ÅSIKT

TCO: Bjud in oss till förhandlingsbordet

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Aftonbladet.
DEBATT

Fel av regeringen och MP att låsa in sig i frågan om arbetskraftsinvandring

Foto: Eva Nordmark, ordförande TCO.

Arbetskraftsinvandring är i grunden något positivt. Men de regler vi har idag öppnar för missbruk och måste ändras. MP och regeringen kan inte längre låsa in sig, utan måste öppna upp för dialog med arbetsmarknadens parter om hur reglerna ska se ut för att fungera i verkligheten.

Vi behöver hitta regler som tar tillvara möjligheterna i arbetskraftsinvandringen. För individen kan det vara nyckeln till ett bättre liv och en möjlighet att utvecklas i sitt arbete. För arbetsgivare kan arbetskraftsinvandring vara ett sätt att undvika brist på arbetskraft med viss kompetens och en källa till nya impulser. Företag som vill kunna konkurrera på en global marknad måste kunna rekrytera de bästa, oavsett var de kommer ifrån. Men arbetskraftsmigration är också förknippat med risker. Den utsatthet det ofta innebär att vara ny i ett land gör att många migrerande arbetstagare arbetar för låga löner i en dålig arbetsmiljö.

Den allmänna debatten ger alltför ofta intrycket av att det skulle finnas en inbyggd motsättning mellan å ena sidan öppenhet och å andra sidan bra löner och villkor för dem som kommer till Sverige för att arbeta. Det är fel. Likabehandling och respekt för fackliga rättigheter bör tvärtom vara den vägledande principen vid alla former av gränsöverskridande arbetskraftsrörlighet. Likabehandlingsprincipen garanterar schyssta villkor och förhindrar att arbetstagare från andra länder diskrimineras. Likabehandlingsprincipen innebär även konkurrens på lika villkor mellan företag.

Grundtanken i 2008 års arbetskraftsinvandringsreform var god. Den som får erbjudande om ett arbete i Sverige där löner, försäkringar och övriga villkor är minst i nivå med svenska kollektivavtal ska kunna komma hit att arbeta. Villkoren för att få arbetstillstånd ska säkra att de migrerande arbetstagarnas likabehandling inte bara är teoretisk.

Vad som tidigt blev uppenbart var att avsaknaden av kontroll och sanktioner gjorde att reglerna kunde missbrukas av oseriösa arbetsgivare. Exemplen där arbetstagarna inte har fått de löner och villkor som utlovats, fått betala för sina arbetstillstånd eller där ibland rent kriminella element har dragit nytta av de migrerande arbetstagarnas utsatta position är nu så många att de är omöjliga att ignorera. Även i övrigt seriösa företag letar efter kryphål, bland annat då personal formellt är anställda i ett annat land. Såväl OECD som den parlamentariska utredningen om cirkulär migration (SOU 2010:40) har påtalat bristerna. Ändå har inget hänt.

TCO har sedan 2010 krävt en översyn av reglerna och presenterat en rad konkreta förslag till hur efterlevnaden kan förbättras utan att vi minskar öppenheten. Det har handlat om att stärka arbetserbjudandets rättsliga ställning, införa verksamma sanktioner mot oseriösa arbetsgivare och systematiska efterhandskontroller av utbetalda löner. TCO önskar dock inte, till skillnad från t ex LO, någon återgång till den gamla arbetsmarknadsprövningen.

Regeringen har dock valt att utöver rena artighetsvisiter inte föra några diskussioner med arbetsmarknadens parter. När regeringen och Miljöpartiet sent omsider nu ser över reglerna så sker det bakom stängda dörrar. Arbetsmarknadens parter har inte fått lämna bidrag till analysen eller diskutera olika tänkbara lösningar. Det innebär en risk såväl kvaliteten på de kommande förslagen som för deras möjlighet att finna acceptans hos arbetsmarknadens parter.

TCO vill se en bred uppgörelse om arbetskraftsinvandring som ger långsiktiga spelregler och som omfattar såväl arbetsmarknadens parter som de politiska partier som accepterar att invandring i grunden är något positivt för Sverige. Utgångspunkten för en sådan uppgörelse bör vara öppenhet och likabehandling.

Vi är övertygade om att det går – bara den politiska viljan finns.

Eva Nordmark