Apoteksombuden på landet är hotade

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Aftonbladet.

Publicerad 2015-06-08

V: Förläng statliga Apotekets uppdrag i stället för att privatisera

Karin Rågsjö och Håkan Svenneling, Vänsterpartiet.

Bor du i en större stad är sannolikheten stor att du har nära till ett apotek. Du kan även springa mellan olika apotek för att leta medicin – vilket inte är helt osannolikt att du måste göra efter den borgerliga regeringens privatisering.

Bor du däremot på landsbygden är sannolikheten stor att du får anstränga dig för att få tag på din medicin. Troligtvis är du hänvisad till din lanthandel med apoteksombud snarare än ett apotek. Risken är nu stor att även ditt apoteksombud snart är borta. Detta får inte hända anser Vänsterpartiet som tar debatten för apoteksombudens framtid.

Av de nya apoteken som har etablerats efter privatiseringen har i princip alla hamnat i städer där det har skett en ökning med 356 apotek eller 39 procent. Inga apotek har etablerats i glesbygd, medan det har blivit sex nya apotek i tätortsnära landsbygd.

Enligt myndigheten Statskontoret finns en viss osäkerhet om huruvida samtliga apotek i glesbygd och tätortsnära landsbygd som finns i dag kommer att finnas kvar på längre sikt.

Statliga Apoteket AB är i dag de enda som driver apoteksombud. Läkemedelsverket har dock lämnat ett förslag om att alla apoteksaktörer, både privata och statliga, ska få möjlighet att etablera ombud under samma förutsättningar. Alltså en privatisering även av apoteksombuden. Det är dock osäkert om de privata apoteksbolagen är intresserade av att etablera nya apoteksombud i landsbygden, då verksamhetens lönsamhet är lägre.

Apoteksombuden behövs för att upprätthålla en god läkemedelsförsörjning i hela landet. Apoteket AB har i dag dock endast ett tidsbegränsat uppdrag att bedriva och behålla befintliga Apoteksombud. Den senaste bolagsstämman förlängde uppdraget till och med den 30 juni 2016. Den korta tidsperioden innebär enligt Apoteket att de inte gör aktiva nyetableringar.

Om inte Apoteket AB inte får ett förlängt uppdrag att behålla befintliga apoteksombud tror Statskontoret att apoteksombuden kommer att läggas ned.

Vänsterpartiet anser att Apoteket AB fortsatt ska ha ansvaret för en god läkemedelsförsörjning i hela landet. Det är dags att stoppa privatiseringsförslaget i papperskorgen och i stället ge Apoteket AB i uppdrag att tillsammans med de andra statliga servicebolagen utveckla sin service på landsbygden i hela landet.

Apotekets skyldigheter gentemot kunden regleras i dag i en förordning om handel med läkemedel som säger att kunden, med vissa undantag, ska få sitt läkemedel inom 24 timmar efter att det efterfrågas. Det är uppenbarligen inte tillräckligt.

Det räcker inte att rikta kravet enbart mot apoteken då de är beroende av leveranser från grossisterna. Ansvaret för de ökade kostnader som en försening medför bör hamna hos den aktör som orsakat förseningen. Lagen om handel med läkemedel bör också tillföras en bestämmelse om att kunden bör erbjudas expressleverans av läkemedlet till hemmet om inte 24-timmarsregeln kan hållas.

Med vår politik ska du efter 24 timmar ha medicinen till din dörr. Vi skapar politik för en levande landsbygd. Att stänga fler apoteksombud är att sätta käppar i hjulet för de som håller landsbygden levande.

Karin Rågsjö

Håkan Svenneling