ÅSIKT

Rikta kritiken mot riksdagen - inte Skolverket

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Aftonbladet.
DEBATT

Replik från Skolverket: Vi stiftar inte lagar - det gör politikerna

Jonas Nordström, chefsjurist på Skolverket.

I debatten om vilka politiska partier som ska få komma in skolan har en del debattörer kritiserat Skolverket, nu senast läkarstudenten Per Enqvist. Precis som flera andra debattörer bygger hans kritik på en felaktig föreställning om vad Skolverket faktiskt säger och vilken samhällsroll vi har. Frågan om antidemokratiska partier i skolan väcker starka känslor. Det är fullt begripligt men kritiken mot Skolverket är missriktad. Vill man kunna stänga ute vissa politiska partier enbart för deras åsikter är det lagstiftarna i riksdagen man ska försöka påverka.

Enqvist påstår att Skolverket har tagit ställning för rätten att kränka vissa barn i skolan. Det stämmer inte.

Skolverkets tydliga inställning är att inga barn ska bli kränkta i skolan. Rektorn har ett ansvar för elevernas trygghet. Det är också rektorn som ansvarar för att besluta om vilka politiska partier som får komma till skolan. När det beslutet ska fattas behöver rektorn precis som alla vi andra, förhålla sig till de lagar som styr vårt samhälle. På uppdrag av regeringen tog vi därför fram ett stödmaterial till rektorerna för att hjälpa dem i detta svåra beslut.

I vårt stödmaterial återger vi vad Justitieombudsmannen (JO), Justitiekanslern (JK) och Högsta Förvaltningsdomstolen beslutat. Skolverkets uppdrag är att återge deras lagtolkning eftersom de har samhällets uppdrag att tolka grundlagen och besluta om vad som gäller för politiska partier i skolan. Det kan och ska inte Skolverket ändra på.

JO och JK har i flera olika beslut redogjort för hur vår grundlag ska tolkas när det gäller partibesök i skolor. De har slagit fast att skolan måste behandla alla politiska partier lika och att en rektor inte kan i utestänga ett parti enbart på grund av dess åsikter. Men det innebär inte att skolans dörrar är vidöppna för politiska partier.

Det finns en möjlighet att utestänga ett enskilt parti om rektorn på goda grunder kan hävda att just det partiets besök kommer leda till ordningsproblem. JO säger att det ska finnas ”klart påvisbara” ordningsskäl.

Rektorn kan också välja att utestänga alla politiska partier. Då behandlar skolan alla partier lika och uppfyller på så sätt objektivitetsprincipen som JO och JK hänvisar till. Samtidigt behöver då rektorn fundera igenom vad det innebär att stänga dörrarna helt för politiska partier - att man då kan gå miste om en möjlighet att arbeta med politik och demokratifrågor i skolan.

Elever och skolpersonal ska känna sig trygga och inte behöva utsättas för kränkningar. I vår skrift talar vi också om hur skolan bör agera om rektorn väljer att bjuda in ett extremt politiskt parti. I skolan gäller samma lagar som i övriga samhället. Det är lika brottsligt att hetsa mot folkgrupp i skolan som någon annanstans. Om en partiföreträdare uttalar sig kränkande, i strid med skolans värdegrund eller gör sig skyldig till hets mot folkgrupp är skolledningen skyldig att ingripa. Det kan handla om att avbryta och avvisa partiföreträdare från skolan. Eventuellt kan man behöva tillkalla polis.

Skolverket stiftar inte lagar – det gör Sveriges riksdag. Skolverket tolkar heller inte grundlagen- det gör JO, JK och Högsta förvaltningsdomstolen. Skolverket beslutar heller inte vilka partier som ska släppas in i skolan – det gör rektorerna.

Så vad är då Skolverkets roll? När det gäller politisk information i skolorna är det i första hand att stödja Sveriges rektorer genom att informera dem om vilka lagar och regler de har att förhålla sig till när de ska besluta om dessa väldigt svåra frågor. I vårt stödmaterial ”Politisk information i skolan” har vi därför sammanställt och tydliggjort rättsläget och gett råd om hur rektorerna kan hantera den konkreta situationen vid partibesök ute i skolorna.

De som anser att lagen är fel och att skolorna bör ha möjlighet att utestänga partier enbart på grund av deras åsikter måste försöka påverka våra folkvalda politiker. Det är de som kan besluta om att ändra lagen, inte Skolverket.

Jonas Nordström, chefsjurist Skolverket