Så ska sjukskrivna komma tillbaka

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Aftonbladet.

M-debattörerna: Sossarna har köpt hela vår sjukskrivningsreform

Under Socialdemokraternas tid i regeringen ökade sjukskrivningarna kraftigt. För att förbättra statistiken förde man över 140 personer om dagen till förtidspension och ett permanent utanförskap. Samtidigt som vi hade en av världens friskaste befolkningar, hade vi världens mest sjukskrivna och förtidspensionerade folk. En helt orimlig situation.

Den reformering av sjukförsäkringen vi nu genomför ersätter de långa, passiva sjukskrivningarna med tidiga aktiva rehabiliteringsinsatser. Några av de bärande inslagen i reformen har varit införandet av en rehabiliteringskedja, en rehabiliteringsgaranti, en begränsning av antalet sjukpenningdagar och en ­utfasning av den tidsbegränsade sjukersättningen.

Rehabiliteringskedjan innebär att det vid bestämda tidpunkter under sjukskrivningen görs avstämningar av den sjukskrivnes arbetsförmåga. Dessa avstämningar gjorde Försäkringskassan även tidigare, men eftersom det inte fanns bestämda tidpunkter för detta kunde det ta lång tid av passiv väntan innan det skedde. Rehabiliteringskedjan har flyttat fokus i sjukskrivningsprocessen så att mer kraft läggs av alla ­inblandade aktörer på tidiga, ­aktiva rehabiliteringsinsatser.

Rehabiliteringsgarantin riktar in sig på de två stora diagnosgrupperna, problem med rörelseorganen och lättare och medelsvåra psykiska sjuk­domar, vilka tillsammans omfattar två tredjedelar av de sjukskrivna. Redan i år förväntas 30?000 personer få vård och rehabilitering tack vare rehabiliterings­garantin.

Den tidsbegränsade sjukersättningen, ett mellanting mellan förtidspension (icke tidsbegränsad sjukersättning) och sjukskrivning, fasar vi nu ut till och med 2012. Anledningen till detta är att många fastnat i denna ersättning utan ­något aktivt stöd för att komma tillbaka i arbete. Den har försatt många människor i ett utanförskap med en ständig oro över om sjuk­ersättningen kommer att förlängas eller inte när det på nytt blir dags att pröva rätten till den.

Landstingen, som har det fulla ansvaret för den medicinska rehabiliteringen, har och kommer att tillföras extra miljarder från staten. Förutom den tidigare nämnda rehabiliteringsgarantin går extra pengar till landstingen för att bygga ut den psykiatriska vården, till landsting som arbetar med tidiga vårdinsatser för att minska sjukskrivningsbehovet och till de landsting som kortar väntetiderna till olika behandlingar.

Från och med årsskiftet startar också den största satsningen på arbetslivsinriktad rehabilitering som någonsin gjorts. 17 miljarder kronor avsätts under de kommande tre åren för att erbjuda arbetslivsinriktad rehabilitering till dem som förbrukat sina sjukpenningdagar eller vars tidsbegränsade sjukersättning löper­ ut. De som berörs kommer att erbjudas ett introduktionsprogram där varje persons förutsättningar och behov av stöd utreds. Där­efter kommer arbetsförmedlingen kunna erbjuda individuellt utformat stöd utifrån de olika program man förfogar över.

Ersättningen till den som deltar i introduktionsprogrammet blir aktivitetsstöd eller A-kassa om man är kvalificerad för det. De personer som är oförmögna att delta i den arbetslivsinriktade rehabiliteringen kommer även fortsättningsvis att kunna få förlängd sjukpenning.

På detta sätt skapar vi en trygg väg tillbaka till arbetslivet för många som varit långtidssjukskrivna. Vi bygger en bro från sjukförsäkringen till den arbetslivsinriktade rehabiliteringen och vidare tillbaka till arbets­livet.

Socialdemokraterna har tidigare motsatt sig våra reformer, men nu visar det sig, efter att Socialdemokraterna presenterat sin skuggbudget i förra veckan, att de kommit till insikt om att vi slagit in på rätt väg. Social­demokraterna accepterar nu den införda rehabiliteringskedjan, rehabiliteringsgarantin, utfasningen av den tids­begränsade sjukersättningen och att den sjukpenninggrundande inkomsten ska baseras på historisk inkomst. Vi välkomnar att Social­demokraterna nu ställer sig bakom merparten av våra reformer och ser fram mot ett mer nyanserat tonläge i den fortsatta debatten.

Läsare: ”Ni förbättrar siffrorna med att rensa ut folk”

Diskutera Sjukvårdsreformen - rätt eller fel väg? Vad tycker du?

Gunnar Axén
Cristina Husmark Pehrsson

Publisert: