Debatt

Sverige behöver en statlig krissocialjour

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Aftonbladet.

DEBATT

KD: Många kommuner behöver hjälp med de ensamkommande barnen

Emma Henriksson (KD) och Ebba Busch Thor (KD).
Emma Henriksson (KD) och Ebba Busch Thor (KD).

DEBATT. Över 60 miljoner människor är i dag på flykt inom eller från sitt land. Många söker nu sin tillflykt till Europa, inte minst till Sverige. Hittills i år har 32 180 ensamkommande barn sökt asyl i Sverige. Detta ställer oss inför nya utmaningar som kräver nya lösningar.

Sverige ska kunna vara en fristad för människor på flykt. För att klara detta långsiktigt behövs både att fler länder tar emot fler och att vi förbättrar vår möjlighet att hantera det stora antalet asylsökande.

Den humanitära kris och flyktingkatastrof som råder i världen innebär att mottagandet av asylsökande i Sverige är under mycket svår press. Många kommuner gör bedömningen att de inte förmår leva upp till lagstiftningens krav med nuvarande förutsättningar och regelverk. Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) rapporterar att principen om barnets bästa i beslut som rör barn inte alltid uppfylls.

Särskilt allvarlig är situationen för de barn som kommer utan sällskap av någon vuxen. För att möta deras behov och rättigheter behövs fler socialsekreterare, fler gode män och fler familjehem. Det behövs också fler skolor och fler lärare. För de äldre ensamkommande flyktingbarnen behövs ett stort antal nya boenden. Detta låter sig inte enkelt göras på kort sikt.

I den migrationspolitiska överenskommelse, som flertalet politiska partier slutit, ingår en översyn som ska omfatta såväl Migrationsverket som socialtjänsten, gode män, tolkar, etc. Vi menar att den akuta situation som nu uppstått kräver organisationsförändringar, som måste ske parallellt med en sådan översyn.

Ensamkommande flyktingbarn placeras ofta i praktiken i ett familjehem i en annan kommun än den som barnet formellt har placerats i, och som har det sociala ansvaret för barnet. Ibland finns boendefamiljen i kommunens närområde men det kan också vara på ort i en helt annan del av landet. Detta försvårar naturligtvis kommunens möjligheter att effektivt tillgodose barnets behov.

De utredningar och den uppföljning som kommunerna i dag gör av de placerade barnen genomförs utifrån metoder som utarbetats för barn med helt andra behov. Detta innebär både att resurser används fel och att de faktiska behoven hos de aktuella barnen riskerar att missas.

Att resurser tillförs såväl kommuner som civilsamhället är viktigt men inte tillräckligt för att hantera den rådande situationen. Ytterligare åtgärder krävs för att de hårt ansträngda resurserna ska användas optimalt.

I den nu akuta situationen krävs en annan ansvarsfördelning och nya arbetsformer. Kristdemokraterna lägger därför i dag en motion i riksdagen där vi föreslår att en nationell socialjoursenhet inrättas under Statens institutionsstyrelse, med särskilt ansvar för ensamkommande flyktingbarn.

Socialjoursenheten ska finnas som resurs för de kommuner som behöver avlastning i arbetet med ensamkommande flyktingbarn. Socialjoursenheten bör ha befogenhet och resurser att upprätta mottagningsboenden, att rekrytera familjehem, gode män och särskilt förordnade vårdnadshavare samt kunna ansvara för familjehemsplacering och att verka som stöd för de kommuner som upprätthåller funktionerna i egen regi eller i samverkan med andra kommuner.

Sverige är och ska vara ett land som ger skydd till människor på flykt. För att klara det måste regering och riksdag agera nu också i de delar som är bortom tak över huvudet, kontroll av gränser och säkerhet. Genom rätt förutsättningar i mottagandet kan vi bygga Sverige ännu starkare.

Ebba Busch Thor

Emma Henriksson

Kristdemokraterna

Publisert:

Aftonbladet

/

Debatt

/

De ensamkommande flyktingbarnen

ÄMNEN I ARTIKELN

De ensamkommande flyktingbarnen

Kristdemokraterna

Ebba Busch

Emma Henriksson

Politik