Sekretessen måste hävas

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Aftonbladet.

Södertörns tingsrätt har idag mottagit en unik stämningsansökan rörande både omfattande och grova sexualbrott, där den misstänkte är en före detta högt uppsatt polischef. Och här är verkligen benämningen "högt uppsatt" relevant. Brottsligheten har begåtts huvudsakligen under tiden den åtalade alltjämt innehade sitt höga polisämbete.

Tingsrätten har i ett pressmeddelande bland annat informerat om att i den här typen av mål förordnar tingsrätten oftast om att förhandlingen ska ske bakom stängda dörrar, det vill säga allmänheten får inte närvara. Vidare har tingsrätten meddelat att begäran har inkommit att få ut den hittills sekretessbelagda förundersökningen samt att tingsrätten på grund av det stora materialet kommer att göra den nödvändiga sekretessprövningen med ett beslut tidigast måndagen den 28 juni. Först då kan eventuella handlingar lämnas ut. Ingen vet alltså just nu om allmänheten och media ska få någon vidare insyn i vad som ägt rum och hur förundersökningen har bedrivits.

Frågorna är många. Hur har det varit möjligt att en polischef i översta ledningsskiktet kunnat begå synnerligen allvarliga brott under tjänstetiden inom polisen? Hade brottsligheten kunnat avslöjas tidigare? Har utredningen varit fullständig och objektiv? Har det dragits i alla trådar för att utröna allt? Finns det tecken på att man inte velat gå till botten i någon del? Finns det anledning ana sig till att någon inom polisen har skyddats?

Jag vet naturligtvis inte svaren på alla tänkbara frågor. Jag har av naturliga skäl inte minsta insyn i förundersökningen. Det finns heller ingen anledning för mig att misstänka någon form av oegentlighet. Men likväl kvarstår enligt min mening ett enormt behov av samhällelig insyn och kontroll i vad som förekommit. Tänk dig själv att förundersökningen skulle förbli sekretessbelagd i sin helhet samtidigt som i princip hela huvudförhandlingen skulle äga rum bakom stängda dörrar. Det skulle leda till mängder av spekulationer om vad som egentligen hänt, befarar jag. Och en fullständig slutenhet skulle knappast gagna rättssäkerheten för den åtalade. Det finns all anledning att ägna uppmärksamhet också åt den viktiga frågan hur den tidigare poliskollegan, som dragit så mycken skam över polisväsendet och hela rättsväsendet genom de uppkomna misstankarna, har behandlats från "fair trial" synpunkt. Ty utan en rättvis och objektiv förundersökning, saknas förutsättningar för en rättvis rättegång.

Men brottsofferperspektivet då? De utsatta kvinnorna liksom den unga flickan, som utsatts för den tidigare polischefens brottslighet och som är målsägande i målet måste väl rimligen skyddas till varje pris? Verkligen. Det är helt nödvändigt. Inte minst som ordförande i Brottsofferjourernas Riksförbund är det en självklarhet för mig att oreserverat ställa mig bakom detta. Brottsoffrens identitet liksom deras integritet måste värnas så långt det någonsin går. Men det innebär inte att den viktiga insynen och kontrollen från medias och därmed allmänhetens sida måste skjutas åt sidan. Det går naturligtvis - med åtskillig möda och stort besvär - att tillgodose båda intressesidorna och åstadkomma en ändamålsenlig kompromisslösning. Oavsett hur resurskrävande en sådan ingående sekretessprövning än må vara, måste den göras. Tiden är dessutom knapp. Därför måste alla andra intressen, som till exempel ledighet för midsommarfirande för den eller dem som har att utföra jobbet, vika till förmån för en snabb och materiellt sett korrekt sekretessprövning.

Media måste kunna fullgöra sin viktiga kontrolluppgift. Granska om det finns något i förundersökningen som kan ge anledning till frågetecken i ett eller annat avseende. Tala om för allmänheten om allt ser ut att ha utretts på ett objektivt och juste sätt med beaktande av alla intressen som finns involverade i denna fullständigt unika brottsutredning. Utan insyn och prövning saknas förutsättningar för en sådan prövning.

Vad jag nu sagt leder enligt min mening fram till att Södertörns tingsrätt inte har något val. Sekretessprövningen måste vara klar helst redan under måndagen den 28 juni och den måste under alla förhållanden leda till att vi alla får en högst betydande insyn i hela materialet samtidigt som målsägandenas identitet och integritet skyddas på ett ändamålsenligt och godtagbart sätt.

Helst borde också betydande delar av den kommande processen ske med öppen tillgänglighet till rättssalen. Vi lever inte längre i en 1800-tals värld, där allt som har med sexualitet är tabubelagd. Det är brottsligheten och inte sexualiteten som det ska fokuseras på. Ty öppenhet i allt som gäller brottmål är guld värd från förtroendesynpunkt. Och ofta finns det betydande möjligheter till en lösning där andra viktiga intressen som till exempel att värna målsägandena kan tillgodoses utan att man behöver stänga dörrarna för all insyn. Året är trots allt 2010.

Sven-Erik Alhem

Ordförande i Brottsofferjourernas riksförbund, fd överåklagare

Publisert: