Vågar du ta strid för jämlik skola, Löfven?

Debattören: Det finns bara en väg att gå – låt staten ta ansvaret

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Aftonbladet.

Publicerad 2016-12-16

I morgondagens jultal är det dags för statsminister Stefan Löfven att skrida till handling, skriver Åsa Fahlén.

Det jämlika samhället börjar i skolan. Det parti som vill stärka jämlikheten i samhället och ge alla medborgare lika livschanser måste satsa på skolan.

Men ingen regering de senaste 25 åren har tagit krafttag för att förstärka likvärdigheten och den kompensatoriska effekten i skolan. Följaktligen fortsätter likvärdigheten att försämras. I morgondagen jultal är det dags för statsminister Stefan Löfven att skrida till handling.

Vi gläds åt att den nedåtgående trenden i de internationella kunskapsmätningarna brutits. En trend som däremot inte brutits är utvecklingen med försämrad likvärdighet och större resultatskillnader mellan olika elever. Skillnader som i hög grad är knutna till elevernas olika bakgrund och hemförhållanden.

I fem av sju indikatorer om likvärdighet i Pisa, bland annat betydelsen av elevens bakgrund, rapporterar Skolverket försämrad likvärdighet. Ingen indikator uppvisar förbättrad likvärdighet.

Detta är djupt beklämmande men föga förvånande. Att vi inte ser en förbättrad likvärdighet i skolan är en direkt följd av att ingenting har gjorts.

Ingen regering de senaste 25 åren har gjort några betydande satsningar för att öka likvärdigheten i skolsystemet. Uppgiften har också varit de kommunala och enskilda huvudmännen övermäktig. Inte heller de har, inom ramen för nuvarande skolsystem och spelregler förmått öka likvärdigheten.

Den viktigaste satsningen på ökad likvärdighet för den nuvarande regeringen kallas ”Samverkan för bästa skola”. Denna satsning går ut på att identifiera de grundskolor och gymnasieskolor, inklusive grundsärskolor och gymnasiesärskolor, som har de lägsta resultaten och sluta samverkansavtal med dessa om insatser för att förbättra resultaten. Därefter genomförs insatser med stöd av personal från Skolverket.

Denna satsning är inte utvärderad ännu, men det finns skäl att tro att den kan ge positiva resultat för de berörda skolenheterna. Det är dock mycket tveksamt om satsningen kommer att få någon som helst effekt på skolsystemets totala likvärdighet.

Detta beror på att satsningen i grund och botten är alldeles otillräcklig.  Hittills omfattas cirka 70 skolenheter. Det motsvarar mindre än 1 procent av landets skolor som ingår i målgruppen. Fullt utbyggt beräknas satsningen omfatta 180 skolenheter vilket skulle motsvara drygt 2 procent...

Med så små volymer kan aldrig den samlade likvärdigheten påverkas i någon större utsträckning och frågan är hur många fler skolor det finns tjänstemän på Skolverket för att hantera?

Nej, om regeringen menar allvar med att vilja ha en jämlik, likvärdig och kompensatorisk skola, så finns endast en väg att gå: Skolan behöver ett samlat statligt ansvar, med en statlig finansiering och resursfördelningsmodell som ökar de kompensatoriska inslagen i skolsystemet.

Nu när till och med LO har gått ut sagt att ett förstatligande av skolan bör övervägas så borde inte den socialdemokratiskt ledda regeringen vara sämre.

Detta är det besked svensk skola behöver få i jultalet. Utmaningen för regeringen nu och det kommande året, är att ta strid för en verkligt likvärdig, kompensatorisk och jämlik skola!

Vad tänker Stefan Löfven göra under det kommande året för att det ska bli ett tydligt brott med den utveckling mot en mer ojämlik skola som vi nu kan se?

Med tanke på att Socialdemokraterna i senaste Novusmätningen har högst förtroende av alla partier i skolfrågan är det klokt att inte slarva bort den positionen.


Åsa Fahlén, förbundsordförande Lärarnas Riksförbund


Häng med i debatten och kommentera artikeln – följ Aftonbladet Debatt på Facebook.