Vi vill hjälpa barnfamiljer – men vad vill Moderaterna?

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Aftonbladet.

Kristdemokraterna: Moderaterna bär ett tungt ansvar för barnfattigdomen

Häromdagen presenterade Rädda Barnen sin årliga barnfattigdomsrapport som tydligt visar att 2009, som är det år siffrorna hämtas ifrån, var ett år då den ekonomiska krisen drabbade många barnfamiljer hårt. 13 procent av alla barn i Sverige lever i ekonomisk utsatthet. Dessutom kunde vi i förra veckan ta del av siffror från SCB som pekar på att fattigdomen blir allt mer koncentrerad till redan utsatta områden. I Rosengård lever 71 procent av barnen i ekonomisk utsatthet. Barn till ensamstående föräldrar är bland dem som ofta har det ekonomiskt svårast.

Så här får det inte se ut i ett land som Sverige, där vi slagit oss för bröstet när det gäller vår stabila ekonomi. Vi har ett ansvar att se till att resurserna kommer dem till del som har störst behov, inte minst barnen.

Här har Alliansen inte nått ända fram. Ett tungt ansvar för detta bär Moderaterna. Därför är det nu upp till bevis för den interna arbetsgrupp som de har tillsatt för att utveckla barnpolitiken.

Vi kristdemokrater tänker ta ledningen för att förbättra uppväxtvillkoren för barn och unga. Vi har bidragit till att en rad förbättringar gjorts för att försöka bryta trenden. Vi har gjort en höjning av grunden för ekonomiskt bistånd till barnfamiljer eftersom levnadsstandarden för dessa barn alltmer har halkat efter. Vi har bidragit till att få till stånd en höjning av den barnrelaterade delen i bostadstillägget som särskilt kommer de allra mest ekonomiskt utsatta barnfamiljerna till del. Kristdemokraterna har dessutom fått igenom att flerbarnstillägget har höjts. Även stöden till särlevande föräldrar har setts över med syfte att förbättra föräldrasamarbetet. Förändringar som ger mer i plånboken i år. Men mycket mer måste göras.

Grunden för att barnfamiljer ska ha en god ekonomi är att föräldrarna har möjlighet att arbeta. Men det handlar också om att ha en bra familjepolitik och en politik i övrigt som stärker familjerna. Därför har kristdemokraterna tillsatt en arbetsgrupp som presenterar en rad förslag på hur vi kan stötta barnfamiljerna.

Vi vill ge utrymme för större valfrihet och mer tid med barnen, det är reformer som måste få kosta. När förslagen har kritiserats för att vara kostsamma är det inget som vi hymlar med. Barn kostar. Att undvika barnfattigdom kostar. Det måste få kosta om vi inte är beredda att betala det mänskliga priset som annars uppstår.

För att undvika att familjer tidigt hamnar i socialbidragsberoende är det viktigt att höja golvet i föräldraförsäkringen. Vi menar att det måste höjas från 180 kronor per dag till 250 kronor per dag. Det skulle motsvara en inkomst i nivå med vad en student med fullt studiebidrag och studielån har att röra sig med. Tillsammans med barnbidraget och bostadsbidraget skulle de allra flesta komma upp i en nivå som är tillräcklig för att inte vara beroende av försörjningsstöd. Fler familjer skulle bli ekonomiskt självständiga och risken för långvarigt ekonomiskt utanförskap minskas. Är detta en reform som Moderaterna är beredda att ställa sig bakom?

Vi kristdemokrater har prioriteringen klar för oss – nu är det upp till Moderaterna och övriga allianspartier att visa att barnen är vår framtid.

Emma Henriksson

Publisert: