Ta ert förnuft till fånga om tolkarna

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Aftonbladet.

Jurister: Svenska myndigheter slingrar sig om afghantolkarnas rättigheter

Svensk trupp i Afghanistan.
Svensk trupp i Afghanistan.

DEBATT. För drygt ett år sedan fann Migrationsdomstolen i Malmö att Europakonventionen gäller för våra afghanska klienter som har tjänstgjort som tolkar för Försvarsmakten. Sverige har därför ett ansvar för att dessa tolkars fri- och rättigheter inte kränks, genom att de utsätts för övergrepp på grund av sin tjänstgöring. Det betyder att svenska myndigheter måste göra en noggrann utredning och bedömning av våra klienters behov av skydd till följd av sin tjänstgöring. Domstolen slog också fast att detta kan vara relevant även för huruvida våra klienter ska beviljas uppehållstillstånd här på grund av att de har en särskild anknytning till Sverige.

Avgörandet grundar sig i våra klienters särskilda omständigheter i deras egenskap av tolkar för Försvarsmakten i en konfliktsituation. I motsats till vad bland annat Migrationsverkets generaldirektör Anders Danielsson påstått (SvD 17/4) har ingen gjort gällande, och Migrationsdomstolen har aldrig funnit, att Sverige skulle ha haft extra­territoriell kontroll över någon provins i Afghanistan eller att Sverige skulle ha ett ansvar för övriga människors säkerhet i den provinsen även efter att svenska styrkor har lämnat landet.

Trots dessa missvisande uttalanden välkomnade våra klienter att Migrationsverkets generaldirektör samtidigt försäkrade att myndigheten givetvis skulle följa domstolens beslut, och skulle handlägga deras ärenden på det vis som domstolen anvisat.

Nu vet vi att inte heller detta var sant. I samtliga fall i vilka Migrationsverket har fattat förnyade beslut avseende våra klienter, har verket återigen vägrat att utreda specifika händelser under våra klienters tjänstgöring med de svenska trupperna i Afghanistan, samt de skyddsbehov de har till följd av sin tjänstgöring med Försvarsmakten. I samtliga dessa fall hävdar Migrationsverket på nytt att Europakonventionen inte är tillämplig på våra klienter. Migrationsverket har återigen avslagit samtliga dessa tolkars ansökan om uppehållstillstånd.

Våra klienter har återigen tvingats överklaga Migrationsverkets avslagsbeslut till Migrationsdomstolen i Malmö.

Försvarsmakten har dock valt ut andra av våra klienter och deras familjemedlemmar som har erbjudits skydd i Sverige. Dessa har fått konkret hjälp av Försvarsmakten och Migrationsverket med bland annat pengar till flygbiljetter för att under säkra former ta sig till Sverige. Men varför har de återstående afghanska tolkarna lämnats vind för våg på slagfältet, i gränstrakterna mellan Afghanistan, Iran och Pakistan, och på gummibåtar över det Egeiska havet, då de i stället har tvingas företa den farliga resan till säkerhet i Sverige och till andra europeiska länder på egen hand?

Den senare frågan är för närvarande under prövning av Riksdagens ombudsmän. Enligt vad Försvarsmakten angett till JO var det bland annat på grund av bristande personalresurser som de valde att godtyckligt begränsa sina säkerhetsscreeningar och svenska myndigheters program för vidarebosättning i Sverige av vissa afghanska tolkar till dem som avslutat sin anställning efter årsskiftet 2013/2014.

Våra klienter är ytterst tacksamma för den hjälp de har fått från Afghanistanveteraner och andra som engagerat sig i deras sak, och för den insamling som Sveriges Veteranförbund Fredsbaskrarna startat för att de ska få sin sak prövad under rättssäkra former. Måste detta ärende verkligen avgöras av Europadomstolen i Strasbourg innan regeringen och ansvariga myndigheter visar ledarskap och tar sitt förnuft till fånga?

David Loveday

Barrister, EU-advokat

Ulf Öberg

Advokat

Publisert: