Nya sjukförsäkringen är ett riktigt hastverk

Publicerad:
Uppdaterad:

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Aftonbladet.

Debattörerna: Regeringens förbättringar är för dåliga och kommer för sent

Underlättad återgång till arbete och satsningar på stöd till individen. Det var löftet som regeringen gav för ett och ett halvt år sedan när de införde rehabiliteringskedjan. Dessa löften har inte uppfyllts. Nu är det hög tid att få den förebyggande och rehabiliterande verksamheten på plats. Människor måste få chans att komma tillbaka till arbetslivet

Många har erfarenhet av att de nya sjukförsäkringsreglerna slår hårt och slumpartat. Tidningarna fylls av artiklar om drabbade personer. Vi, som tillsammans företräder knappt en miljon aktiva medlemmar, tar del av deras berättelser och oro bland annat genom samtal och e-post till vår fackliga rådgivning. Aktuella just nu är självklart förslagen i den proposition som riksdagen behandlar i dag. Den innebär att ca 90 000 personer vars sjukpenning/ tidsbegränsade sjukersättning tar slut före 2012, hänvisas till Arbetsförmedlingen. Bara tidsperspektivet i sig, förändringarna träder i kraft vid årsskiftet, skapar otrygghet och stress som hade kunnat undvikas.

Även hos de anställda, som ska realisera regeringens förslag, finns en stor oro. Arbetsförmedlingen har i dag tusen färre anställda än 2006 och ska nu både möta jobbkrisen och hjälpa långtidssjuka tillbaka till arbete med mindre resurser än innan krisen. Försäkringskassan kommer under perioden 2006-2010 skäras ned med var fjärde anställd. A-kassorna belastas ytterligare med nya regler. Arbetssituationen för personalen inom socialtjänsten är redan ansträngd bland annat på grund av ökade behov av försörjningsstöd som följd av tidigare förändringar av a-kassan och sjukförsäkringen.

I dag drivs socialförsäkringen som en experimentverkstad där man söker lösningar längs med vägen, och där man experimenterar på människor i utsatta situationer. Personer flyttas runt mellan olika aktörer och myndigheter. Sverige kommer allt längre bort från ett långsiktigt hållbart system av försäkringar som skapar trygghet, förutsägbarhet och rättssäkerhet för medborgarna. Regeringen måste påbörja en ordentlig granskning av hela sjukförsäkringen genom att tillsätta en bred utredning.

De justeringar av lagförslaget som regeringen gjorde i förra veckan är otillräckliga. Det stora problemet är fortfarande de snäva tidsgränserna. Dessa riskerar exempelvis leda till att många deltidssjuka, som i dag jobbar så mycket de kan, tvingas in i en ohållbar situation.

Risken är att denna alltför snabbt och slarvigt hopsatta reform leder till att många snart återkommer till sjukförsäkringen, tilltufsade och med ännu sämre förutsättningar att ta sig tillbaka i jobb.

Regeringen har valt att sätta pressen på de sjukskrivna utan att först se till att det finns en fungerande rehabiliteringsprocess. Vi menar att det måste finnas en balans mellan krav och stöd.

Regeringen utlovade satsningar på företagshälsovården i samband med rehabkedjans införande, men har själv konstaterat att den modell som lagts fram har blivit en flopp. Nu pågår ett arbete med att hitta nya förslag och modeller, men fortfarande vet vi inte när och om löftet kommer att infrias.

Regeringen införde också rehabiliteringsgarantin som ska ge snabbare hjälp till patienter som har rygg- och nackbesvär eller psykiska besvär. Arbetet är påbörjat men de regionala skillnaderna är fortfarande mycket stora. Efter kvartal tre 2009 har hälften av landstingen använt endast 50 procent eller mindre av avsatta pengar. Det finns anledning att befara att rehabiliteringsgarantin blir ännu en länk i rehabkedjan som brister.

Regeringen vill ha en arbetsmiljö som förebygger utslagning men ändå saknas tydliga satsningar på det förebyggande arbetsmiljöarbetet. Det behövs en upprustning av såväl Arbetsmiljöverket som arbetsmiljöarbetet, fler inspektörer och fler arbetsmiljöombud behövs. Ett steg vore att genom en ökning av statliga medel bättre täcka kostnaderna för regionala skyddsombud och deras utbildning. Både mer utvecklade sanktioner och ekonomiska stimulanser för arbetsgivare behöver tas fram.

Vår önskan är att fler som står utanför arbetsmarknaden skall kunna komma tillbaka i arbete så fort som möjligt. Frågan är komplex och behöver åtgärder från staten, på arbetsplatserna, i företagshälsovård, i sjukvården och i arbetsmiljöarbetet. Vi är beredda att bidra i det arbetet.

Det förslag som nu finns i riksdagen för beslut har stora brister. Regeringen har visserligen backat och aviserat undantag för vissa svårt sjuka. Men det räcker inte. Riksdagen borde besluta om ett stopp för utförsäkring av sjuka människor, åtminstone tills sjukvård, rehabilitering och annan samhällsservice kan garanteras alla.

Sture Nordh
Cecilia Fahlberg
Anna-Karin Eklund
Annette Carnhede
Eva Nordmark

Publicerad:

ÄMNEN I ARTIKELN