Vallokalerna ska vara tillgängliga – för alla

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Aftonbladet.

Debattörerna: En av fyra funktionsnedsatta möts av problem vid röstning

I år är det första gången någonsin som Sverige har val till Europaparlamentet och nationella allmänna val samma år. Men för personer med funktionsnedsättning har det vid tidigare val funnits stora brister i tillgängligheten, både där man ska rösta och vägen från parkeringsplatsen och busshållplatsen fram till entrén. För höga trösklar, dålig ljudmiljö, ingen parkeringsplats nära ingången och dåligt placerade skyltar är några exempel på bristande tillgänglighet i samband med val, både för dem som ska rösta på valdagen och de som ska förtidsrösta.

I en ny enkätundersökning från Handisam med svar från drygt 1000 personer med funktionsnedsättning uppgav en fjärdedel att man upplevde brister i tillgängligheten vid valet 2010. Av dessa hade hälften antingen svårt att ta sig in i lokalen eller att ta sig runt i lokalen.

Dessutom hade en fjärdedel svårt att komma in bakom och använda röstskärmen. Flera personer avstod helt från att rösta på grund av bristande tillgänglighet, vilket är helt oacceptabelt.

Före årsskiftet svarade 170 kommuner på en enkätfråga från Handisam om de har vidtagit åtgärder för att de vallokaler som ska användas under året kommer vara tillgängliga för personer med funktionsnedsättning. Endast 55 procent svarade ja på frågan, trots att det i år blir första gången kommunerna ska garantera att vallokalerna är tillgängliga för alla.

Den 28 januari i år skedde en ändring i vallagen som innebär att kommunerna inte längre kan söka dispens hos länsstyrelsen för att få använda otillgängliga vallokaler. Regeringen har valt att följa upp detta genom att ge Handisam i uppdrag att i år undersöka tillgängligheten till vallokaler och röstningslokaler för förtidsröstning och analysera effekterna av ändringarna i vallagen. För att stötta kommunerna har Handisam tagit fram en checklista för tillgängliga vallokaler.

Det handlar om att kunna delta i samhället på lika villkor. Rösträtten är den mest grundläggande demokratiska rättighet som vi har. Dessutom har Sverige skrivit under och ska följa FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning där det framgår att anordningar vid val ska vara ändamålsenliga och tillgängliga.

Ett stort ansvar vilar på valnämnderna i kommunerna eftersom de ansvarar för tillgängligheten i val och röstningslokalerna. Det finns inget utrymme för ursäkter längre.

Birgitta Ohlsson (FP),

demokratiminister

ElseMarie Brisenhorn,

vikarierande generaldirektör Handisam

Publisert:

ÄMNEN I ARTIKELN