Inför anmälningsplikt om våld mot gamla nu

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Aftonbladet.

Folkpartiet: Äldre som misshandlas är lika sårbara som barn som far illa

Gamla BLIR OCKSÅ SLAGNA Våld i nära relationer slutar inte bara för att man blir äldre. Mellan fem och tio procent av alla äldre kränks av sina barn, barnbarn eller partner.Foto

”Frun kan liksom hota mannen … Man vet inte om det händer något när vi inte är där, för han är lite rädd för henne”. Det säger en i hemtjänstpersonalen i studien ”De sista ljuva åren”.

Vi kan inte fortsätta blunda för att det finns äldre kvinnor och män som är rädda för och utsatta för våld av dem som står dem närmast. Våld i nära relationer slutar inte bara för att makarna blir äldre.

Det finns kvinnor som har levt ett långt liv tillsammans med sin våldsamme make. Men det kan också vara hustrun, barn eller barnbarn som hotar, kränker och slår. De flesta berättar inte om kränkningarna för någon annan. De skäms och tonar ned övergreppen. Tiger och lider. Våldet förblir dolt.

I dag, på FN:s internationella dag mot våld och övergrepp mot äldre, vill jag lyfta fram detta försummade problem i ljuset. Det är dags att införa en anmälningsplikt om våld mot äldre.

Ingen vet hur många äldre kvinnor och män som är drabbade. De som jobbar med äldre uppskattar, enligt professor Britt-Inger Saveman, att mellan fem och tio procent av alla äldre är utsatta. I mindre studier där äldre själva tillfrågats säger mellan fyra och sexton procent att de har blivit utsatta för våld.

Betydligt fler äldre kvinnor än män tycks vara utsatta för allvarligt våld, ofta av maken eller sonen. Siffrorna varierar. Det finns ett stort behov av en nationell undersökning om våld mot äldre. Många av de äldre kvinnorna, och männen för den delen, besöker husläkarmottagningen, och andra delar av sjukvården, för olika symptom. Inte sällan tillsammans med förövaren.

Som Nationellt Centrum för kvinnofrid uppmärksammat är det för sällan som läkaren eller distriktssköterskan som rutin ställer den direkta frågan i enrum om hon eller han utsätts för våld. Den vägledning om detta för personal i sjukvården och socialtjänsten som Socialstyrelsen ska ta fram behövs verkligen.

Hemtjänstpersonal misstänker som sagt ibland att allt inte står rätt till. ”Det var en kvinna som vi gick in och skötte som hade en make som var alkoholist och hon var blåslagen emellanåt, alltså det var hon …”, säger en annan i studien ovan.

Men eftersom sju av tio kommuner saknar riktlinjer till sin äldreomsorgspersonal om vad de ska göra om de misstänker att någon blir utsatt för våld av sina närmaste är risken stor att personal håller tyst och inte agerar. Kanske av rädsla för att ha fel. Eller för att det är obehagligt att trampa in i någons allra mest privata sfär. Så fortgår våldet.

Vi kan inte acceptera att äldre människor som utsätts för våld hemma försummas och inte får hjälp, trots misstankar hos hemtjänst- eller sjukvårdspersonal.

Men vi har ju lex Sarah, kanske någon tänker. Enligt den ska ju personal anmäla missförhållanden. Men lex Sarah gäller inte situationer när personal vänder blicken åt ett annat håll för att slippa se och agera vid våld i nära relationer. En äldre kvinna eller man kan vara helt beroende av den som skadar henne eller honom och i en ytterst sårbar situation.

Sedan många år tillbaka finns en anmälningsplikt för personal i förskolan, skolan och andra yrkesgrupper när det gäller barn som far illa. En äldre kvinna eller man som blir slagen är i många fall lika sårbar.

Folkpartiet föreslår därför en motsvarande lagstadgad anmälningsplikt när det gäller våld och övergrepp mot äldre kvinnor och män.

Barbro Westerholm

ARTIKELN HANDLAR OM

Politik