Betygen ska spegla elevernas kunskaper

Replik från Internationella engelska skolan om betygsinflation

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Aftonbladet.

Publicerad 2023-07-06

Inom Internationella engelska skolan finns inga incitament att sätta höga betyg. Tvärtom finns ett uppdrag från ägarna och ledningen att på alla nivåer arbeta för att förebygga och motverka felaktig betygsättning, vilket Catarina Hetzer som tidigare ledamot av IES styrelse har god kännedom om. Replik från Anna Sörelius Nordenborg, vd IES.

REPLIK. Eftersom betyg utgör grunden för antagning till gymnasiet och högre studier är en korrekt och rättvis betygsättning av alla elever helt avgörande. Både för att ingen felaktigt ska beredas förtur till utbildningsplatser, och för att säkerställa att de som kommer in har med sig de kunskaper som erfordras för att klara utbildningen.

Dagens svenska betygsystem är behäftat med många brister, varav en av de allvarligaste är risken för så kallad betygsinflation. Denna risk är något som alla seriösa skolhuvudmän måste vara vaksamma på och aktivt arbeta för att motverka.

 

Inom Internationella engelska skolan finns inga incitament att sätta höga betyg. Tvärtom finns ett uppdrag från ägarna och ledningen att på alla nivåer arbeta för att förebygga och motverka felaktig betygsättning, vilket Catarina Hetzer som tidigare ledamot av IES styrelse har god kännedom om.

Det sker genom samrättning av nationella prov och central analys och uppföljning av betygssättningen. Sedan flera år har vi ett analysverktyg som vi kallar Academic Dashboard, där huvudmannen kan se och analysera betygsstatistiken. Varje avvikelse följs upp.

 

Arbetet fungerar som regel mycket bra och IES elever har större överensstämmelse mellan slutbetyg och nationella provresultat än riksgenomsnittet för både fristående och kommunala skolor. 

I svenska, matematik, svenska som andraspråk och engelska har IES elever större överensstämmelse mellan slutbetygen och de nationella provresultaten än riksgenomsnittet. Andelen elever som fått ett högre betyg än resultat på nationella provet är lägre än i riket som helhet.

I senaste Skolenäten från Skolverket får IES dessutom betydligt bättre omdöme från sina lärare vad gäller arbetet för likvärdig betygsättning än riksgenomsnittet.

 

Vi mottog för en tid sedan Sveriges Lärares enkät om lärare som uppger sig pressade att ändra betyg och ska efter sommaren diskutera denna tillsammans med facket. Att 46 lärare av 1 712 tillfrågade uppgett att de känt sig pressade av skolledingen att ändra betyg är naturligtvis allvarligt.

Låt oss dock problematisera saken något. Betygsättningen är myndighetsutövning som vilar hos lärarna, och deras yrkesskicklighet och integritet måste respekteras.

Samtidigt åligger det varje skolledning att säkerställa att betygsättningen blir korrekt och rättvis. Finns indikationer på att något betyg är för högt eller lågt är det skolledningens ansvar att uppmärksamma detta.

Det kan av läraren som satt betyget uppfattas som påverkan. Det framgår inte av enkätsvaren om denna upplevda påverkan från skolledningen handlat om att höja eller sänka betyg. Däremot framgår det att merparten av den press som lärare känner kommer från elever och deras föräldrar.

 

Som fristående huvudman verkar vi i en förtroendebransch. Föräldrar anförtror sina barns utbildning till oss för att de litar på att vi tillhandahåller en god utbildning med högt ställda kunskapsmål.

Vårt mål är att betygen ska spegla elevernas faktiska kunskaper. Tills ett nytt och bättre betygssystem är på plats kommer vi inom IES att fortsätta att göra allt vi kan, tillsammans med våra 2 300 lärare, för att säkerställa detta.


Anna Sörelius Nordenborg, vd Internationella engelska skolan

 

Häng med i debatten och kommentera artikeln – gilla Aftonbladet Debatt på Facebook.

 

Följ ämnen i artikeln