ÅSIKT

Alla barn ska ha det bra

DEBATT

Göran Persson, Ingela Thalén och Kerstin Alnebratt: Oacceptabelt att inte anmäla misstänkta övergrepp

1 av 5

Barndomen är en viktig del av varje människas liv och alla barn förtjänar en bra start i livet.

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Aftonbladet.

Tyvärr är det inte så för alla barn.

Vi är många som berörts av de senaste dagarnas rapporter om barn som far illa. Varje barn som far illa är ett misslyckande, inte bara för den enskilda familjen och barnet utan för hela samhället. Men vi ska vara väl medvetna om att de allra flesta fall sker i skymundan, långt bort från tidningarnas löpsedlar.

I slutet av veckan presenterades en undersökning som gjorts på uppdrag av Rädda Barnen. Den visar att bara hälften av dem som har misstänkt att ett barn utsatts för övergrepp anmäler. Detta är mycket allvarligt och helt oacceptabelt. Här finns inget mina barn och andras ungar. Här finns inga läktarplatser. Vi har alla ett gemensamt ansvar att agera. Sverige ska vara världens mest barnvänliga land. Alla barn ska kunna växa upp i trygghet, utvecklas och förverkliga sina drömmar.

De senaste tio åren har en rad reformer förbättrat vardagen för Sveriges barn. Antalet barn som lever i familjer med mycket låg ekonomisk standard har minskat med en femtedel. Men mycket återstår att göra. Vissa barn föds i familjer med knappa förhållanden där ensamstående föräldrar får vrida och vända på varenda krona för att få livet att gå ihop. Andra föds i familjer där resurser och rika valmöjligheter är en självklarhet.

Av Bris-rapporten framgår att alltför många barn utsätts för fysiska eller psykiska övergrepp som gör att de berövas sin grundtrygghet. Därför är det viktigt med en politik som stödjer de barn som lever under sämre villkor. Ett samhälle som ger en bra start i livet för alla barn – inte bara för några. Inga barn ska hamna utanför eller lämnas efter.

Samhällets stöd till de barn som utsätts för våld, sexuella övergrepp, kränkningar eller när den som vårdar barnet försummar att tillgodose barnets grundläggande behov måste förbättras. Insatser för att förebygga och upptäcka att barn far illa är av central betydelse i arbetet med att stärka skyddet för barn i utsatta situationer. Det måste ges högsta prioritet. Det gäller också de barn som växer upp i familjer där den ena föräldern slår den andra. Barnets bästa och barnets rätt att komma till tals ska vara självklara utgångspunkter när barn är berörda.

Den svenska välfärden måste hela tiden utvecklas och förbättras för att Sverige ska vara ett bra land för alla – inte bara några. När våra barn växer upp är det viktigt att det finns en bra förskola och skola som skapar trygghet och ger alla barn en bra start i livet. Trygghet är en förutsättning för frihet och otrygga människor är inte fria. Det är därför som välfärden ska hålla hög kvalitet och vara till för alla – genom hela livet.

Med hjälp av vår gemensamma välfärd – skolan, barnbidragen, biblioteken och mycket mer – skapar vi en miljö där alla barn får plats att utvecklas, leka och lära. Särskilt viktigt är detta för de barn som inte känner sig trygga hemma. För dem kan tryggheten finnas i personalen på dagis, klassföreståndaren eller bibliotekarien.

Vi måste ta ansvar för varandra. Många arbetar med barnet i fokus. Unga örnar driver sedan tidigare ett landsomfattande projekt kring barn och hälsa, ”Hälsa 360 grader”. Nu inleder socialdemokraterna och Unga örnar tillsammans ett gemensamt arbete på temat ”Barn har rätt” för att sätta barns rättigheter högt på agendan. Riksförbundet Bris startar en kampanj om vuxengaranti och det finns flera goda exempel. Tillsammans arbetar vi för alla barns rätt till trygghet, frihet och välbefinnande. Sverige ratificerade FN:s konvention om barnets rättigheter 1990, som ett av de första länderna i världen.

Vi måste hela tiden fortsätta arbetet med att infria det åtagande barnkonventionen innebär. Alla barn har samma rättigheter och lika värde. Barnets bästa måste alltid komma i främsta rummet.

Ytterst handlar det om dig och om mig. Det handlar om oss och om det vi bygger gemensamt. Det handlar om solidaritet. Vår välfärd bärs upp av dig och mig tillsammans genom gemensamt ansvarstagande och omtanke om varandra.

Barn har rätt att vara barn och barn har rätt till sin barndom.

Göran Persson (ordförande socialdemokraterna),Ingela Thalén (ordförande Riksförbundet Bris),Kerstin Alnebratt (ordförande Unga örnar)