Gör cykelhjälmen obligatorisk för alla

Publicerad:
Uppdaterad:

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Aftonbladet.

FÖR BARNENS BÄSTA Det behövs ett bredare synsätt på barns säkerhet. Vuxnas användande av cykelhjälm spelar stor roll för barn och ungdomar.
Foto: MIKAEL GUSTAVSEN
FÖR BARNENS BÄSTA Det behövs ett bredare synsätt på barns säkerhet. Vuxnas användande av cykelhjälm spelar stor roll för barn och ungdomar.

I dag presenterar den statliga Barnsäkerhetskommittén förslag till flera åtgärder:

l Allmän lag om cykelhjälmar – både för barn och för vuxna.

l Krav på god miljö i skolan och på dagis, både ute och inne.

l Ett starkare medbestämmande för elever i svenska skolor.

Alla barn och unga ska kunna leka och arbeta i säkerhet, skriver kommitténs ordförande Agneta Karlsson och Bodil Långberg, huvudsekreterare.

Vi föreslår flera åtgärder för att öka säkerheten för barn och unga i bland annat trafiken och skolan. Cykelhjälm bör bli obligatorisk för alla – både barn och vuxna. Barns och ungdomars egen delaktighet är en förutsättning för att framgångsrikt utveckla nya metoder och arbetssätt för ökad säkerhet. Det behövs också ett nytt bredare synsätt som uppmärksammar att säkerhet är en klassfråga.

Sverige har ratificerat FN:s barnkonvention och har därför åtagit sig ”att till det yttersta av sin förmåga säkerställa barnets överlevnad och utveckling”. Barnkonventionen vilar på fyra huvudprinciper: barnens bästa i främsta rummet, alla barn har samma rättigheter och samma värde, rätten till liv och utveckling samt rätt att uttrycka sina åsikter. Dessa uppfordrande principer har också varit utgångspunkten för Barnsäkerhetsdelegationens arbete.

Vi menar att det behövs ett bredare synsätt på barns säkerhet. Tidigare har alltför mycket av det förebyggande arbetet koncentrerats till produktsäkerhet. Men skadebilden har förändrats. I utredningen pekar vi på flera andra områden som är minst lika viktiga för barns säkerhet. Ett exempel är trafiken. Antalet dödsfall till följd av skador är i jämförelse med andra länder förhållandevis lågt i Sverige. Ändå avlider varje år ca 100 barn och ungdomar till följd av oavsiktliga eller avsiktliga skador. Trafiken står för den största andelen, nästan hälften av dödsfallen. Huvudskador står för en betydande del av allvarliga cykelrelaterade skador. Regeringen har diskuterat att göra cykelhjälm obligatorisk för alla barn och ungdomar upp till 15 år.

Vi vill gå längre. Regeringen bör införa en bestämmelse som omfattar alla – både barn och vuxna. Hjälmanvändande skulle bli större, även bland barn och ungdomar, eftersom barn i stor utsträckning påverkas av vuxnas attityder och beteende. Något som ungdomarna i utredningen kraftigt understrukit.

Ökad cykelhjälmsanvändning kan vara ett steg mot minskade sociala skillnader i skador bland barn. Internationella erfarenheter visar att ökad hjälmanvändning ger större minskning i skadefrekvens i låginkomstområden än i höginkomstområden. Därför är det också viktigt att hjälmar blir tillgängliga för alla. Vi föreslår också att Vägverket får i uppdrag att utveckla ett system för subventionering av cykelhjälmar, i samband med ett eventuellt införande av cykelhjälmsbestämmelsen.

Antalet barn och unga som dödas till följd av skador har kontinuerligt minskat sedan 50-talet och har under de senaste åren varit ganska konstant. Det har däremot skett förändringar av orsakerna bakom dödsfallen. I åldersgruppen 13–17 år är självmord och våldskador en stor del av dödsfallen. Utvecklingen har sociala orsaker och risken att skadas är idag klassrelaterad. Självdestruktiva handlingar är ett område som särskilt måste prioriteras i det framtida arbetet med att säkra och utveckla barns och ungdomars miljöer.

På många svenska skolor finns en arbetsmiljö som inte vuxna skulle acceptera. Här tillbringar eleverna 200 dagar per år och har dessutom skolplikt. Barn och ungdomar i skolmiljö drabbas i högre utsträckning av skador än vuxna inom arbetslivet. Yngre elever skadas huvudsakligen på raster utomhus.

För att säkra en trygg, säker och stimulerande utomhusmiljö föreslår vi att skollagen kompletteras med krav på ändamålsenlig miljö – såväl inomhus som utomhus. Det skulle tvinga fram en förbättring av miljön i till exempel många förskolor, som idag är inhysta i vanliga lägenheter i bostadsområden. Ibland saknar de utemiljö helt. I andra fall tvingas lekande barn samsas med vanliga hyresgäster på uteplatser. Det är ingen trygg och säker utemiljö vare sig för barnen eller de boende och sannerligen inte någon utvecklande miljö!

Vi är övertygande om att barn och ungdomars eget deltagande är avgörande för att skapa säkrare och tryggare miljöer. Skolan är ett exempel. Flera undersökningar visar att efterlevnaden av arbetsmiljölagen i skolan är mycket låg för elever.

Vi föreslår att elevskyddsombuden får en starkare ställning och ges både förslags- och rösträtt i skolans skyddskommitté. Elevernas representanter tas på större allvar och barnperspektivet blir tydligare i skolans miljöarbete.

Barnsäkerhetsdelegationens vision är enkel men förpliktigande: alla barn och unga ska tryggt kunna leka och vistas i alla miljöer utan att dödas eller skadas allvarligt. Ett förverkligande kräver insatser från såväl offentliga som privata aktörer på alla nivåer.

Agneta Karlsson (ordförande Barnsäkerhetsdelegationen), Bodil Långberg (huvudsekreterare Barnsäkerhetsdelegationen)

Publicerad: