FRA:s signalspaning liknar Sovjetsystemets centraldator

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Aftonbladet.

”FRA kommer att hantera kryptonycklar och information tillhörande polisen, landstinget, tullen, vägverket och en rad andra myndigheter”

En ny och mycket viktig vinkel i debatten kom fram i Svt:s Aktuellt (27/8) och handlar om hur FRA ska skydda Sverige mot IT-relaterade hot.

Tanken, enligt propositionen (2006/07:63), är att man genom signalspaning ska kunna upptäcka och åtgärda hot mot rikets säkerhet som redan finns på Internet.

Det kan röra sig om hackers och virus, men även om andra staters ”elektroniska krigsföring”. Normalt sett har detta varit en vanlig IT-teknikers arbetsuppgifter och har bestått i att täta brandväggar, uppdatera mjukvaran och testa så att systemen är säkra nog för att uppfylla exempelvis en myndighets behov av att hålla sjukjournaler borta från klåfingriga hackers.

Snart kanske dessa bör se sig om efter ett nytt jobb eftersom en statlig myndighet kommer ta över denna arbetsuppgift, med förödande konsekvenser för den personliga integriteten.

Om vi kastar en blick på tidigare försök att centralisera kommunikation på det här sättet behöver vi bara skruva tillbaks klockan femtio år. I Sovjet försökte man under femtiotalet och framöver att bygga upp ett centralt datorsystem för att övervaka fabrikernas produktion så att planekonomin skulle bli mera rationell och detaljerad.

Tanken var att all information skulle passera en centraldator i Moskva och att Gosplan, alltså den centrala kommittén för ekonomisk planering, på så sätt skulle kunna rulla ut instruktionerna för produktionen mera effektivt.

Att FRA kommer att hantera kryptonycklar och information tillhörande polisen, landstinget, tullen, vägverket och en rad andra myndigheter kan på många sätt ses som en nytändning av den Sovjetiska viljan till centralisering och kontroll. Men i propositionen till FRA-lagen kallas detta för skydd mot ”yttre hot” istället för simuleringar av femårsplaner.

Virus och hackerattacker kan vara allvarliga, men frågan är varför just signalspaning skulle vara en så effektiv metod? För i propositionen samt den statliga offentliga utredning som ligger bakom, står det uttryckligen att detta ”kräver att Försvarets radioanstalt ges legala och tekniska förutsättningar att fullt ut kunna bevaka information i det globala kommunikationsnätet”. Fullt ut, utan gränser.

När all trafik går genom FRAs system så har vi den Svenska motsvarigheten till det Sovjetiska “Unified system” eftersom varje etta och nolla passerar dess samverkanspunkter. Och det rör sig verkligen om all trafik, även om många förespråkare förnekar detta. I SOU 2003:34 läser vi “Ofta sker inget urval vid inhämtning genom signalspaning, varför databasen tillförs stora mängder obearbetad information. Källdatabasen är på så sätt en spegling av förekommande signaler”. Denna spegling innebär total kontroll.

Men det Sovjetiska systemet blev aldrig vad man hade tänkt sig. Tjeckoslovakiska och Ungerska forskare var inte speciellt pigga på att inordna sig i centraliseringshetsen och när muren föll insåg man snabbt att ett IBM-kompatibelt system var att föredra.

Sverige riskerar i och med FRA-lagen att begå två grova misstag. Det första, som redan har påpekats, är givetvis intrånget i den personliga integriteten, förlusten av meddelarskyddet och bristande tillit bland människor. Det andra ligger i att centraliseringstanken arbetar emot ett vitalt och öppet Internet.

Det finns en överhängande risk att utländska företag inte vill etablera sig under sådana förhållanden och att motståndet i form av darknets och kryptering blir så starkt att FRA tvingas växa till enorma proportioner och på så sätt även som en nationell budgetpost. IT-säkerhet sköts bäst lokalt där varje verksamhet får sina specifika behov tillfredsställda. Det finns gott om kompetent personal att rekrytera om så behövs. Signalspaning, som är en teknologi utvecklad under kalla kriget, bör förpassas till just militära insatser.

Det är konstigt att en borgerlig regering kan förespråka ett system som har mera likheter med kommunistiska lösningar än liberala värderingar.

Låt oss lära av historien och skrota förslaget innan kablarna kopplas in.

Debattörerna

Emina Karic

Svart måndag – Nätverket för FRA-lagens upphävande.

Christopher Kullenberg

Doktorand vid Göteborgs universitet. Redaktör för Resistance Studies Magazine.

Publisert: