Isolering av unga bryter mot barnkonventionen

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Aftonbladet.

DEBATT

REPLIK Vi måste få stänga in unga i isoleringscell, skriver personal inom Statens Institutionsstyrelse (SiS). I artikeln kritiseras Barnombudsmannen för våra förslag att stärka rättigheterna för unga i tvångsvården.

Bakgrunden till Barnombudsmannens förslag sammanfattas i tre punkter:

I nternationell kritik: FN:s barnrättskommitté konstaterar i sin senaste granskning av Sverige att avskiljning endast ska användas i mycket exceptionella fall, att den tillåtna tiden för avskiljning ska förkortas och att Sverige ska eftersträva dess slutliga avskaffande.

Vittnesmål från barn och ungdomar: I Barnombudsmannens årsrapport för 2009 har ett fyrtiotal barn och ungdomar på särskilda ungdomshem fått komma till tals. Det finns mycket värme i många av ungdomarnas berättelser. Men oroväckande många ger också uttryck för känslor av vanmakt och otrygghet. Ungdomarna vittnar också om hur grundläggande rättigheter i barnkonventionen inte alltid efterlevs i vården. I samband med Ekots aktuella granskning har ungdomar också vittnat om helt oacceptabla kränkningar som handlar om vanvård i vår tid.

Lagstiftningen följs inte: Lagstiftaren skriver i förarbetet till bestämmelsen om avskiljning ”Sålunda bör i princip isolering inte få förekomma under vården. Att en isolering kan få skadliga verkningar för den unga är numera allmänt erkänt”. Under 2008 genomfördes 969 avskiljningar i den slutna ungdomsvården. Barnombudsmannens granskning från 2008 visade att dessa inte alltid genomförts på ett sätt som är förenligt med barnkonventionen och svensk lagstiftning. SiS har också själv i en granskning konstaterat att allvarliga fel har begåtts.

Det finns inbyggda risker i den sociala barnavården där barn är i en utsatt situation och där vuxna har oerhörd makt. Vanvårdsutredningen visar på historiska erfarenheter av detta. Ska dessa inbyggda risker motverkas krävs ett förhållningssätt där all personal och ledning är medvetna om denna problematik och där varje signal från ungdomar om missförhållanden tas på största allvar och inte avfärdas. Det ställer krav på SiS men också på att beslutsfattarna ger den slutna ungdomsvården de förutsättningar som krävs för att ge barn och unga med svåra problem det stöd som är nödvändigt i form av bland annat tillräckliga och adekvata personalresurser.

Det finns med andra ord flera starka argument bakom Barnombudsmannens förslag. Lagstiftningen måste garantera att barnets grundläggande rättigheter till trygghet, god utbildning och god hälsa tillvaratas i vården.

Fredrik Malmberg
Barnombudsman

Publisert: