Lärare som stoppar stöket blir anmälda

Debattören: Lägg ner barn- och elevombudet – de motarbetar ordning och reda i skolan

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Aftonbladet.

Vad håller BEO egentligen på med? På vilket sätt ökar detta respekten och tilliten för Sveriges lärare, skriver Roger Haddad.
Vad håller BEO egentligen på med? På vilket sätt ökar detta respekten och tilliten för Sveriges lärare, skriver Roger Haddad.

DEBATT. Liberalerna har de senaste månaderna uppmärksammat en mycket olycklig utveckling i svensk skola – att alldeles för många lärare och övrig skolpersonal för fram att de inte vågar ingripa mot stökiga elever i eller utanför klassrummet.

Detta samtidigt som Skolenkäten visar att hela sex av tio elever störs av andra elever i klassrummet. Detta har också bekräftats i olika samtal med lärarfacken och enskilda lärare.

Det framkommer till och med i Lärarförbundets granskning av lärarnas dokumentationskrav att en stor andel handlingar upprättas endast av rädsla för att bli anmälda till Skolinspektionen eller barn- och elevombudet, BEO.

Som ledamot av insynsrådet vid Statens skolinspektion anser jag att det är anmärkningsvärt att barn- och elevombudet, en funktion som utses direkt av regeringen men är inhyst på Skolinspektionen, gjort sitt yttersta under våren för att förklara sina allt mer obegripliga skadeståndsyrkanden.

Även om BEO formellt riktar kritiken mot en huvudman pekar den i princip alltid ut en lärare eller anställd på en skola. Dessutom är det tydligt att det är den enskilde lärarens agerande som föranleder att BEO driver ärenden om kränkning mot elev.

Senast gäller det en lärare i Lidköping som helt korrekt och berättigat ingrep mot en elev som vägrade flytta på sig och en bänk i en skolkorridor, trots tillsägelse.

Jag är mycket kritisk till att BEO, trots beslut i både tingsrätt och hovrätt som gett läraren stöd, nu väljer att driva saken vidare i form av en överklagan till Högsta domstolen med begäran om prövningstillstånd. 

BEO har under våren dessutom hänvisat till en dom från Högsta domstolen för att tona ner kritiken mot enheten och för att visa på att läraren visst har befogenheter – och en skyldighet att ingripa för att upprätthålla arbetsro, studiero och trygghet i skolan.

Men i detta fall försöker nu BEO driva saken till sin spets genom att i stället hävda att eleven kränkts av en lärare när eleven uppmanades att flytta på sig och bänken som hade blockerat en skolkorridor.

Det är obegripligt att en kommun ska betala 10 000 kronor till en elev som inte har lyssnat på en lärares uppmaning. Vad håller BEO egentligen på med? På vilket sätt ökar detta respekten och tilliten för Sveriges lärare? När ska BEO sluta motarbeta lärare och skolpersonal som inom skollagens ramar ingriper mot stöket?

Regeringen, som utser barn- och elevombudet, kan inte vara stolt eller nöjd med den här utvecklingen och funktionen. Dessutom har bedömningarna i flera principiella fall inte ens stöd inom Skolinspektionen då flera erfarna jurister ifrågasätter BEO:s bedömningar.

Lidköpings kommun och läraren i aktuellt ärende har fått stöd i såväl tingsrätten som hovrätten för sitt agerande. Även Liberalerna som värnar elevernas rätt till en trygg skola som präglas av studiero vill ge lärarkåren vårt stöd för att upprätthålla ordningen i skolan utan att riskera jobbet eller bli anmälda – eller bli hotade av elever och deras föräldraratt att bli anmälda.

Vi kräver att BEO avvecklas omgående. Det är ett krav som finns på bordet i våra samtal med den sittande regeringen.

Skollagen måste också, enligt Liberalerna, snabbt ses över när det gäller kapitlen om lärarnas befogenheter samt kränkande behandling.

Hittills har regeringen inte tillmötesgått våra krav. Vi kommer fortsätta prioritera frågan om studiero och respekten för Sveriges lärare – det är helt avgörande delar för skolans utveckling.


Roger Haddad, Liberalernas skolpolitiska talesperson, vice ordförande i Utbildningsutskottet


Häng med i debatten och kommentera artikeln
– gilla Aftonbladet Debatt på Facebook.

Läs hela debatten här

Publisert:

LÄS VIDARE