Debatt

Debattören: SD har fel om rennäringen

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Aftonbladet.

DEBATT

Sverigedemokrater hävdar att Rennäringslagen är diskriminerande och har därför i en motion till Sveriges Riksdag förslagit att den ses över, uppenbarligen i syfte att avskaffa renskötselrätten för det samiska folket. Deras förevändning för detta är att vissa grupper av samer och svenskar skulle bli diskriminerade av lagen.

Renskötselrätten är en civilrätt och gäller till förmån för den samiska befolkningen som kollektiv och grundas på urminnes hävd.

Staten har inte tilldelat samerna rättigheter eller särskilda privilegier utan rätten har funnits alltsedan Sverige bildades. Sverige har erkänt renskötselrätten och det bekräftas i ett par domar i HD och i JK uttalanden.

Alla samer har renskötselrätt men alla kan inte använda sina rättigheter på grund av rennäringslagens krav på medlemskap i sameby. Medlemskap i sameby är till synes demokratiskt när samer själva beslutar vem som får bli medlem.

Men, i lagstiftningen finns ett inbyggt monopolsystem som innebär att det nästan är omöjligt för en utomstående att bli medlem. Alla samer har inte haft eller har inte möjlighet att upparbeta rättigheter till land genom sedvana som vissa påstår. Det inbyggda monopolsystemet sätter effektivt stopp för detta.

Motionärerna skriver att ”samerna skall i egenskap av ursprungsbefolkning ha en självklar rätt att bevara sitt språk och sin kultur inom den svenska statens ramar”.

Självklart, i kulturen ingår renskötselrätten tvärt emot vad motionärerna gör gällande när de påstår att den rätten är tilldelad och ett privilegium.

De skriver vidare, ”att reservera en hel näringsgren för en grupp av medborgare av särskild börd och att också ge dessa medborgare särskilda rättigheter är dock enligt vår mening att gå för långt och kan inte anses vara förenligt med de grundläggande principerna för en rättsstat”.

Ursprunget till de konflikter som finns mellan samer kan härledas till 1928 års renbeteslag då en majoritet av samer selekterades bort och placerades i svenska assimileringslådan utan egentligen giltiga skäl. De samer som blev kvar inom renskötseln skulle i framtiden betraktas som samer.

Allt eftersom synvillan från 1928 släpper och tillkomsten av Sametinget, ökar medvetenheten hos samer som inte direkt levt i kontakt med renskötseln att de faktiskt är samer och genom sin börd har renskötselrätt.

Den 1 januari 2011 trädde Sveriges nya grundlag i kraft som nämner det samiska folket vid namn i Regeringsformen. I ljuset av detta finns det inte längre några argument som talar för att en same som är medlem i sameby skulle ha mer rätt att utöva samisk kultur (renskötsel) än en same som står utanför och har samma rätt och tillhör samma folk.

Det är en viktig princip att det samiska folket erkänns i social praktik och lagstiftningen anpassas till den status som anges i Regeringsformen. Det är inte att gå för långt och kan anses vara förenligt med de grundläggande principerna för en rättsstat.

Då upphör diskrimineringen av den majoritet av samer som i dag står utanför samebyarna.

Rennäringslagen ska ses över och anpassas till den situation som råder i dag.

Men vad Sverigedemokraterna vill är att avskaffa en civilrätt som tillkommer ett folk. Detta strider inte bara mot Sveriges grundlag utan också mot Europeiska konventionen om mänskliga rättigheter. Det är dessutom ett brott mot folkrätten, som Sverige annars så noga beaktar.

Lars-Paul Kroik

Publisert:

Aftonbladet

/

Debatt