ÅSIKT

Ambassaden vägrar ge tolkarna skydd

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Aftonbladet.

Debattörerna: Inkompetens i Kabul tvingar tolkarna till riskfyllda resor – för att de ska få sin rätt

Sveriges afghanska tolkar tvingas till livsfarliga resor till grannländerna därför att Sveriges ambassad i Kabul påstår sig sakna kompetens att bedöma deras ansökningar. Lösningen är lika enkel som självklar: Flyg dit en handläggare som kan! skriver debattörerna.

DEBATT. Tre afghanska tolkar som har tjänstgjort med den svenska försvarsmakten och som Migrationsverket nekat skydd har beviljats permanent uppehållstillstånd i Sverige efter en lagakraftvunnen dom i Migrationsdomstolen.

Därmed har ett nytt skede inletts i hanteringen av de tolkar som varit oumbärliga för den svenska försvarsmakten i Afghanistan.

Tolkar som genom ett moraliskt förkastligt och rättsosäkert tillvägagångssätt har lämnats åt sina öden, kan nu söka permanent uppehållstillstånd i Sverige vid den svenska ambassaden i Kabul. Allt detta framgår av Migrationsverkets föreskrifter.

Men den svenska ambassaden i Kabul vägrar att ta emot tolkarnas ansökningar.

Föreskrifterna till trots uppger ambassaden att den inte handlägger migrationsärenden utan hänvisar tolkarna till de svenska ambassaderna i Pakistan, Indien eller Iran.

Regeringen måste därför snarast instruera ambassaden i Kabul att handlägga tolkarnas ärenden samt utarbeta en handlingsplan för mottagande av tolkar och deras familjemedlemmar.

I väntan på att ambassaden i Kabul ska börja handlägga ansökningar om uppehållstillstånd, tvingas tolkarna företa riskfyllda resor till ambassader utomlands för att söka skydd. Tolkarna riskerar att ertappas av det regeringsfientliga motståndet med handlingar - tjänstgöringsintyg med den svenska försvarsmakten - när de passerar landsgränser.

Försvarsmaktens upprepade uppmaningar att söka skydd utomlands har redan tidigare orsakat stort lidande när tolkar hörsammat myndighetens rekommendationer, blivit frihetsberövade och deporterade tillbaka till Afghanistan.

Ur Migrationsverkets föreskrift (MIGRFS 07/2015) framgår att en utlandsmyndighet får ”…ta emot och utreda ett tillståndsärende om den bedömer att det finns särskilda skäl för det.”. Ett särskilt skäl torde vara att inte avkräva tolkar riskfyllda resor till Indien, Pakistan eller Iran.

Varför vägrar ambassaden i Kabul att handlägga migrationsärenden?

Mejlkorrespondens mellan ambassaden och Migrationsverket visar att det är en fråga om kompetensbrist. Ambassadrådet har i korrespondens med handläggare på Migrationsverket uppgett att ambassaden ”saknar både resurser, erfarenhet och kompetens avseende dessa ärenden”.

Ambassadrådet skriver vidare att ”Vad gäller bedömning av afghanska dokument så ser vi väldigt få sådana och har inte heller där någon erfarenhetsbank att luta oss emot.” Men vare sig tolkarnas anställningskontrakt eller rekommendationsbrev, författade av officerare i den svenska försvarsmakten, kräver något annat än grundläggande kunskaper i engelska.

Menar UD att de inte kan läsa dokument utfärdade av svenska Försvarsmakten?

Sverige behöver nu ta ansvar för konsekvenserna av sitt agerande i Afghanistan och sin undermåliga hantering av de tolkar som man har haft juridiskt ansvar för.

Den svenska staten har förlorat ett prestigefyllt mål i Migrationsdomstolen som visar hur grundläggande rättssäkerhet har satts ur spel, hur Försvarsmakten och Migrationsverket har gått ut med felaktiga uppgifter samt vägrat att följa en tidigare anvisning från domstolens sida. Det är anmärkningsvärt att myndigheterna på detta sätt har försökt undergräva beslut fattade av en av Sveriges domstolar.

I detta läge vore det klädsamt om nuvarande regering tog sitt ansvar och redde ut den rättsliga röra alliansregeringen skapade tillsammans med berörda myndigheter.

Ambassaden i Kabul påstår sig sakna den kompetens som behövs för att kunna bedöma tolkarnas ansökningar. Den givna lösningen på problemet är lika enkel som självklar. Flyg dit en handläggare som har den rätta kompetensen! Det går att göra redan imorgon.

Tolkarna har varit helt avgörande för den svenska försvarsmaktens insatser i Afghanistan. Nu finns det en lagakraftvunnen dom i Migrationsdomstolen som tydliggör att Sverige är juridiskt skyldigt att ge tolkar med skyddsbehov uppehållstillstånd. Allt som krävs är handling från regeringens sida.

Callis Amid

Stefan Olsson

Häng med i debatten – följ Aftonbladet Debatt på Facebook.

ARTIKELN HANDLAR OM