljöer försvinner. Ju färre ängs- och betesmarker, desto färre pollinatörer. Den utvecklingen förstärks av användningen av bekämpningsmedel som är giftiga för pollinatörer eller förstör deras livsmiljöer.

Utvecklingen går dock att vända och Miljöpartiet har i regering tagit fram skarp politik för att göra detta.

  • Vi har höjt anslagen till skydd och skötsel av värdefull natur med över fyra miljarder kronor. Att anslagen förblir på en hög nivå är avgörande för att insekternas livsmiljöer bevaras. Oppositionen föreslår dock drastiska nedskärningar i naturskyddet.
  • Vi har inrättat ett nytt stöd för grönska och ekosystemtjänster i städer. Gröna ytor i våra tätorter spelar stor roll för bin och andra pollinatörer. Om oppositionen får bestämma försvinner dessa medel helt och hållet.
  • Vi har ökat stödet till ekologiskt jordbruk. Ekologiskt jordbruk innebär bättre livsmiljöer för pollinatörer och ingen användning av kemiska bekämpningsmedel. Regeringen har satt upp höga mål för ekologisk produktion i Sverige och fördubblat det statliga stödet för omställning till ekologisk produktion.

Men vi är inte klara. Det arbete vi påbörjat behöver bli än mer intensivt och heltäckande. Därför vill Miljöpartiet:

  1. Stärka den nationella forskningen. Situationen för vilda pollinatörer i Sverige måste bevakas så vi kan agera utifrån kunskap. Miljöpartiet vill också ge lämplig myndighet i uppdrag att ta fram en ambitiös svensk strategi för att vända den negativa utvecklingen.
  2. Gynna pollinatörer i jord- och skogsbruket. Miljöpartiet vill öka miljöersättningen för ängs- och betesmarker så att ännu fler lantbrukare kan vara med och bidra. Mycket mer måste också göras för pollinatörerna i våra skogar. Vi vill rikta delar av det statliga stödet till värdefull natur så att dessa medel går till åtgärder som gynnar pollinatörer.
  3. Minska kemikalieanvändningen i jordbruket. Miljöpartiet vill fortsätta ta bort bekämpningsmedel som är farliga för pollinatörer. I regeringen har vi bidragit till att flera bekämpningsmedel som är direkt skadliga blivit förbjudna på EU-nivå. Vi vill nu höja skatten på växtskyddsmedel, eftersom användning av dessa kan påverka bin och humlor.
  4. Förbättra förutsättningarna för pollinatörer i trädgårdar, städer och längs vägar. Runt om i Sverige finns stora ytor i och omkring vår infrastruktur som kan nyttjas för att gynna pollinatörer, som vägrenar, kraftledningsgator och banvallar. Det är en möjlighet vi behöver ta vara på. Miljöpartiet vill också öka bidraget till Fritidsodlarnas Riksorganisation och ge dem i uppdrag att sprida information om vilka insatser privatpersoner kan göra för att gynna pollinatörer.

Oppositionen vill gärna ha en miljöpolitik men den får inte kosta någonting. Vi har satsat historiskt mycket på miljön den här mandatperioden och vill fortsätta göra det.

Utan pollinerande insekter har vi ingen mat. Därför behöver insatser för att rädda bin och humlor få kosta. Det är livsviktigt.


Karolina Skog, miljöminister (MP)


Häng med i debatten och kommentera artikeln
– gilla Aftonbladet Debatt på Facebook.

Publisert: