Debatt

Vi rekordsatsar för att få sjukskrivna i arbete

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Aftonbladet.

DEBATT

Cristina Husmark Pehrsson (M) och Gunnar Axén (M): Oron att stå utan pengar obefogad - skyddsnätet finns kvar

DEBATT Nu fortsätter vi arbetet med att göra det möjligt för människor som varit sjukfrånvarande att få ett friskare liv och komma tillbaka till arbetsgemenskapen. I dag presenterar vi propositionen med förslag som skapar broar mellan sjukförsäkringen och arbetsmarknadspolitiken.

Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan har redan påbörjat arbetet med de reformer som träder i kraft senast den första januari 2010. Ända sedan rehabiliteringskedjan beslutades i riksdagen för snart ett och ett halvt år sedan har vi från allianspartierna varit tydliga med att personer som når den bortre gränsen för sjukpenning, 914 dagar, ska erbjudas aktivt stöd och hjälp för att kunna komma tillbaka till ett arbete.

Trots denna tydlighet har oppositionen med alla medel försökt skapa oro bland människor som i dag är sjukskrivna eller har sjukersättning. Det hade varit lättare att förstå deras agerande om oppositionen samtidigt lagt fram förslag för att upphäva rehabiliteringskedjan, återinföra den tidsbegränsade sjukpenningen och återgå till den passiva inställning som präglade sjukförsäkringen innan 2006.

När vi nu skapar den sista länken i rehabiliteringskedjan är det med vetskap om att åtminstone delar av oppositionen i allt väsentligt accepterar regeringens sjukförsäkringsreform, precis som man successivt har accepterat de tre första stegen av regeringens jobbavdrag.

I arbetet med förslagen har vi fått många kloka synpunkter från intresseorganisationer och ansvariga myndigheter. Remissvaren ger till övervägande del en positiv bild av förslagen, med ett fåtal förslag till förändringar. Vi har noga övervägt fördelar och nackdelar med varje enskilt förslag och på viktiga punkter tydliggjort regeringens position.

Vår fasta övertygelse är att så många som möjligt bör beredas möjlighet att via den tre månader långa introduktion som föreslås få tillgång till stöd och hjälp från Arbetsförmedlingen. Skulle det visa sig att detta inte fungerar finns sjukförsäkringens skyddsnät kvar. Personer som tidigare haft tidsbegränsad sjukersättning kommer att kunna återfå sin sjukpenninggrundande inkomst, vilket innebär att de får samma ekonomiska skydd vid sjukdom som alla andra.

Den som gått igenom introduktionsprogrammet kan i nästa steg få arbetslivsinriktad rehabilitering via de olika program och stöd som Arbetsförmedlingen förfogar över, till exempel lönebidrag, offentligt skyddat arbete, jobb- och utvecklingsgarantin, trygghets- och utvecklingsanställning och Samhall. Ersättningen till den som deltar i den arbetslivsinriktade rehabiliteringen är den samma som gäller för de som deltar i dessa åtgärder redan i dag.

Vi satsar nu 17 miljarder kronor över tre år för att hjälpa människor som varit långtidssjukskrivna tillbaka till arbetsgemenskapen. Detta är den största satsningen på arbetslivsinriktad rehabilitering som någonsin gjorts. Vi lämnar nu den passiva sjukförsäkringen för gott. Människor som varit sjukskrivna under en längre tid blir nu omförsäkrade in i aktiva åtgärder för ett friskare liv.

Förändringarna i sjukförsäkringen var nödvändiga och hela samhället måste nu hjälpa till att underlätta vägen tillbaka till ett friskare liv och återgången till arbete. Arbetsgivare, arbetsförmedlare, coacher, sjukvården och andra aktörer måste tillsammans stötta de människor som vill kunna arbeta efter sin förmåga.

Det är vårt gemensamma ansvar.

Cristina Husmark Pehrsson, Gunnar Axén

Publisert:

Aftonbladet

/

Debatt