ÅSIKT

Sänk skatten för äldre som arbetar

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Aftonbladet.

Robert Gidehag, Skattebetalarna: Så får vi människor att jobba längre – utan tvång

Statsministerns utspel om att det i framtiden kanske blir nödvändigt att arbeta till 75 har väckt en hel del uppmärksamhet och kritik. Men i grunden pekar bara statsministern på ett enkelt faktum: dagens utveckling där vi kommer in allt senare på arbetsmarknaden och lever allt längre är oförenlig med att ha pensionsåldern oförändrad.

Och det tycks finnas ett enkelt sätt att få oss att jobba längre utan ­ tvång – att sänka skatten för de som arbetar efter pensions ­ åldern. Här har skattesänkningarna de senaste åren fått mycket stora effekter på sysselsättningsutvecklingen.

Det så kallade förvärvsavdraget har gjorts betydligt större för dem som arbetar och som passerat 65 än för övriga förvärvsarbetande. Till exempel uppgår förvärvsavdraget för en person som är under 65 och tjänar 25 000 i månaden till 1 700 i ­månaden, motsvarande förvärvsavdrag för den som fyllt 65 uppgår till 2 500 kronor i månaden.

Och effekterna på sysselsättningen har inte låtit vänta på sig. Under 2007 och 2008, på bara­ två år, ökade arbetsutbudet bland dem som fyllt 65 med hela 49 procent. Under de åren ökade antalet äldre med ”bara” sju procent. Sedan den ekonomiska krisen slog till hösten 2008 har det sedan blivit något svårare för de äldre på arbetsmarknaden.

Trots det är i dag de äldres antal arbetade timmar fortfarande 38 procent högre än 2006. De äldres andel av det totala antalet arbe ­ tade timmar har ökat med 29 procent. Sysselsättningsgraden bland personer över 65 år är i dag 17 procent högre än 2006. Trots en mycket tuff situation på arbets ­ marknaden har denna grupp i dag ett väsentligt större deltagande på arbetsmarknaden.

Det är inte överraskande att sysselsättningen mot äldre utvecklats så pass positivt. Tidigare forskning tyder på att lägre skatter är särskilt effektivt när det gäller att öka arbetsutbudet bland äldre, eftersom den som har ett direkt val mellan att arbeta och att gå i pension påverkas mer av ekonomiska incitament.

Det finns några viktiga slutsatser att dra av detta. För det första kan rejäla skattesänkningar för de äldre som arbetar vara ett bra alternativ, eller komplement, till att faktiskt tvångsmässigt höja­ pensionsåldern. Skattesänkningar på äldre tycks kunna ha en mycket kraftig effekt på deras sysselsättningsgrad.

För det andra är reformer för att underlätta inte bara arbetsutbudet bland äldre utan också efterfrågan på deras arbetskraft viktiga. Samtidigt är det viktigt att ha en rättviseaspekt med i beak tande. Pension är uppskjuten lön och den ökade skillnaden mellan skatt på pensionsinkomster och förvärvsinkomster upplevs med rätta av många som orättvis.

En tanke är att ha kvar skillnaden i beskattning av pensionsinkomst och förvärvsinkomst upp till en viss ålder (exempelvis 75) men därefter ge motsvarande skatte ­ sänkning även på pensions ­ inkomster. Det löser den vikti ­ gaste rättvisefrågan eftersom det är de äldre pensionärerna som har de knappaste resurserna – och det skapar starka incitament att arbeta längre än dagens 65.

Exakt var dessa ålders­gränser ska gå behöver naturligtvis ut­redas och sannolikt också ­justeras med åren. Men mot bakgrund av de framgångar som de äldres förvärvsavdrag i dag har skapat framstår detta som ett ­effektivt och mindre politiskt laddat verktyg än att tvångs­mässigt höja pensionsåldern. Dessutom som en viktig rätt­visereform för de äldre pensionärerna som verkligen är i behov av en större ­skattesänkning.

Robert Gidehag