ÅSIKT

Snusminister Björling

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Aftonbladet.

Göran Boëthius: Länder som gjort läxan bättre har mindre rökning – utan hjälp av snus

Ewa Björling, regeringen och riks­dagen bryter gång på gång mot WHO:s konvention om tobak i sin strävan att rädda snuset till omvärlden. Jag undrar om hon vet att konventionen som vi ratificerade 2005 syftar till att minska tobaksbruket i alla former, skriver Göran Boëthius.

Foto: Aftonbladet
Sveriges handelsminister Ewa Björling anser att de svenska tillverkarna ska kunna sälja snus i EU.

Snusminister Ewa Björling förtröttas inte. I Aftonbladet 27 april återkommer hon med sitt mantra att de svenska snustillverkarna ska kunna sälja sina produkter i EU, i de medlemsländer som inte vill ha dem. Björling lyfter fram en WHO-rapport från 2007 (publicerad 2008) för att förmedla intrycket att WHO förordar snus. Så är det inte.

Världshälsoorganisationens Tobakskonvention anger tydligt att strävan att minska tobaksbruket ska omfatta ALLA tobaksformer. En annan WHO-rapport från 2008 bekräftar – återigen – ­politikens impotens, globalt och nationellt. Åtgärder som visats vara effektiva inkluderar kontinuerlig prisökning, varningsbilder, minskad exponering på försäljningsställen, mediakampanjer, rökfria miljöer, avvänjningsstöd.

Länder som gjort läxan bättre än vi har mindre rökning – utan ”hjälp” av snus. Vi konstaterar gång på gång att regering och riksdag är mycket omedveten om konventionen och dess innehåll, trots att Sverige 2005 ratificerade den och därmed förband sig att arbeta för dess genomförande. Folkhälsominister Maria Larsson har, liksom EU-kommissionen, varit tydlig med sin åsikt att snusfrågan främst är en hälsofråga. Oavsett hur mycket mindre farlig snusning är jämfört med rökning så är dokumentationen över allvarliga hälsoeffekter vid snusning så klar att snuset inte ska betraktas som en lämplig ersättning för rökning. Ökad risk för cancer, dödlig hjärtinfarkt, dödlig stroke och fosterpåverkan är allvarlig.

Men Maria Larsson är uppenbarligen överkörd av regeringskansliet som låter Ewa Björling orera om vikten av att Sverige måste få exportera denna starkt beroendeskapande produkt. Trots att välsignelsen från regeringskansliet begränsas av att Björling inte får ge sig in på hälsoaspekter så inkluderar hon ändå sådana argument. Hon avser bland ammat ”stå värd för ett möte med företrädare för olika intressen. Bland andra kommer flera forskare att vara på plats och snusfrågan kommer att analyseras flera perspektiv, EU:s inre marknad, jobbskapande, hälsa och ekonomi kommer att diskuteras”. Vad jag vet har ingen forskare eller annan representant för det långsiktiga och breda tobaksförebyggande arbetet i WHO:s anda blivit inbjuden.

Björling ger sken av att alliansregeringen är enig i att tvinga på medlemsländerna dessa produkter. Jag menar att detta inte är fallet. Förhoppningsvis får vi i det just påbörjade kampanjandet inför EU-valet höra kandidater som sätter folkhälsa före ekonomisk vinst för svenska snustillverkare.

Det är här inte frågan om att förbjuda snusning i Sverige. Det här är frågan om ett etiskt förhållningssätt, om att bryta mot en konvention som vi i solidaritet med utvecklingsländer anslutit oss till, men som vi – när den kommer i konflikt med egna ekonomiska intressen – vill kringgå. Den allvarligaste aspekten i handelsministerns agerande är den bristande kunskapen om och respekten för den konvention som landet förbundit sig att följa och som innehåller framgångsfaktorerna för ett minskat tobaksbruk.

I riktlinjer till konventionens artikel 5.3 anges fyra huvudprinciper:

? Det finns en basal och oförenlig konflikt mellan tobaksindustrins och folkhälsans intressen

Staten skall när den handskas med tobaksindustrin och dem som främjar dess intressen agera ansvarsfull och transparent

Staten skall av tobaksindustrin och dem som främjar dess intressen fordra att de handlar på ett ansvarsfullt och transparent sätt

Eftersom deras produkter är skadliga/dödliga ska tobaksindustrin inte stimuleras att etablera eller driva sin verksamhet

Genom att ensidigt hävda handelspolitiska och ekonomiska intressen i snusfrågan bryter Ewa Björling och regeringen mot andan i den konvention den ratificerat!

Göran Boëthius