ÅSIKT

Våga ge de unga ansvar

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Aftonbladet.
DEBATT

Maria Norrfalk och Roland Stenlund: Alltför få släpps in i hjälporganisationernas ledningar

Foto: Många unga svenskar är engagerade i internationella frågor som kampen mot fattigdom och orättvisor. Men andelen unga medlemmar i svenska biståndsorganisationer har minskat med tio procent sedan början 1990-talet. Samtidigt har andelen förtroendevalda pensionärer ökat. Bilden från Moçambique visar barn i kö för mat efter att ha förlorat sina hem i översvämningar.

Civila samhällets organisationer står inför en enorm utmaning. Andelen unga som är aktiva medlemmar i organisationer som arbetar med internationella utvecklingsfrågor minskar snabbt. Och de aktiva medlemmarna blir allt äldre. Det visar en Sida-rapport som släpps i dag (9 oktober).

Men engagemanget bland unga är stort i internationella frågor som kampen mot fattigdom och orättvisor. Och Sida-rapporten visar att hela 90 procent av de aktiva unga medlemmarna i åldrarna

20-30 år kan tänka sig förtroendeposter och är intresserade av ledarroller inom sina organisationer.

Det är en oroande trend att de svenska biståndsorganisationerna tappar unga medlemmar. I förlängningen riskerar det att försvaga såväl det svenska civila samhället som det svenska biståndet, där många av organisationerna spelar en viktig roll för att fattiga människor ska få förutsättningar att förbättra sina levnadsvillkor.

2005 kanaliserade Sida 13,8 miljarder kronor till utvecklingssamarbete och humanitärt bistånd i olika samarbetsländer. Av detta stöd gick hela 2,8 miljarder kronor genom det svenska civila samhällets organisationer - aktörer som det svenska folket har ett stort förtroende för, enligt undersökningar.

Sida-rapporten Future leadership in Swedish civil society presenteras i dag vid en stor internationell workshop på Sida Civil society center i Härnösand. Ett 50-tal representanter från organisationer i stora delar av världen samlas för att identifiera metoder och strategier för att hantera den utmaning som generationsskiftet innebär. Rapporten är resultatet av en omfattande granskning och analys av tillståndet, engagemanget och ledarskapet i 15 svenska enskilda organisationer som har ramavtal med Sida.

Unga är viktiga i samhällsutvecklingen och därför är det betydelsefullt att de deltar som aktiva aktörer inom organisationerna. Men andelen unga som är medlemmar i en enskild organisation har minskat med tio procent sedan början av 1990-talet och allt färre unga har förtroendeuppdrag inom organisationerna. Samtidigt visar rapporten att andelen förtroendevalda pensionärer ökar.

Men detta ska inte ses som ett tecken på ointresse och bristande engagemang. Tvärtom. Unga väljer bara att i minskad utsträckning kanalisera sitt engagemang och intresse genom etablerade organisationer.

Det finns flera förklaringar till detta, enligt rapporten:

De äldre medlemmarna är pessimistiska till unga vuxnas möjligheter att bidra och påfallande ofta tror de inte att unga vill ha förtroendeuppdrag. Detta kan skapa osynliga och helt onödiga hinder för unga medlemmars engagemang inom organisationerna.

Organisationsmedlemmar som är över 65 är ofta välutbildade och erfarna personer, med ett långt yrkesliv bakom sig. Dessa medlemmar tillför viktig kunskap och erfarenhet som kan utveckla och stärka organisationerna. Och pensionärer har ofta mer tid för frivilligarbete än unga människor.

Organisationerna har under senare år blivit allt mer professionella. Det beror på att kraven och ansvaret har ökat i takt med att det statliga finansiella stödet har växt. Utrymmet för spontan verksamhet och amatörism har minskat och förtroendeuppdragen har samtidigt blivit mer omfattande och tidskrävande.

De svenska enskilda organisationerna inom utvecklingssamarbetet och deras samarbetsparter bidrar på ett kraftfullt sätt mot fattigdomen. Men de måste bli bättre på att visa konkreta resultat, för såväl givare, aktiva medlemmar som de människor som biståndsprojekten stöder.

Sida-studien visar att unga medlemmar vill bidra, få snabb feedback och känna att de gör något meningsfullt och konkret. Häri ligger en stor potential. Bättre och tydligare resultatredovisning kan locka nya medlemmar, öka engagemanget och förbättra kvaliteten på utvecklingssamarbetet.

I kampen mot fattigdom behövs engagemang, kunskap och erfarenhet från en mångfald av aktörer. Och för att kunna möta och hantera globala ödesfrågor krävs ett generationsöverskridande samarbete. De ungas engagemang och kunskap i kombination med äldre generationers erfarenheter är verkliga krafter för fred, demokrati och utveckling.

1 av 2 | Foto: Maria Norrfalk, 54, Stockholm, Generaldirektör, Sida.

Dagens debattörer

Maria Norrfalk , Roland Stenlund