ÅSIKT

Våldtagna ska inte behöva lita på turen

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Aftonbladet.
DEBATT

Krav på obligatoriska utbildningar för att kunna bemöta våldtäktsoffer med kunskap och omtanke.

Oavsett vart man vänder sig är det viktigt att bemötandet präglas av omtanke och att den utsattas behov sätts i fokus, skriver debattörerna.

DEBATT. ”Nu har jag slussats runt mellan olika instanser i snart ett år och jag har fortfarande inte fått prata med en psykolog.”

Detta är inget ovanligt citat utan snarare en verklighet för många av de som varje år utsätts för våldtäkt, men som står utan hjälp, stöd eller omtanke från samhället. Att utsättas för våldtäkt innebär ofta en dubbelbestraffning i form av att både utsättas för ett brott och trauma, men också att sedan ständigt behöva kämpa och ifrågasättas i kampen för rätt vård och stöd. Denna kamp kämpar vi för att utplåna.

Våldtäkt är inte bara ett övergrepp utan innebär också ett stort trauma för den drabbade. För att den utsatta skall kunna bearbeta traumat, gå vidare från övergreppet och få möjlighet till största möjliga livskvalitet är det centralt att den utsatta får stöd och hjälp. Detta stöd kan fås genom att man vänder sig till vänner, ideella organisationer men framförallt hos professionella aktörer som exempelvis vården.

Oavsett vart man vänder sig är det viktigt att bemötandet präglas av omtanke och att den utsattas behov sätts i fokus. Tyvärr ser det inte alltid ut så.

I många av de fall där omtanke inte finns närvarande beror det inte på att individer är elaka utan ofta att det saknas kunskap och förståelse. För många är det svårt att veta hur man bör agera, inte minst i krissituationer vilket övergrepp ofta innebär. Bristande kunskap och förståelse finner vi dock också hos professionella aktörer vilka borde ha de kompetenser som krävs för att ge ett korrekt bemötande.

Under våren 2016 genomförde Föreningen Tillsammans en enkätundersökning där 200 personer som utsatts för sexuella övergrepp deltog. Enkäten syftade till att försöka få en förståelse för hur utsatta upplever att de blir bemötta av olika samhällsinstanser som polis och vård då de söker stöd och hjälp.

Resultatet visar att det inom flera instanser finns ett stort behov av ökad kunskap och kontinuerlig utbildning kring hur man bemöter individer utsatta för sexuella övergrepp samt ett stort behov av mer resurser till berörda instanser för att utsatta skall få hjälp i rätt tid.

Att det inte är en självklarhet att bemötas med omtanke och respekt som våldtäktsutsatt är skrämmande. Inte minst då vi vet att hur man upplever att man blir bemött kan påverka den utsattas bearbetningsprocess. Inom alla instanser i samhället finns ett behov av kunskap kring utsattas reaktioner på övergrepp, men vår rapport visar också att det även finns brister i det humana bemötandet.

För att säkerställa att både kunskapen och bemötandet förbättras inom polisen, domstolsväsendet och vården krävs att obligatoriska utbildningar införs både på grundnivå men också vidareutbildning.

Dessa utbildningar bör belysa reaktioner vid och efter övergrepp, normkritik samt diskussioner kring våldsbegreppet. Det får inte handla om att utsatta “har tur” och träffar rätt person utan alla ska bemötas på ett värdigt sätt som präglas av omtanke.

För att situationen för våldtäktsutsatta skall förbättras krävs det att vi alla tar ett större ansvar för våra medmänniskor men också att vi visar en vilja att försöka förstå situationen för den som utsatts för ett sexuellt övergrepp. Genom att vi alla visar mer omtanke hoppas vi att utsatta upplever ett bättre bemötande vilket kan underlätta bearbetningsprocessen. Detta är såklart positivt för den utsatta men också för samhället i stort då det bidrar till ett bättre samhällsklimat med minskad psykisk ohälsa.

Emma Blomdahl

Julia Östfeldt

Häng med i debatten och kommentera artikeln – följ Aftonbladet Debatt på Facebook.

ARTIKELN HANDLAR OM