ÅSIKT

Månggifte bör inte erkännas i Sverige

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Aftonbladet.

Juristerna: Vi kan inte tillåta något som går emot landets rättsordning 

Månggifte bör inte erkännas här i Sverige, oavsett anknytning hit när det andra äktenskapet ingicks, skriver debattörerna.

DEBATT. På grund av den ökade invandringen från Mellanöstern och norra Afrika under senare år har frågan om månggifte blivit alltmer aktuell. Skatteverket har enligt en (i och för sig osäker) beräkning kommit fram till att vi i dag har ca 300 månggiftesäktenskap registrerade i Sverige.

Nedan förs resonemanget bara utifrån att en man har två hustrur. Andra situationer kan i sällsynta fall förekomma.

Den första frågan som uppstår är om vi i Sverige skall erkänna båda äktenskapen? Följdfrågan blir vilka rättsliga konsekvenser det blir för makarna om månggifte inte erkänns.

Dessa frågor behandlades redan 1987 i en statlig utredning. Utredningen kom fram till två grundläggande slutsatser. Dels att det utländska månggiftet ska erkännas i Sverige, dels att det ska ske en likabehandling av de två äktenskapen. Däremot föreslog utredningen inga lagregler om månggifte. Orsakerna var att månggifte då var sällsynt i Sverige och att det var svårt att anpassa en lagstiftning, som bygger på monogami (som den svenska), till en månggiftessituation. Därför överlämnades åt domstolar och myndigheter att hantera enskilda fall genom anpassning av de svenska reglerna.

Utredningens inställning, att utländska månggiften ska erkännas i Sverige, har legat till grund för att Skatteverket har registrerat båda äktenskapen. Under senare år har lagstiftningen fått en stramare syn på äktenskap som strider mot de svenska äktenskapshindren – till exempel förbudet mot månggifte.

Det har inneburit att det senare äktenskapet inte erkänts i Sverige, om någon av makarna hade medborgarskap eller hemvist i Sverige vid tidpunkten för det senare giftermålet. Enligt en svensk lagregel kan dock ett utländskt äktenskap vägras erkännande, om det strider mot grunderna för den svenska rättsordningen.

Vi anser att månggifte är uppenbart stridande mot grunderna för den svenska rättsordningen.

Grunden för vår inställning är grundlagens krav på respekt för alla människors lika värde, kravet på beaktande av allas likhet inför lagen och på att lagen inte får innebära att någon missgynnas på grund av sitt kön. I de länder, där månggiftesäktenskap tillåts, är det bara mannen som får gifta sig med mer än en kvinna. En kvinna har inte rätt att gifta sig med flera män.

Denna inställning överensstämmer med EU-rätten, som säger att en man, som redan bor tillsammans med en maka inom EU, inte skall tillåtas familjeåterförening för ytterligare en maka. FN:s kommitté för mänskliga rättigheter har också dömt ut polygami såsom stridande mot kvinnors rätt att ingå äktenskap på samma villkor som män. Vilka blir då konsekvenserna av vår inställning om en man kommer till Sverige och är gift med två kvinnor? Svaret är att det senare av hans båda äktenskap ej bör erkännas i Sverige. Äktenskapet behöver därför ej upplösas genom äktenskapsskillnad. Någon bodelning ska normalt inte ske. Den senare ”hustrun” har ingen arvsrätt efter mannen och han har ingen arvsrätt efter henne. Eventuella barn i det senare ”äktenskapet”  är i arv efter mannen att betrakta som särkullbarn.

Vi anser således att månggifte inte bör erkännas i Sverige, inte ens om ingen av makarna hade någon anknytning till Sverige när det andra äktenskapet ingicks.

Ulf Bergquist

Anna Fayad

Häng med i debatten och kommentera artikeln – följ Aftonbladet Debatt på Facebook.